Typ JP ID
Povolání 102799

Pracovník zařízení pro ochranu ovzduší

Pracovník zařízení pro ochranu ovzduší provádí na základě manipulačních a provozních předpisů samostatně nebo dle pokynů činnosti spojené se zajištěním správného provozu zařízení pro ochranu ovzduší ve výrobních podnicích.

Odborný směr: Životní prostředí a nakládání s odpady
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Pracovník pro ovzduší, Pracovník čističky vzduchu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Údržba zařízení ke kontinuálnímu měření znečištění ovzduší ve výrobním podniku.
 • Měření požadovaných kvantitativních nebo kvalitativních hodnot podle návodu (množství, čistota a kvalita vzduchu).
 • Spolupráce při provádění opatření podle pokynů při zjištění odchylek od povolených hodnot.
 • Nakládání s odpady z provozu zařízení na ochranu ovzduší podle pokynů.
 • Vedení provozní dokumentace jako podkladu pro poplatková hlášení.
 • Vedení evidence odpadů vzniklých ze zařízení na ochranu ovzduší.
 • Obsluha a údržba zařízení na čištění kouřových plynů (látkové a statické filtry, vodní pračky apod.).

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Obsluha a údržba zařízení k zachycení látek znečišťujících ovzduší dle předpisů a návodů (filtry, pračky apod.). 4
Údržba zařízení ke kontinuálnímu měření znečištění. 3
Zajištění okamžité informovanosti nadřízených pracovníků o zjištěných provozních odchylkách ohrožujících kvalitu ovzduší. 3
Shromažďování vzniklých odpadů do předepsaných obalů, prostředků. 3
Udržování havarijních prostředků v použitelném stavu (lopat, smetáků apod.). 3
Zajištění čistoty v okolí zařízení k zachycení látek znečišťujících ovzduší. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž teplem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik 28-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě 2852H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Technická chemie a chemie silikátů 28-xx-H/xx
RVP Strojírenství a strojírenská výroba 23-xx-H/xx
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník zařízení pro ochranu ovzduší (16-010-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a06 Výkonnost 2
a08 Řešení problémů 2
a11 Aktivní přístup 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné
f21._.0023 limity pro látky znečišťující ovzduší 3 Výhodné
f21._.0024 příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí 3 Nutné
f22._.0002 nakládání s odpady 3 Výhodné
f24._.0002 techniky a postupy kontroly znečišťování ovzduší 3 Výhodné
i31._.0099 vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy) 3 Nutné
f21._.0091 právní a technické předpisy pro ochranu ovzduší 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f22.A.5011 Odvoz odpadu z určených prostor 3 Nutné
f21.D.1019 Řízení dokumentace a evidence ke zdrojům znečištění ovzduší v organizaci 3 Nutné
f21.B.1004 Obsluha, seřizování, ošetřování a běžná údržba strojů a zařízení k ochraně ovzduší 3 Nutné
f22.A.2005 Zajištění dopravy a přepravy odpadů 3 Nutné
f13.B.5001 Řízení a obsluha drobné mechanizace 3 Výhodné
f21.D.1001 Orientace v právních předpisech v oblasti životního prostředí 3 Výhodné
f21.D.1005 Orientace v právních předpisech pro ochranu ovzduší 3 Výhodné
f22.D.1013 Shromažďování a skladování odpadů ze zařízení pro ochranu ovzduší 3 Nutné
f22.A.4002 Používání a ošetřování ručního nářadí 3 Výhodné
f21.D.1021 Dodržování bezpečnosti práce na zařízení pro ochranu ovzduší 3 Nutné
f24.A.6003 Měření množství emisí a čistoty a kvality vypouštěného vzduchu dle návodu 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.