Typ JP ID
Specializace 100936

Ovocnář

Ovocnář zpracovává a připravuje půdu pro výsadbu a pěstování ovocných rostlin, vysazuje ovocné dřeviny, ošetřuje je po výsadbě. Ovocné stromy na trvalém stanovišti ošetřuje řezem, přihnojuje, zavlažuje, připravuje a aplikuje ochranné prostředky proti chorobám a škůdcům, rozmnožuje ovocné rostliny, řídí a obsluhuje traktory a jinou běžně používanou mechanizaci, sklízí, třídí, skladuje a expeduje ovoce.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Zahradník
Příbuzné specializace: Školkař, Sadovník, Florista, Zelinář, Květinář, Krajinář, Greenkeeper
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sklizeň, třídění, skladování a expedice ovoce a jeho úpravy pro prodej.
 • Výsadba ovocných dřevin.
 • Zpracování půdy.
 • Řez a tvarování ovocných dřevin.
 • Množení ovocných rostlin.
 • Řízení traktorů.
 • Příprava a aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům ovocných rostlin a herbicidů proti plevelům.
 • Obsluha jiné zemědělské mechanizace.

CZ-ISCO

 • 61120 - Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích
 • 6112 - Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Příprava a kultivování půdy pomocí traktorů a kultivačního nářadí. 3
Sklizeň ovoce ručně i s použitím mechanizace. 3
Vysazování ovocných dřevin včetně úpravy kořenů a nadzemní části. 3
Hnojení ovocných stromů pevnými i kapalnými hnojivy. 3
Příprava a postřik ovocných dřevin proti chorobám a škůdcům. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž chladem x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž vibracemi x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradník 41-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Ovocnář (41-005-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13.A.1011 Způsoby řezu ovocných dřevin na trvalém stanovišti 3 Nutné
c13.A.6022 Sklizeň, třídění, skladování a expedice ovoce a jeho úpravy pro prodej 3 Nutné
c13.A.1004 Kultivační práce 3 Nutné
c13.A.7011 Výsadba ovocných dřevin včetně ošetření po výsadbě 3 Nutné
c13.A.7020 Množení ovocných rostlin 3 Nutné
c13.A.7036 Hnojení ovocných stromů 3 Nutné
c13.A.7041 Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům ovocných rostlin 3 Nutné
c11.B.5014 Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0006 zelinářství 3 Výhodné
c13._.0002 květinářství 3 Nutné
c13._.0004 trávníkářství 3 Nutné
l24._.0001 bezpečnost práce 1 Výhodné
c13._.0031 ekonomika, řízení a plánování v zahradnické produkci 3 Výhodné
c13._.0003 zásady pěstování okrasných rostlin 3 Nutné
c12._.0007 pedologie 3 Nutné
c13._.0005 zásady pěstování ovocných dřevin 3 Výhodné
c13._.0010 realizace a údržba zeleně 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.