Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102689

Pracovník ekologické výchovy

Pracovník ekologické výchovy interpretuje poznatky ekologie a dalších oborů v širším pojetí a vede při svých programech jednotlivce i skupiny k odpovědnému vztahu k přírodě a životnímu prostředí a nakládání s přírodními zdroji.

Odborný směr: Životní prostředí a nakládání s odpady
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Pracovník environmentální výchovy, Lektor environmentální výchovy, Lektor ekologické výchovy, Pracovník environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Interpretace ekologie a environmentalistiky v širším slova smyslu různým cílovým skupinám.
 • Vedení tematických přednášek a exkurzí do přírody.
 • Sestavování a realizace výukových programů doplňující formální, neformální a informální vzdělávání v oblasti životního prostředí.
 • Rozvíjení vnímavosti a ochoty veřejnosti pomáhat chránit životní prostředí.
 • Poskytování odborných informací o ochraně životního prostředí veřejnosti.
 • Podpora zdravého místního patriotizmu.
 • Realizace aktivit k uvědomění si kladného vztahu k přírodním zdrojům a k jejich rozvoji.
 • Zjišťování možností externího finančního zajištění.
 • Příprava podkladů ke grantovým žádostem z oblasti výchovy a vzdělávání.

CZ-ISCO

 • 23204 - Lektoři dalšího vzdělávání
 • 2320 - Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání (CZ-ISCO 2320)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 38 712 Kč 46 315 Kč 55 773 Kč
Středočeský kraj - - - 35 874 Kč 43 206 Kč 52 037 Kč
Jihočeský kraj - - - 36 966 Kč 44 018 Kč 52 185 Kč
Plzeňský kraj - - - 37 611 Kč 44 872 Kč 53 494 Kč
Karlovarský kraj - - - 37 464 Kč 43 542 Kč 52 009 Kč
Ústecký kraj - - - 35 537 Kč 41 384 Kč 51 157 Kč
Liberecký kraj - - - 36 325 Kč 42 561 Kč 52 161 Kč
Královéhradecký kraj - - - 36 206 Kč 42 797 Kč 51 111 Kč
Pardubický kraj - - - 36 196 Kč 42 203 Kč 50 502 Kč
Kraj Vysočina - - - 36 599 Kč 44 971 Kč 58 170 Kč
Jihomoravský kraj - - - 36 116 Kč 42 662 Kč 51 487 Kč
Olomoucký kraj - - - 35 450 Kč 42 090 Kč 50 508 Kč
Zlínský kraj - - - 37 371 Kč 44 645 Kč 54 112 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 36 613 Kč 44 316 Kč 53 682 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2320 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání 38 910 Kč 43 370 Kč
23204 Lektoři dalšího vzdělávání 35 970 Kč 40 596 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2320 Lektoři dalšího vzdělávání http://data.europa.eu/esco/isco/C2320

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekologie a ochrana prostředí 1601M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru ekologie a ochrana prostředí 1601N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekologie 1603R
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekologie 1603T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ochrana prostředí 1604R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí 16xxR
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí 16xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice environmentální výchovy (16-004-N)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f21.C.6003 Příprava a prezentace interpretačních aktivit z oblasti ekologie a environmentalistiky pro různé cílové skupiny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.1014 Orientace v environmentalistice, přírodovědě a ekologii 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.Z.5002 Organizační příprava a zabezpečení exkurzí do přírody, tematických přednášek a seminářů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.A.6121 Distribuce metodických, interpretačních a vzdělávacích materiálů z oblasti ekologie a environmentalistiky 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21.D.3102 Evaluace interpretačních aktivit z oblasti ekologie a environmentalistiky po jejich realizaci 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21.C.6002 Vedení k aktivnímu přístupu v řešení problémů životního prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.8754 Příprava podkladů ke grantovým žádostem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f21._.0001 základy ekologie 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0011 ochrana přírody 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0012 zachování a tvorba krajiny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j16._.0001 biologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j17._.0001 botanika 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18._.0001 zoologie 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0000 geografie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0002 geologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j42._.0003 pedagogické projektování a vývoj kurikula 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21._.0003 ekologie vodního prostředí 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
f22._.0001 druhy odpadů, jejich vliv na životní prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0028 environmentální management 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21._.0090 právní předpisy pro životní prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f22._.0007 předcházení vzniku odpadů a udržitelné využívání zdrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.