Typ JP ID
Povolání 102472

Metrolog

Metrolog je pracovník, který navrhuje a zabezpečuje nastavování, seřizování a kalibrace laboratorních přístrojů, diagnostických přístrojů a měřidel, zpracovává metrologický řád v organizaci v souladu s platnou legislativou a požadavky oboru na přesnost a správnost měření.

Odborný směr: Povolání bez oboru a mezioborová
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program
Alternativní názvy: Samostatný metrolog, Specialista metrologie, Metrology specialist
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Navrhování metrologického řádu s respektováním specifik organizace, právních a jiných předpisů.
 • Zpracování měřicích a kalibračních postupů.
 • Zajišťování odborných stanovisek při nákupu nových měřidel.
 • Příjem, kontrola a evidence měřidel.
 • Provádění kategorizace měřidel a jejich značení evidenčními znaky.
 • Zabezpečování kalibrace a ověřování měřidel (interně či externě).
 • Navrhování měřidel k likvidaci.
 • Aktivní připomínkování technologických postupů a vydávání metodických pokynů v rámci oblasti metrologie.
 • Provádění statistických výpočtů spjatých s měřícími systémy a požadavky na reprodukovatelnost a opakovatelnost měření či poznání nejistot měření.
 • Dozor nad dodržováním metrologického řádu.
 • Podpora při analýzách a řešení neshod a nápravných opatření v oblasti metrologie.
 • Školení zaměstnanců v používání měřidel.
 • Zajišťování interního poradenství pro pracovníky organizace v oblasti měření.

CZ-ISCO

 • 31117 - Technici v oblasti metrologie
 • 3111 - Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) (CZ-ISCO 3111)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 21 368 Kč 28 648 Kč 50 870 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 957 Kč 34 103 Kč 51 429 Kč - - -
Ústecký kraj 24 549 Kč 32 381 Kč 47 323 Kč - - -
Liberecký kraj 24 956 Kč 39 911 Kč 57 399 Kč - - -
Královéhradecký kraj 24 664 Kč 34 060 Kč 51 890 Kč - - -
Pardubický kraj 28 182 Kč 36 702 Kč 61 835 Kč - - -
Kraj Vysočina 27 036 Kč 37 653 Kč 53 901 Kč - - -
Jihomoravský kraj 23 186 Kč 35 442 Kč 71 793 Kč - - -
Olomoucký kraj 23 358 Kč 31 987 Kč 45 775 Kč - - -
Zlínský kraj 22 535 Kč 33 202 Kč 49 439 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 912 Kč 31 270 Kč 43 592 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) 35 386 Kč 30 610 Kč
31117 Technici v oblasti metrologie 38 076 Kč 32 436 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Měření na 3D měřicím zařízení. 9
Rozvoj zkušebních metod a vypracovávání nových laboratorních postupů. 9
Provádění MSA (Measurement System Analysis). 9
Analýza nových směrů využití analytických technik. 8
Nastavování, seřizování a kalibrace laboratorních přístrojů, diagnostických přístrojů a měřidel. 8
Vytváření měrových protokolů. 8
Zajišťování externích kalibrací. 7
Vystavování kalibračních listů. 7
Vypracování a aktualizace kalibračních a laboratorních postupů pro vysoce specializované analytické přístroje. 7
Aktivní připomínkování technologických postupů v rámci oblasti metrologie. 7
Zpracování dokumentace a řídících norem QMS a metrologie u organizace. 6
Určování lhůt kontrol a kalibrací používaného zkušebního a měřícího zařízení. 6
Provádění statistických výpočtů spjatých s měřícími systémy. 6
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Komplexní koordinace metrologických činností v organizaci, provádění nejsložitějších prací, spojených s rozšiřováním a zaváděním systému automatizace měření. Zpracování složitých expertíz. 10
Kalibrace nebo opravy složitějších, technicky náročných vysoce přesných přístrojů, například vícerozsahová měřidla, zdroje měronosného signálu, délková měřidla ne více osách a speciální nářadí. 9
Samostatné zajišťování metrologických činností, například kalibrace jednorozsahových měřidel, délkových měřidel v jedné ose. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství 23-41-N/xx

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOV Bakalářský studijní program xxxxR

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Metrolog (39-007-R)

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Metrologie - certifikát metrologa I. stupně - odborná způsobilost podle předpisů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 4
a10 Celoživotní učení 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j12._.0022 metody vyhodnocování statistických průzkumů, datová analýza 6 Výhodné
j22._.0011 práce s textovým editorem, zvládání administrativy pomocí počítače 6 Nutné
i51._.0012 management pro nižší manažery 6 Výhodné
i54._.0023 management kvality 6 Nutné
e74._.0010 zásady kontroly a seřizování měřidel 6 Nutné
i51._.0029 integrované systémy řízení 6 Výhodné
i54._.0024 bezpečnost materiálů 6 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j13.D.3231 Schvalování protokolů o výsledcích zkoušek výrobků 6 Nutné
j13.Z.2231 Řízení a koordinace činností ve zkušebně 7 Výhodné
j13.D.8411 Vedení požadovaných evidencí o metrologické činnosti 5 Nutné
j13.D.2411 Zpracovávání návrhů kalibračních postupů 6 Nutné
j13.D.3411 Provádění kontrolní a dozorčí činnosti v oblasti metrologických činností organizace 7 Nutné
j13.A.4412 Provádění kalibrace a uživatelské údržby složitých, technicky náročných a vysoce přesných přístrojů 6 Nutné
j13.Z.2411 Komplexní koordinace metrologických činností v organizaci 6 Nutné
i54.Z.2125 Řízení tvorby dokumentace dle požadavků norem ISO 7 Nutné
i54.Z.2063 Aplikace požadavků norem ISO a odvětvových standardů 7 Nutné
i54.D.1087 Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 6 Nutné
e74.C.6001 Provádění zaškolování v používání měřidel 6 Nutné
j13.D.1003 Zpracování složitých metrologických posudků či expertíz 6 Nutné
j13.D.1002 Provádění kontroly a evidence měřidel 5 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.