Typ JP ID
Specializace 7585

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek, s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: péče o památky, muzejnictví
Kvalifikační úroveň: Odborné specializace, pomaturitní vzdělání
Nadřízené povolání: Konzervátor - restaurátor s výjimkou kulturních památek
Příbuzné specializace: Restaurátor zbraní, Konzervátor a preparátor, Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži, Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice, Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni, Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu, Restaurátor hudebních nástrojů, Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu, Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla, Restaurátor strojů a přístrojů, Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií, Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií, Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování modelů prací uměleckého řemesla ze štuku.
 • Zpracování restaurátorských zpráv.

CZ-ISCO

 • 34331 - Konzervátoři (kromě uměleckých)
 • 34332 - Restaurátoři (kromě uměleckých)
 • 3433 - Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Organizace průzkumů. 8
Restaurování uměleckořemeslných děl a předmětů ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek, zpracování restaurátorské zprávy včetně dokumentace. 8
Samostatné restaurování a konzervování uměleckořemeslných děl ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů, včetně rekonstrukčního doplnění a speciálních prací, zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace. 8
Samostatné zpracování a vedení písemné, obrazové a jiné dokumentace dlouhodobého charakteru. 8
Odborný průzkum děl uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů. 8
Samostatný odborný průzkum prací uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů. 8
Zhotovení kopií a modelů. 8
Konzervování a ošetřování uměleckořemeslných děl ze štuku umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů, směřující k zastavení destrukčních procesů pod odborným vedením. 7
Samostatné zpracování dokumentace a vedení evidence průzkumů prací uměleckého řemesla. Příprava dalších podkladů ke stanovení požadavků na ochranu, obnovu a způsoby využívání předmětů prací uměleckého řemesla ve štuku. 7
Průzkum prací uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů pod odborným vedením. 7
Ochrana děl uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek před nepříznivými vlivy prostředí, včetně preventivní a profylaktické péče. 6
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Provádění průzkumů a restaurátorských prací včetně zhotovování modelačních doplňků originálů. 10
Samostatný průzkum stavu sbírek, historických fondů a mobiliárních fondů a samostatné provádění základní konzervace předmětů včetně přípravy předmětů k prezentaci, zpracovávání dokumentace o konzervování předmětů, použitých materiálech, technikách a metodách. 9
Provádění základních přípravných průzkumů a restaurátorských prací, včetně zpracovávání dílčích restaurátorských zpráv. 8
Průzkum stavu sbírek, historických fondů a mobiliárních fondů a konzervování předmětů a zhotovování kopií a modelů podle dispozic. 8
Provádění průzkumů a restaurátorských prací a samostatné zpracovávání pokynů pro další nakládání s předměty včetně způsobu jejich uložení a prezentace a zpracovávání restaurátorských zpráv. 8
Základní ošetřování a konzervování sbírkových předmětů a mobiliárních fondů pod odborným vedením, směřující k zastavení destrukčních procesů a k zachování současného stavu a vzhledu předmětů. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Pracovní doba, směnnost x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru konzervátorství a restaurátorství 8242L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Konzervátorství a restaurátorství 82-42-M/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru štukatér, štukatérské práce 3663H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru konzervátorství a restaurátorství 8242M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241L
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (82-042-N)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0037 technologie fasádnických, štukatérských a kašérských prací 5 Nutné
m13._.0013 zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací 5 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13.A.1221 Restaurování uměleckořemeslných prací ve štuku 5 Nutné
m13.A.1111 Odborné ošetřování uměleckořemeslných prací ve štuku a kameni 5 Nutné
m13.A.2426 Konzervování uměleckořemeslných prací ve štuku a kameni 5 Nutné
m13.A.1171 Zhotovování modelů uměleckořemeslných prací ve štuku 5 Nutné
m13.D.9191 Zpracování restaurátorských zpráv 5 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.