Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102333

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat klienty při rozhodování o vzdělávání, profesní přípravě, volbě zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života. Je odborně specializovaný na klienty s vyšší mírou rizika neúspěšnosti.

Odborný směr: Povolání bez oboru a mezioborová
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Kariérový poradce, Poradce, Career counsellor for risk population
Nadřízené povolání: Karierový poradce
Příbuzné specializace: Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění kariérového poradenství a diagnostiky u klientů se somatickým, smyslovým a mentálním postižením, se specifickými poruchami učení, s narušenou komunikační schopností, klienty závislé nebo ohrožené návykovými látkami, klienty znevýhodněné či ohrožené exkluzí gendrově, etnicky, věkově či sociokulturně.
 • Podpora klienta vedoucí k rozpoznávání a mobilizaci osobnostního a profesního potenciálu v případě ohrožení, znevýhodnění nebo postižení.
 • Poskytování kariérových informací a vytváření informačních databází.
 • Shromažďování informací o klientovi, zpracování základní, studijní, profesní a zdravotní anamnézy klienta a její vyhodnocení skupinovou nebo individuální formou.
 • Specifikace studijních a pracovních podmínek s ohledem na zdravotní a jiná omezení, s využitím znalosti kariérních komunikačních metod.
 • Vyhledávání informací o povoláních, předpokladech a způsobilosti pro výkon určitého povolání, o možnostech studia, přípravy na povolání a možnostech pracovního uplatnění ohrožených, rizikových a znevýhodněných klientů.
 • Poskytování poradenské služby k rekvalifikaci s respektem k dosavadní kvalifikaci klienta, k jeho zdravotnímu stavu a omezením.
 • Zprostředkování vhodného zaměstnání, spolupůsobení při odstranění překážek při vstupu klienta na trh práce.
 • Komunikace při výběru vhodných asistivních pomůcek k vyrovnávání důsledků postižení a znevýhodnění.
 • Vyhledávání partnerů poskytujících vzdělávání, profesní přípravu a pracovní uplatnění pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné klienty.
 • Vyhodnocování poskytované služby, nástroje a metody kariérového poradenství pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné klienty.

CZ-ISCO

 • 33337 - Odborní profesní poradci služeb zaměstnanosti
 • 3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur (CZ-ISCO 3333)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 29 932 Kč 37 066 Kč 47 228 Kč
Ústecký kraj - - - 27 661 Kč 32 807 Kč 36 083 Kč
Jihomoravský kraj - - - 26 939 Kč 32 189 Kč 35 963 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3333 Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 32 403 Kč 32 828 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3333 Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur http://data.europa.eu/esco/isco/C3333

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru specializace v pedagogice 7507R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru pedagogika 7501R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce a sociální pedagogika 7532N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxR

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kariérový poradce / kariérová poradkyně pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel (75-002-R)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32.D.1001 Orientace v pracovněprávních předpisech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.D.4801 Zjištění a vyhodnocení zdravotního stavu klienta 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.1002 Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.D.3025 Posouzení znalostí a dovedností ohroženého, rizikového nebo znevýhodněného klienta s využitím metod základní kariérové diagnostiky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.2415 Sestavení individuálních plánů pro jednotlivé uživatele (s ohledem k ohrožení, riziku nebo znevýhodnění klienta) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.2015 Používání speciálních komunikačních metod pro kompenzaci příslušného ohrožení, rizika nebo znevýhodnění 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.6011 Analyzování karierních potřeb a zájmu klientů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.C.1016 Vedení poradenského rozhovoru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.8006 Vedení požadovaných evidencí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.Z.5002 Organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí zaměřených na podporu a rozvoj řízení vlastní kariéry ohrožených, rizikových a znevýhodněných klientů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k22._.0003 teorie kariérového poradenství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0004 metody, techniky, postupy a strategie kariérového poradenství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0005 metody a postupy pracovně-profesního poradenství pro specifické skupiny klientů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0006 metody a postupy speciálního poradenství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0001 základy psychologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0023 psychologie práce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0093 základy komunikace, komunikační dovednosti, metody alternativní komunikace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52._.0031 andragogika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0021 personální management 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0021 charakteristické rysy osobnosti (zájmy, vlastnosti, schopnosti, zdravotní stav) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.