Typ JP ID
Povolání 101567

Obuvník scénické a krojové obuvi

Obuvník scénické a krojové obuvi ručně zhotovuje a opravuje scénickou, taneční, baletní, historickou a krojovou obuv z různých materiálů a různou technologií podle výtvarných návrhů nebo vlastních znalostí historických stylů.

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: výroba obuvi
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s výtvarníkem.
 • Studium výtvarného návrhu.
 • Příprava pracoviště, potřebných materiálů, pomůcek, nástrojů, nářadí a strojů.
 • Měření nohou pro výrobu obuvi, kreslení a oddělování dílů a částí výrobku /řezání, vysekávání, stříhání/. Označování a kontrola dílů.
 • Úprava fazon a kopyt.
 • Individuální ruční výroba scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi.
 • Dokončování, zdobení a další úpravy konečného vzhledu obuvi.
 • Opravy scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi.
 • Samostatné navrhování modelů obuvi.
 • Péče o nástroje, nářadí a stroje a jejich běžná údržba.

CZ-ISCO

 • 73180 - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů
 • 7318 - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Samostatné vypracovávání návrhů a zhotovování nejnáročnějších ručně šitých modelů scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi, různé ortopedické úpravy při dodržování náročných tvarů podle požadavků výtvarníka s používáním speciálních materiálů a mimořádných výrobních technologií, podle vlastních znalostí historických stylů a podle potřeb scénické praxe. 8
Individuální ruční výroba a opravy scénické a taneční obuvi podle návrhů výtvarníků a podle potřeb scénické praxe z různých materiálů a různou technologií. 7
Individuální ruční výroba a opravy historické, krojové, baletní a jiné speciální obuvi s využitím vlastních znalostí historických stylů. 7
Úprava fazon a kopyt. 7
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Samostatné vypracovávání návrhů a zhotovování nejnáročnějších modelů scénické, krojové obuvi, různé ortopedické úpravy při dodržování náročných tvarů podle požadavků výtvarníka s používáním speciálních materiálů a mimořádných výrobních technologií, bez dělby práce, 8
Individuální ruční výroba historické, krojové, baletní a jiné speciální obuvi včetně oprav, barvení a stříkání. 7
Individuální výroba a opravy ručně šité scénické a taneční obuvi podle návrhů výtvarníků a podle potřeb scénické praxe z různých materiálů a různou technologií. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž chemickými látkami x
Duševní zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie 3258H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce obuvi 32-54-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce 3254H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce 3257H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obuvník/obuvnice scénické obuvi (32-012-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23.D.2935 Volba postupu práce, materiálů, nástrojů a pomůcek pro výrobu scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi. 3 Nutné
e23.D.4012 Měření nohou pro výrobu obuvi, kreslení a oddělování dílů a částí výrobku 3 Nutné
e23.A.3036 Individuální ruční výroba scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi 3 Nutné
e23.A.3055 Dokončování, zdobení a další úpravy konečného vzhledu obuvi 3 Nutné
e23.A.1034 Úprava fazon a kopyt 3 Nutné
e23.D.7251 Samostatné navrhování modelů scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi 3 Nutné
e23.A.4011 Opravy scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi 3 Nutné
e23.B.1906 Údržba nástrojů, nářadí a strojů v obuvnické výrobě 1 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24._.0003 kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 Nutné
e23._.0001 technické kreslení v obuvnictví a zpracování usní 3 Nutné
e23._.0053 technologie oprav obuvi a kožené galanterie 3 Nutné
e23._.0051 technologie výroby usňové obuvi 3 Nutné
k12._.0032 anatomie, fyziologie nohy, biomechanika chůze, vady a nemoci nohou a možnosti kompenzace 3 Nutné
e23._.0098 historie obuvi 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 2
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.