Typ JP ID
Povolání 102457

Dělník pro recyklaci

Dělník pro recyklaci provádí přípravné, obslužné a manipulační práce při zpracování odpadů, materiálů a výrobků po ukončení životnosti na druhotné suroviny.

Odborný směr: Povolání bez oboru a mezioborová
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: nakládání s odpady
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Dělník pro nakládání s druhotnými surovinami
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Manuální práce a manipulace při nakládání s jednotlivými materiály a odpady.
 • Separace materiálů podle druhů dle návodu.
 • Obsluha jednoduchých recyklačních strojů a zařízení.
 • Průběžná kontrola vybraných vlastností materiálů a odpadů z recyklace podle návodu.
 • Příprava materiálů a odpadů pro expedici.
 • Jednoduché demontážní práce.
 • Úklid pracovní plochy.
 • Práce ve skupině pod dohledem pracovníka/technika pro recyklaci.
 • Čištění strojů a zařízení.

CZ-ISCO

 • 96110 - Pracovníci odvozu a recyklace odpadů
 • 96120 - Třídiči odpadů
 • 9611 - Pracovníci odvozu a recyklace odpadů
 • 9612 - Třídiči odpadů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (CZ-ISCO 9611)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 067 Kč 28 509 Kč 35 587 Kč - - -
Středočeský kraj 21 343 Kč 24 032 Kč 27 689 Kč - - -
Ústecký kraj 18 863 Kč 22 671 Kč 26 504 Kč - - -
Olomoucký kraj 18 500 Kč 23 726 Kč 25 581 Kč - - -
Zlínský kraj 24 846 Kč 27 520 Kč 32 453 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 18 199 Kč 21 311 Kč 34 442 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9611 Pracovníci odvozu a recyklace odpadů 23 244 Kč 24 227 Kč
9612 Třídiči odpadů 20 059 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Ruční demontáž částí zařízení podle zadání pomocí jednoduchých nástrojů. 2
Shromažďování a skladování označených materiálů podle zadání. 2
Vážení materiálů. 2
Separace kovů, plastů, skla a jiných materiálů a částí na pracovní lince podle zadání. 2
Stříhání, drcení, třídění, lisování materiálů na určeném zařízení. 2
Rozmístění materiálů k recyklaci na plochu před dalším zpracováním v souladu s právními a interními předpisy. 1
Odstraňování provozních kapalin ze zařízení a jejich shromažďování podle předpisů. 1
Balení materiálů pro expedici a označování přepravních obalů. 1

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž teplem x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž prachem x
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž vibracemi x
Práce ve výškách x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenské práce 23-51-E/01
KKOV Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Dělník/dělnice pro recyklaci (28-047-E)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f22.D.3004 Vizuální hodnocení druhů separovaných materiálů 3 Nutné
f22.B.4004 Práce s manipulačním zařízením k uchopení, zvedání, nakládání, přemístění kusového a drobného materiálu 2 Nutné
f22.A.4002 Používání a ošetřování ručního nářadí 2 Nutné
e72.D.4006 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků 2 Výhodné
f22.B.1001 Obsluha seřízených a nastavených recyklačních strojů a linek 2 Nutné
f22.D.1004 Orientace v interních předpisech a normách pro odpady a druhotné suroviny 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f22._.0010 zdroje materiálů k recyklaci 1 Nutné
f22._.0001 druhy odpadů, jejich vliv na životní prostředí 1 Nutné
f22._.0009 zatížení životního prostředí a člověka při recyklaci 2 Nutné
l24._.0001 bezpečnost práce 2 Nutné
f22._.0002 nakládání s odpady 2 Nutné
f22._.0005 základní druhy strojů, zařízení a surovin 1 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 0
a12 Zvládání zátěže 1
a11 Aktivní přístup 1
a10 Celoživotní učení 0
a09 Plánování a organizování práce 0
a08 Řešení problémů 1
a07 Samostatnost 1
a06 Výkonnost 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 0
a03 Kreativita 0
a02 Kooperace (spolupráce) 1
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.