Typ JP ID
Specializace 102342

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu vede klienty v jakémkoliv věku a v kterékoliv fázi jejich života k samostatnému zodpovědnému rozhodování zejména v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání, v návaznosti na volbu povolání, profesní změnu a uplatnění se na trhu práce. Poskytuje aktuální informace zejména o vzdělávacích možnostech, trhu práce, posuzuje schopnosti a dovednosti jedince s využitím kariérové diagnostiky, aktivizuje klienta k samostatnému rozhodování o vlastní kariéře.

Odborný směr: Povolání bez oboru a mezioborová
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Kariérový poradce ve škole, Školní kariérový poradce, Kariérový poradce, Školní poradce, Výchovný – kariérový poradce, Career counsellor, School counsellor, Kariérový poradce pro školy a školská zařízení
Nadřízené povolání: Karierový poradce
Příbuzné specializace: Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Aktivizace a podpora klienta k zodpovědnému řízení vlastní kariéry (career management).
 • Realizace individuálního nebo skupinového poradenství zaměřeného na volbu zejména vzdělávací a návazné profesní dráhy.
 • Identifikace schopností, zájmů, dovedností a vzdělávacích potřeb klientů s využitím kariérové diagnostiky.
 • Poskytování informací o oborech, povoláních, profesních cestách, o vzdělávacích příležitostech, jak v oblasti formálního, tak neformálního celoživotního vzdělávání.
 • Poskytování aktuálních odborných informací o trhu práce.
 • Organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí k volbě povolání pro rodiče, žáky, studenty, veřejnost.
 • Vedení dokumentace k poskytované poradenské službě.
 • Spolupráce v zájmu klienta s dalšími poradenskými subjekty.

CZ-ISCO

 • 33337 - Odborní profesní poradci služeb zaměstnanosti
 • 26357 - Sociální pracovníci specialisté v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)
 • 3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur
 • 2635 - Specialisté v sociální oblasti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur (CZ-ISCO 3333)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 29 932 Kč 37 066 Kč 47 228 Kč
Ústecký kraj - - - 27 661 Kč 32 807 Kč 36 083 Kč
Jihomoravský kraj - - - 26 939 Kč 32 189 Kč 35 963 Kč

Specialisté v sociální oblasti (CZ-ISCO 2635)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 34 430 Kč 43 025 Kč 57 581 Kč
Středočeský kraj - - - 30 838 Kč 38 039 Kč 45 798 Kč
Jihočeský kraj - - - 32 374 Kč 39 642 Kč 48 607 Kč
Plzeňský kraj 29 276 Kč 33 956 Kč 51 139 Kč 34 049 Kč 42 351 Kč 52 795 Kč
Karlovarský kraj 24 677 Kč 27 651 Kč 42 215 Kč 29 615 Kč 37 290 Kč 47 404 Kč
Ústecký kraj 28 910 Kč 37 909 Kč 51 320 Kč 29 748 Kč 40 259 Kč 49 975 Kč
Liberecký kraj - - - 28 163 Kč 36 686 Kč 49 955 Kč
Královéhradecký kraj - - - 29 781 Kč 37 248 Kč 46 310 Kč
Pardubický kraj 28 838 Kč 37 137 Kč 47 434 Kč 28 943 Kč 36 983 Kč 44 375 Kč
Kraj Vysočina - - - 31 875 Kč 38 587 Kč 48 363 Kč
Jihomoravský kraj 29 260 Kč 33 114 Kč 38 816 Kč 30 904 Kč 39 665 Kč 52 439 Kč
Olomoucký kraj 23 902 Kč 34 345 Kč 47 942 Kč 32 014 Kč 40 607 Kč 51 031 Kč
Zlínský kraj - - - 31 528 Kč 38 742 Kč 46 870 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 31 838 Kč 39 964 Kč 48 420 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3333 Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 32 403 Kč 32 828 Kč
2635 Specialisté v sociální oblasti 32 984 Kč 39 916 Kč
26357 Sociální pracovníci specialisté v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden) - 42 907 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vedení individuálního a skupinového poradenského pohovoru pro volbu profesní a vzdělávací dráhy. 9
Realizace a vyhodnocení kariérové diagnostiky. 9
Inovace stávajících a zapojování nových kariérových metod (např. supervize, koučink) do praxe. 9
Poskytování informací v oblasti vzdělávací, studijní nabídky a v oblasti trhu práce na základě analýzy a interpretace relevantních dat. 8
Realizace a rozvoj networkingu s dalšími poradci nebo poradenskými subjekty vč. spolupráce s pedagogickými pracovníky zodpovídajícími za průřezové téma Člověk a svět práce. 8
Organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí k volbě povolání pro rodiče, žáky, studenty, veřejnost. 8
Vedení dokumentace k poskytované poradenské službě. 7
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Provádění sociálně-právních a základních poradenských činností v oblasti zaměstnanosti a rekvalifikace uchazečů o zaměstnání. 9
Analýza jednotlivých faktorů trhu práce, například nabídky a poptávky včetně monitoringu zaměstnanosti a nezaměstnanosti. 8
Informačně-poradenská činnost pro pracovní integraci uchazečů a zájemců o zaměstnání a volbu povolání. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru specializace v pedagogice 7507R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru pedagogika 7501R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru psychologie 7701R
KKOV Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxN
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxR

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (75-004-R)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32.D.1001 Orientace v pracovněprávních předpisech 6 Nutné
k22.D.1002 Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství 6 Nutné
k23.C.1025 Vedení individuálního kariérového poradenského rozhovoru zaměřeného na volbu zejména vzdělávací a návazné profesní dráhy 7 Nutné
k23.C.1026 Vedení skupinového kariérového poradenského rozhovoru zaměřeného na volbu zejména vzdělávací a návazné profesní dráhy 7 Nutné
k23.C.1009 Identifikace schopností, dovedností a vzdělávacích a rozvojových potřeb jedince s využitím základní kariérové diagnostiky (bez použití psychodiagnostických metod) 6 Nutné
k23.C.1032 Poskytování kariérových informací z oblasti vzdělávání a trhu práce 6 Nutné
k23.C.2061 Spolupráce s dalšími poradenskými subjekty v zájmu klienta 6 Nutné
k22.Z.5001 Organizace vzdělávacích a rozvojových akcí zaměřených na podporu a rozvoj řízení vlastní kariéry lidí (career management) 6 Nutné
k23.C.2041 Jednání se školami o získávání informací o jejich vzdělávací nabídce 6 Výhodné
k23.D.1022 Orientace v nabídce aktivit v informálním vzdělávání např. stáže, brigády 6 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k22._.0003 teorie kariérového poradenství 7 Nutné
k22._.0004 metody, techniky, postupy a strategie kariérového poradenství 7 Nutné
i51._.0021 personální management 6 Nutné
j41._.0035 profesní orientace a volba povolání 7 Nutné
i52._.0031 andragogika 6 Nutné
k23._.0021 charakteristické rysy osobnosti (zájmy, vlastnosti, schopnosti, zdravotní stav) 6 Nutné
k23._.0019 údaje o vzdělávací nabídce, jejich posuzování 6 Nutné
k23._.0017 další profesní vzdělávání, akreditace, certifikace, zákonem předepsané zkoušky 6 Nutné
k23._.0007 etika poradenství 6 Nutné
k23._.0004 metody a postupy skupinového pracovně-profesního poradenství 6 Nutné
k23._.0003 metody a postupy individuálního pracovně-profesního poradenství 6 Nutné
j31._.0001 základy psychologie 6 Nutné
j41._.0001 obecná pedagogika 6 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.