Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 7585

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek, s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: péče o památky, muzejnictví
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Nadřízené povolání: Konzervátor - restaurátor s výjimkou kulturních památek
Příbuzné specializace: Restaurátor zbraní, Konzervátor a preparátor, Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži, Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice, Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni, Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu, Restaurátor hudebních nástrojů, Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu, Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla, Restaurátor strojů a přístrojů, Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií, Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií, Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování modelů prací uměleckého řemesla ze štuku.
 • Zpracování restaurátorských zpráv.

CZ-ISCO

 • 34331 - Konzervátoři (kromě uměleckých)
 • 34332 - Restaurátoři (kromě uměleckých)
 • 3433 - Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3433 Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách http://data.europa.eu/esco/isco/C3433

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Pracovní doba, směnnost x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru konzervátorství a restaurátorství 8242L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Konzervátorství a restaurátorství 82-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru štukatér, štukatérské práce 3663H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru konzervátorství a restaurátorství 8242M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Restaurátor/restaurátorka uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (82-042-N)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13.A.1221 Restaurování uměleckořemeslných prací ve štuku 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1111 Odborné ošetřování uměleckořemeslných prací ve štuku a kameni 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.2426 Konzervování uměleckořemeslných prací ve štuku a kameni 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1171 Zhotovování modelů uměleckořemeslných prací ve štuku 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.9191 Zpracování restaurátorských zpráv 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0037 technologie fasádnických, štukatérských a kašérských prací 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13._.0013 zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.