Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102314

Muzejní edukátor

Muzejní pedagog didakticky zpřístupňuje obsahy a témata kulturního a přírodního dědictví (např. výstav a expozic) různým cílovým skupinám v muzeu. Vhodnou formou vzdělává návštěvníky různých cílových skupin prostřednictvím předávání informací o předmětech kulturní hodnoty, přírodninách, minulých a současných jevech.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: péče o památky, muzejnictví
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Muzejní pedagog, Edukační pracovník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výzkum a analýza aktuálních vzdělávacích potřeb cílových skupin a reagování na ně nabídkou edukačních a doprovodných programů a akcí v muzeu.
 • Plánování, tvorba, koordinace, pilotáž a dokumentace edukačních programů pro různé cílové skupiny v muzeu.
 • Plánování, tvorba, koordinace, pilotáž a dokumentace doprovodných kulturních programů a akcí pro různé cílové skupiny v muzeu.
 • Tvorba doprovodných muzejně didaktických materiálů k expozicím, výstavám či edukačním programům (průvodci, pracovní listy, muzejně didaktické pomůcky).
 • Evaulace všech typů edukačních aktivit v muzeu.
 • Vědecké zpracování tématiky muzejní pedagogiky a tvorba adekvátních výstupů ve formě publikační a další vědecké činnosti.
 • Podpora vzdělávání návštěvníků muzea, uspokojování jejich intelektuální potřeby.
 • Tvorba edukační koncepce muzea.
 • Spolupráce na přípravě expozice, nové výstavy či edukačního programu s dalšími odbornými pracovníky muzea či jinými odbornými externisty.
 • Předávání vědeckých a dalších poznatků cílovým skupinám muzea.
 • Vzdělávání ostatních profesí v muzeu z hlediska efektivního předávání informací různým cílovým skupinám.
 • Tvorba obsahové náplně propagačních materiálů edukačních aktivit muzea.
 • Vedení a aktualizace databáze kontaktů návštěvníků muzea.
 • Koordinace průvodců, lektorů či kustodů v muzeu.

CZ-ISCO

 • 23599 - Ostatní specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení
 • 2359 - Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení (CZ-ISCO 2359)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 32 756 Kč 37 728 Kč 48 622 Kč
Středočeský kraj - - - 32 683 Kč 37 712 Kč 49 019 Kč
Jihočeský kraj - - - 33 384 Kč 37 758 Kč 46 122 Kč
Plzeňský kraj 26 939 Kč 43 764 Kč 68 681 Kč 32 860 Kč 37 663 Kč 47 746 Kč
Karlovarský kraj - - - 32 673 Kč 38 657 Kč 50 622 Kč
Ústecký kraj 27 584 Kč 40 870 Kč 59 463 Kč 32 744 Kč 37 929 Kč 47 305 Kč
Liberecký kraj - - - 32 023 Kč 38 014 Kč 45 790 Kč
Královéhradecký kraj - - - 32 413 Kč 37 411 Kč 45 734 Kč
Pardubický kraj - - - 33 500 Kč 37 493 Kč 44 969 Kč
Kraj Vysočina - - - 32 588 Kč 38 116 Kč 48 193 Kč
Jihomoravský kraj 25 724 Kč 35 107 Kč 68 855 Kč 31 819 Kč 37 157 Kč 47 051 Kč
Olomoucký kraj - - - 32 079 Kč 37 588 Kč 47 357 Kč
Zlínský kraj - - - 31 579 Kč 37 367 Kč 45 375 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 32 955 Kč 38 110 Kč 48 076 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2359 Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení 36 319 Kč 37 563 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2359 Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C2359

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž teplem x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru historické vědy 7105T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru obecná teorie a dějiny umění a kultury 8109T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru pedagogika 7501T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru učitelství pro základní školy 7503T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru učitelství pro střední školy 7504T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru specializace v pedagogice 7507T

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Muzejní edukátor/edukátorka (82-041-T)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Pedagogická způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j34.D.1002 Orientace v aktuálním muzejně pedagogickém dění v domácím i zahraničním prostředí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42.D.2001 Sestavení edukační koncepce muzea 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42.D.2003 Formulování edukačních cílů a didaktická analýza vzdělávacího obsahu učiva expozic a výstav ve vztahu k návštěvníkům 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42.D.2002 Sestavování a plánování edukačního či doprovodného kulturního programu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2031 Výběr vhodných muzejně didaktických metod a jejich aplikace v muzejně pedagogické praxi 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6220 Aktivní vedení edukačního programu či jiného doprovodného kulturního programu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2028 Tvorba metodického listu k příslušnému edukačnímu programu či doprovodnému muzejně didaktickému materiálu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2029 Tvorba doprovodného muzejně didaktického materiálu (např. pracovní listy, průvodci pro děti a rodiče aj.) či pomůcek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2215 Sestavování učebních úloh a úkolů při vytváření doprovodného muzejně didaktického materiálu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.6013 Reflexe edukačního programu a sebereflexe 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6031 Tvorba odborných výstupů ve formě přednášek a článků v odborných publikacích a na konferencích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6219 Praktická realizace edukačních a doprovodných programů jednotlivým cílovým skupinám 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41._.0002 didaktika předškolního vzdělávání a výchovy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0017 didaktika odborného výcviku a praktického vyučování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0041 metody a postupy lektorství v odborných kurzech 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j42._.0001 didaktika vyučovaného oboru 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j42._.0002 hodnocení, testování a měření ve vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j42._.0004 metodologie distančního vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
m11._.0011 dějiny umění 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j34._.0003 muzeologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.