Typ JP ID
Specializace 2246

Montér ocelových konstrukcí

Montér ocelových konstrukcí provádí přípravné a montážní práce na montážích a opravách ocelových konstrukcí, budov a mostů.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Assambler, Structural steel erector, Montér kovových konstrukcí, Fitter
Nadřízené povolání: Zámečník
Příbuzné specializace: Stavební zámečník, Montér kotlář a potrubář, Strojní zámečník, Důlní zámečník, Provozní zámečník,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Sestavování konstrukcí z dílů podle dokumentace.
 • Montáž dílů ocelových konstrukcí.
 • Provádění oprav ocelových konstrukcí.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 72140 - Montéři kovových konstrukcí
 • 7214 - Montéři kovových konstrukcí

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Montéři kovových konstrukcí (CZ-ISCO 7214)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 23 356 Kč 30 805 Kč 48 317 Kč - - -
Plzeňský kraj 21 164 Kč 26 484 Kč 36 167 Kč - - -
Pardubický kraj 22 705 Kč 28 171 Kč 31 977 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7214 Montéři kovových konstrukcí 26 543 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení komplexních montáží a generálních oprav ocelových konstrukcí a koordinace prací na montážích, např. speciálně složitých architektonických konstrukcí o hmotnosti nad 400 t a konstrukcí spodních částí turbín, vtoků a výtoků vodních elektráren včetně příslušenství apod. 7
Montáž a řízení montáže ocelových konstrukcí dopravníkových nebo příhradových mostů bez omezení délky. 6
Montáž a řízení montáže ocelových konstrukcí vysílačů rozhlasu a televize o výšce do 120 m. 6
Řízení montáže ocelových konstrukcí ve strojovnách, kotelnách nebo podobných zařízeních o hmotnosti nad 150 t. 6
Montáž a opravy ocelových konstrukcí průmyslových budov o hmotnosti do 150 t. 5
Montáž a řízení montáže lávek bez omezení délky. 5
Montáž ocelových konstrukcí dopravníkových mostů a obdobných konstrukcí do hmotnosti 80 t. 5
Montáž ocelových konstrukcí silničních nebo železničních mostů a obdobných konstrukcí o rozpětí nad 30 m. 5
Montáž dílů ocelových konstrukcí o hmotnosti do 5 000 kp pomocí šroubů včetně vystřeďování (např. mostních konstrukcí, vysokých pecí apod.). 4
Montáž jeřábových drah z I-profilu po jednotlivých polích a stykování a vyrovnávání drah podle předepsaných tolerancí. 4
Montáž kladkostrojů potřebných pro umístění předmontovaných bloků ocelových konstrukcí nad 10 t. 4
Montáž ocelových konstrukcí kotlů do 12 t/h páry. 4
Sestavování jednoduchých konstrukcí z dílů podle výkresu včetně slícovávání, sešroubovávání nebo sestehovávání (např. stavebních roštů, rámů, poklopů, žebříků apod.). 3
Zhotovování a montáž kabelových lávek pro elektrorozvodná zařízení v jedné i více vrstvách. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Práce ve výškách x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž chemickými látkami x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž prachem x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž vibracemi x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž hlukem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér ocelových konstrukcí (23-002-H)
 • Zámečník (23-003-H)
 • Opravář strojů a zařízení (23-001-H)

Další vhodné kvalifikace

 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz) - úřední zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0012 dopravní stavby 1 Výhodné
g11._.0019 ocelové konstrukce pro různé druhy objektů a zařízení 3 Nutné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.3040 Svařování kovů 3 Nutné
e74.D.6031 Používání různých prostředků pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich částmi 3 Nutné
e74.D.1021 Orientace v normách a v technických podkladech pro montáž a opravy ocelových konstrukcí 3 Nutné
e74.A.3053 Sestavování, montáž a demontáž ocelových konstrukcí 3 Nutné
e74.A.3101 Příprava ocelových konstrukcí na svařování 3 Nutné
e72.C.1005 Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu 3 Nutné
e74.D.2948 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro provádění montáže a demontáže ocelových konstrukcí 3 Nutné
e72.D.4001 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader 3 Nutné
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.