Typ JP ID
Specializace 7584

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií konzervuje a restauruje díla uměleckého řemesla ze zlata, stříbra a platiny, s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: péče o památky, muzejnictví
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Nadřízené povolání: Konzervátor - restaurátor s výjimkou kulturních památek
Příbuzné specializace: Restaurátor zbraní, Konzervátor a preparátor, Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži, Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice, Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni, Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu, Restaurátor hudebních nástrojů, Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu, Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla, Restaurátor strojů a přístrojů, Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií, Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií, Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování děl uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum děl uměleckého řemesla z hlediska historického zařazení použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování děl uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vypovídající hodnoty.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Postupy rekonstrukčních zásahů, počítačové grafické případně prostorové 3D vizualizace.
 • Zhotovení kopií a modelů.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně výsledků průzkumů, průběžné dokumentace restaurátorských zásahů a dokumentace a interpretace získaných poznatků během restaurování.

CZ-ISCO

 • 34331 - Konzervátoři (kromě uměleckých)
 • 34332 - Restaurátoři (kromě uměleckých)
 • 3433 - Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Organizace a koordinace průzkumů. 8
Samostatné restaurování a konzervování uměleckých děl z drahých kovů a sbírkových předmětů, včetně rekonstrukčního doplnění a speciálních prací, zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace. 8
Samostatný odborný průzkum děl uměleckého řemesla a sbírkových předmětů. 8
Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování prací uměleckých řemesel na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků. 8
Konzervování uměleckých děl z drahých kovů, jejich částí a sbírkových předmětů, zpracování zprávy a dokumentace. 7
Odborný průzkum děl uměleckého řemesla z drahých kovů a sbírkových předmětů. 7
Zpracování restaurátorské zprávy včetně dokumentace. 7
Samostatné zpracování a vedení písemné, obrazové a jiné dokumentace dlouhodobého charakteru. 7
Samostatné zpracování dokumentace a vedení evidence průzkumů prací uměleckého řemesla. Příprava dalších podkladů ke stanovení požadavků na ochranu, obnovu a způsoby využívání předmětů prací uměleckého řemesla. 7
Zhotovení náročných kopií a modelů. 7
Konzervování a ošetřování uměleckých děl z drahých kovů, nebo jejich částí a sbírkových předmětů, směřující k zastavení destrukčních procesů pod odborným vedením. 6
Ochrana děl uměleckého řemesla před nepříznivými vlivy prostředí, včetně preventivní a profylaktické péče. 6
Průzkum děl uměleckého řemesla, jejich částí a sbírkových předmětů pod odborným vedením. 6
Restaurování uměleckých děl z drahých kovů a sbírkových předmětů pod odborným vedením. 6
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Provádění náročné konzervace předmětů. 10
Provádění průzkumů a restaurátorských prací včetně zhotovování modelačních doplňků originálů. 10
Zajišťování preventivní péče o sbírkové předměty, historické knižní fondy a mobiliáře a provádění náročných průzkumů sbírek, knižních fondů a mobiliářů. 10
Samostatný průzkum stavu sbírek, historických knižních fondů a mobiliárních fondů a samostatné provádění základní konzervace předmětů včetně přípravy předmětů k prezentaci, zpracování dokumentace o konzervaci předmětů, použitých materiálech, technikách a metodách. 9
Provádění průzkumů a restaurátorských prací a samostatné zpracování pokynů pro další nakládání s předměty včetně způsobu jejich uložení a prezentace a zpracování restaurátorských zpráv. 8
Provádění základních přípravných průzkumů a restaurátorských prací pod odborným dohledem včetně zpracování dílčích restaurátorských zpráv. 8
Průzkum stavu sbírek, historických knižních fondů a mobiliárních fondů a konzervování předmětů a zhotovování kopií a modelů podle dispozic. 8
Základní ošetřování a konzervování sbírkových předmětů a mobiliárních fondů pod odborným vedením, směřující k zastavení destrukčních procesů a k zachování současného stavu a vzhledu předmětů. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru konzervátorství a restaurátorství 8242L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Konzervátorství a restaurátorství 82-42-M/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241M
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovotepec, kovotepecké práce, výroba kovové bižuterie 2354H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru konzervátorství a restaurátorství 8242M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (82-043-N)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13.D.6118 Analýza uměleckořemeslných prací z drahých kovů z hlediska použitých technik, technologií a materiálů. 5 Nutné
m13.D.9190 Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků 5 Nutné
m13.D.2118 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů při restaurování a obnově původního stavu uměleckých předmětů z drahých kovů 5 Nutné
m13.D.2218 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů při konzervování uměleckých předmětů z drahých kovů 5 Nutné
m13.D.2318 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů při zhotovování kopií a modelů uměleckých předmětů z drahých kovů 5 Nutné
m13.A.1118 Odborné ošetřování uměleckých předmětů z drahých kovů 5 Nutné
m13.A.1218 Restaurování uměleckých předmětů z drahých kovů 5 Nutné
m13.A.1318 Zhotovování kopií a modelů uměleckých předmětů z drahých kovů 5 Nutné
m13.A.2418 Konzervování uměleckých předmětů z drahých kovů 5 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13._.0002 uměleckořemeslné zpracování zlata a dalších drahých kovů 5 Nutné
f21._.0001 základy ekologie 4 Nutné
e73._.0055 technologie povrchových úprav kovů 5 Nutné
m11._.0011 dějiny umění 5 Nutné
m13._.0013 zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací 5 Nutné
m13._.0090 výkresová, výrobní a technologická dokumentace 5 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.