Typ JP ID
Povolání 102689

Pracovník ekologické výchovy

Pracovník ekologické výchovy interpretuje poznatky ekologie a dalších oborů v širším pojetí a vede při svých programech jednotlivce i skupiny k odpovědnému vztahu k přírodě a životnímu prostředí a nakládání s přírodními zdroji.

Odborný směr: Životní prostředí a nakládání s odpady
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Pracovník environmentální výchovy, Lektor environmentální výchovy, Lektor ekologické výchovy, Pracovník environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Interpretace ekologie a environmentalistiky v širším slova smyslu různým cílovým skupinám.
 • Vedení tematických přednášek a exkurzí do přírody.
 • Sestavování a realizace výukových programů doplňující formální, neformální a informální vzdělávání v oblasti životního prostředí.
 • Rozvíjení vnímavosti a ochoty veřejnosti pomáhat chránit životní prostředí.
 • Poskytování odborných informací o ochraně životního prostředí veřejnosti.
 • Podpora zdravého místního patriotizmu.
 • Realizace aktivit k uvědomění si kladného vztahu k přírodním zdrojům a k jejich rozvoji.
 • Zjišťování možností externího finančního zajištění.
 • Příprava podkladů ke grantovým žádostem z oblasti výchovy a vzdělávání.

CZ-ISCO

 • 23204 - Lektoři dalšího vzdělávání
 • 2320 - Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) (CZ-ISCO 2320)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 32 221 Kč 38 564 Kč 47 027 Kč
Středočeský kraj 38 598 Kč 58 976 Kč 79 273 Kč 29 565 Kč 34 581 Kč 40 936 Kč
Jihočeský kraj - - - 29 283 Kč 34 175 Kč 40 274 Kč
Plzeňský kraj - - - 30 300 Kč 35 707 Kč 41 863 Kč
Karlovarský kraj - - - 30 414 Kč 35 083 Kč 40 800 Kč
Ústecký kraj - - - 29 153 Kč 34 037 Kč 41 020 Kč
Liberecký kraj - - - 30 259 Kč 35 442 Kč 42 961 Kč
Královéhradecký kraj - - - 28 518 Kč 33 617 Kč 40 000 Kč
Pardubický kraj - - - 28 537 Kč 33 093 Kč 39 823 Kč
Kraj Vysočina - - - 28 564 Kč 33 493 Kč 39 762 Kč
Jihomoravský kraj - - - 30 059 Kč 35 373 Kč 43 396 Kč
Olomoucký kraj - - - 28 921 Kč 34 016 Kč 40 588 Kč
Zlínský kraj - - - 29 125 Kč 33 464 Kč 39 839 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 29 398 Kč 34 763 Kč 40 799 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2320 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) 32 861 Kč 37 278 Kč
23204 Lektoři dalšího vzdělávání - 37 663 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Příprava a realizace jednorázových akcí zaměřených na environmentální problematiku pro širokou veřejnost. 7
Vedení pobytových i příměstských táborů s prvky ekologické výchovy. 7
Příprava a realizace tematických výukových programů v terénu i interiéru včetně manuálů pro různé cílové skupiny. 6
Poskytování odborných informací a konzultací zaměřených na environmentální problematiku veřejnosti. 6
Příprava podkladů pro tvorbu výukových pomůcek. 5
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Prezentace odborných a výukových programů pro různé okruhy návštěvníků. 8
Poskytování odborných informací veřejnosti. 8
Provádění průzkumu postojů návštěvníků k ochraně přírody a krajiny. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekologie a ochrana prostředí 1601M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru ekologie a ochrana prostředí 1601N
KKOV Bakalářský studijní program v oboru ekologie 1603R
KKOV Magisterský studijní program v oboru ekologie 1603T
KKOV Bakalářský studijní program v oboru ochrana prostředí 1604R
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí 16xxR
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí 16xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník environmentální výchovy (16-004-N)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a15 Ovlivňování ostatních 3
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f21._.0001 základy ekologie 5 Nutné
f21._.0011 ochrana přírody 5 Nutné
f21._.0012 zachování a tvorba krajiny 4 Nutné
f22._.0002 nakládání s odpady 4 Nutné
j16._.0001 biologie 4 Nutné
j17._.0001 botanika 5 Nutné
j18._.0001 zoologie 5 Nutné
j15._.0000 geografie 4 Nutné
j15._.0002 geologie 4 Výhodné
j42._.0003 pedagogické projektování a vývoj kurikula 4 Výhodné
f21._.0003 ekologie vodního prostředí 3 Výhodné
f22._.0001 druhy odpadů, jejich vliv na životní prostředí 4 Nutné
i51._.0028 environmentální management 4 Výhodné
f21._.0090 právní předpisy pro životní prostředí 4 Výhodné
f22._.0007 předcházení vzniku odpadů a udržitelné využívání zdrojů 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f21.C.6003 Příprava a prezentace interpretačních aktivit z oblasti ekologie a environmentalistiky pro různé cílové skupiny 4 Nutné
f21.D.1014 Orientace v environmentalistice, přírodovědě a ekologii 4 Nutné
f21.Z.5002 Organizační příprava a zabezpečení exkurzí do přírody, tematických přednášek a seminářů 4 Nutné
f21.A.6121 Distribuce metodických, interpretačních a vzdělávacích materiálů z oblasti ekologie a environmentalistiky 4 Výhodné
f21.D.3102 Evaluace interpretačních aktivit z oblasti ekologie a environmentalistiky po jejich realizaci 4 Výhodné
f21.C.6002 Vedení k aktivnímu přístupu v řešení problémů životního prostředí 4 Nutné
i21.D.8754 Příprava podkladů ke grantovým žádostem 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.