Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102801

Technik zařízení pro ochranu vod

Technik zařízení pro ochranu vod ve výrobních podnicích zajišťuje a kontroluje bezpečný a správný provoz zařízení pro ochranu vod podle právních, manipulačních a provozních předpisů, vede evidenci a provozní podklady pro hodnocení činnosti a efektivnosti zařízení a zajišťuje přípravu technologických vod pro výrobu.

Odborný směr: Životní prostředí a nakládání s odpady
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Technik pro vodu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Dohled nad bezpečným a správným provozem zařízení pro ochranu vod ve výrobních podnicích (vodárna, rozvody vod, úpravna vody, čistírna odpadních vod, kanalizační systémy, kalové hospodářství apod.).
 • Kontrola a organizace řádné údržby zařízení pro ochranu vod (preventivní, běžné i havarijní) pro plnou provozuschopnost.
 • Řízení a kontrola pracovníků zařízení pro ochranu vod.
 • Dohled a kontrola správného nakládání s odpady ze zařízení pro ochranu vod.
 • Dohled nad řádnou evidencí odpadů vzniklých z čištění odpadních vod.
 • Zajištění dopravy a přepravy odpadů.
 • Příprava podkladů pro hlášení o odběru podzemních a povrchových vod a vypouštění odpadních vod.
 • Spolupráce při zajištění měření znečištění vypouštěných odpadních vod a jejich evidence.
 • Dohled nad dodržováním technických podmínek provozu zařízení pro ochranu vod v souladu s povolením vodohospodářských orgánů.
 • Spolupráce na návrzích změn manipulačních a provozních řádů.
 • Příprava podkladů pro stanovení poplatků za odběry vod.
 • Příprava podkladů pro stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod.
 • Příprava podkladů pro jednání s orgány státní a veřejné správy v oblasti ochrany vod zejména při výkonu jejich kontrolní činnosti.
 • Environmentální management.
 • Spolupráce na zajištění vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a ochrany vod.

CZ-ISCO

 • 31169 - Ostatní technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech
 • 3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech (CZ-ISCO 3116)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 24 912 Kč 31 089 Kč 49 255 Kč - - -
Plzeňský kraj 26 484 Kč 37 689 Kč 61 701 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 015 Kč 44 650 Kč 60 664 Kč - - -
Ústecký kraj 21 971 Kč 37 581 Kč 56 904 Kč - - -
Liberecký kraj 26 747 Kč 41 914 Kč 64 793 Kč - - -
Pardubický kraj 24 664 Kč 31 859 Kč 50 021 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 252 Kč 40 869 Kč 60 111 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 640 Kč 35 249 Kč 54 447 Kč - - -
Zlínský kraj 28 339 Kč 42 738 Kč 67 661 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 36 026 Kč 37 954 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3116

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž chladem x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Průmyslová ekologie 16-02-M/01
RVP Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekologie a ochrana prostředí 1601M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová ekologie 1602M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Technologie celulózy a papíru 28-41-M/01
RVP Aplikovaná chemie 28-44-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová chemie 2842M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie 2844M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie 2841M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technik/technička zařízení pro ochranu vod (16-008-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f22.A.2005 Zajištění dopravy a přepravy odpadů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.1042 Dohlížení na bezpečnou manipulaci a skladování ekologicky nebezpečných látek znečisťujících vody a půdy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.8011 Řízení dokumentace a databází pro odpady v organizaci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.2034 Navrhování opatření k ochraně vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f13.D.9211 Aktualizace provozních řádů úpraven vody a čistíren odpadních vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.B.4010 Řízení činnosti technologického zařízení pro nakládání s vodami 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.Z.2011 Aplikace zákona o vodách a navazujících předpisů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.1002 Orientace v normách a standardech přijatých pro ekologická zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.1041 Posuzování spotřeby vod na vstupu a výstupu z technologického zařízení a jejich vlivu na kvalitu vypouštěných vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.3314 Kontrola rozpisu a plnění pracovních úkolů pracovníků úpravny vody, kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.1014 Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k úpravě, rozvodu, čištění a čerpání vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f13.D.3334 Kontrola stavu technických zařízení provozu úpravny vody 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f13.D.9312 Zpracovávání podkladů pro odborné posudky na technologii čistírny odpadních vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f24._.0003 techniky a postupy kontroly čistoty vody 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0033 čištění odpadních vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f13._.0051 technologie úpravy vody 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21._.0021 metody monitorování a analýz životního prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21._.0024 příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0003 ochrana vody a monitoring jakosti vody 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0028 environmentální management 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0099 vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0038 odpadní vody, jejich vznik a dopad na životní prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0090 právní předpisy pro životní prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.