Typ JP ID
Specializace 2184

Mechanik báňské záchranné služby

Mechanik báňské záchranné služby provádí údržbu, opravy a seřizování báňské záchranářské techniky, dýchacích přístrojů, hasicích přístrojů.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Maintenance technician, Údržbář, Maintenance Man, Mechanik ZBZS, Mechanik RBZS
Nadřízené povolání: Mechanik strojů a zařízení
Příbuzné specializace: Vahař, Mechanik polygrafických strojů, Mechanik vakuových zařízení, Mechanik geologickoprůzkumných zařízení, Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, Seřizovač gumárenských zařízení, Montér vzduchotechniky, Mechanik opravář, Montér točivých strojů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Opravy, kontroly, tlakové zkoušky přenosných hasicích přístrojů.
 • Tlakové zkoušky tlakových láhví na technické plyny.
 • Provádění zvláštních zkoušek sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů a báňské záchranářské techniky.
 • Účast na akcích BZS při záchraně osob a záchraně majetku.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.
 • Opravy a údržba techniky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.
 • Opravy a údržba potápěčských přístrojů a potápěčské techniky.
 • Opravy, údržba a seřizování sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů.
 • Opravy, údržba a seřizování báňské záchranářské techniky.

CZ-ISCO

 • 75491 - Báňští záchranáři a mechanici báňské záchranné služby
 • 7549 - Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení (CZ-ISCO 7549)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 798 Kč 58 665 Kč 69 710 Kč - - -
Jihočeský kraj 25 212 Kč 32 322 Kč 38 973 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 649 Kč 27 958 Kč 41 997 Kč - - -
Královéhradecký kraj 25 826 Kč 32 632 Kč 64 540 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 950 Kč 35 927 Kč 46 567 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 43 067 Kč 59 182 Kč 71 818 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7549 Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení 34 487 Kč -
75491 Báňští záchranáři a mechanici báňské záchranné služby 52 674 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Provádění zvláštních (speciálních) zkoušek sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů a záchranářské techniky. 7
Kontrola, údržba a provádění složitějších oprav sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů a záchranářské techniky. 6
Kontrola, údržba a provádění běžných opravy sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů a záchranářské techniky. Kontroly, opravy a tlakové zkoušky hasicích přístrojů. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prachem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení 2344L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Opravář strojů a zařízení (23-001-H)
 • Montér ocelových konstrukcí (23-002-H)
 • Zámečník (23-003-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
 • povinné - Báňské záchranářství - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.D.1048 Orientace v normách a v technické dokumentaci záchranářské techniky a pomůcek 3 Nutné
e74.A.4029 Provádění údržby a oprav záchranářské techniky a pomůcek 3 Nutné
e71.D.3792 Kontrola a provádění funkčních a speciálních zkoušek záchranářské techniky a pomůcek 3 Nutné
e74.D.6527 Diagnostikování poruch záchranářské techniky a pomůcek 3 Nutné
e74.D.2962 Volba postupu práce, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, seřizování a oprav záchranářské techniky a pomůcek 3 Nutné
e81.D.1090 Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 3 Nutné
e72.A.1050 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů, popř. plastů (např. řezáním, stříháním, sekáním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním aj.) 3 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné
k15._.0091 záchranářská technika 3 Nutné
l23._.0084 báňské záchranářství 1 Nutné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.