Typ JP ID
Specializace 6083

Agronom

Agronom zajišťuje stanovené technologické postupy při pěstování plodin.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Agriculturist, Agronomist
Nadřízené povolání: Zemědělský technik
Příbuzné specializace: Zemědělec farmář, Inseminační technik, Rostlinolékařský technik, Hodnotitel koní, Zootechnik, Zemědělský mechanizátor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologických postupů při pěstování plodin, v semenářství, zelinářství, ovocnářství a zajišťování jejich realizace.
 • Řízení a usměrňování agrotechnických a pracovních postupů v rostlinné výrobě.
 • Organizace a řízení prací v rostlinné výrobě.
 • Stanovení technologických postupů pěstování rostlin na stanovených plochách, sestavování osevních plánů.
 • Vedení provozní dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31421 - Technici agronomové
 • 3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 3142)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 183 Kč 39 499 Kč 71 557 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 753 Kč 28 013 Kč 40 372 Kč - - -
Ústecký kraj 33 513 Kč 39 148 Kč 46 452 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 850 Kč 37 479 Kč 47 780 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 35 050 Kč 35 396 Kč
31421 Technici agronomové 36 842 Kč 41 219 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Organizace prací v rostlinné výrobě podle plánů a stanovených postupů. 7
Spolupráce při vedení půdní držby a vedení příslušné provozní evidence. 7
Stanovování technologických postupů dílčích částí rostlinné výroby (např. v průběhu polních a sklizňových prací a posklizňových úprav). 7
Vykonávání specializovaných odborných prací na úseku rostlinné výroby, např. pořizování a sestavování obchodních, ekonomických a dalších provozních podkladů (pro zúčtovávání, kalkulaci, rozbory pro obchodní smlouvy, pro stanovování cen a pro zajišťování návaznosti na živočišnou výrobu, technický úsek, pořizování osiv, hnojiv apod.). 7
Zajišťování připravenosti na jednotlivých úsecích rostlinné výroby a ochrany rostlin. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Práce ve výškách x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Agropodnikání 41-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pěstování rostlin 4142M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obecné zemědělství 4141L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obecné zemědělství 4141M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pěstování rostlin 4142L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Agronom pro obiloviny (41-070-M)
 • Agronom pro olejniny (41-075-M)
 • Agronom pro pěstování lnu a konopí (41-094-M)
 • Agronom pro okopaniny (41-096-M)
 • Agronom pícninář (41-097-M)
 • Agronom pro pěstování chmele (41-105-M)
 • Agronom pro léčivé a aromatické rostliny (41-106-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12.Z.1310 Řízení jednotlivých úseků rostlinné výroby 4 Nutné
c12.D.8110 Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě 4 Nutné
c12.D.8210 Evidence půdní držby a využívání půdy v rostlinné výrobě 4 Nutné
c12.D.8610 Sestavování podkladů pro účtování, kalkulace a tvorbu cen v rostlinné výrobě 4 Nutné
c12.D.2813 Sestavování sklizňových plánů pro jednotlivé úseky rostlinné výroby a jejich korigování 4 Nutné
c12.C.2001 Uzavírání obchodních smluv v rostlinné výrobě 4 Nutné
c12.C.2092 Nákup osiv, hnojiv a zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu 4 Nutné
c12.D.3920 Posuzování vhodnosti půdy a klimatických podmínek pro pěstování různých druhů zemědělských plodin a procesu jejich růstu a zrání 4 Nutné
c12.D.2811 Sestavování osevních plánů pro rostlinnou výrobu 4 Nutné
c12.D.2310 Stanovení technologických postupů při pěstování běžných zemědělských plodin pro jednotlivé úseky rostlinné výroby včetně sklizně a posklizňových prací 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0006 zelinářství 4 Nutné
c12._.0005 zásady pěstování zemědělských plodin, sklizeň, posklizňová úprava a skladování 4 Nutné
c12._.0017 postupy, řízení a plánování v rostlinné výrobě 4 Nutné
c12._.0007 pedologie 4 Nutné
c12._.0015 zásady pěstování chmele 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.