Typ JP ID
Specializace 102333

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat klienty při rozhodování o vzdělávání, profesní přípravě, volbě zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života. Je odborně specializovaný na klienty s vyšší mírou rizika neúspěšnosti.

Odborný směr: Povolání bez oboru a mezioborová
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program
Alternativní názvy: Kariérový poradce, Poradce, Career counsellor for risk population
Nadřízené povolání: Karierový poradce
Příbuzné specializace: Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění kariérového poradenství a diagnostiky u klientů se somatickým, smyslovým a mentálním postižením, se specifickými poruchami učení, s narušenou komunikační schopností, klienty závislé nebo ohrožené návykovými látkami, klienty znevýhodněné či ohrožené exkluzí gendrově, etnicky, věkově či sociokulturně.
 • Podpora klienta vedoucí k rozpoznávání a mobilizaci osobnostního a profesního potenciálu v případě ohrožení, znevýhodnění nebo postižení.
 • Poskytování kariérových informací a vytváření informačních databází.
 • Shromažďování informací o klientovi, zpracování základní, studijní, profesní a zdravotní anamnézy klienta a její vyhodnocení skupinovou nebo individuální formou.
 • Specifikace studijních a pracovních podmínek s ohledem na zdravotní a jiná omezení, s využitím znalosti kariérních komunikačních metod.
 • Vyhledávání informací o povoláních, předpokladech a způsobilosti pro výkon určitého povolání, o možnostech studia, přípravy na povolání a možnostech pracovního uplatnění ohrožených, rizikových a znevýhodněných klientů.
 • Poskytování poradenské služby k rekvalifikaci s respektem k dosavadní kvalifikaci klienta, k jeho zdravotnímu stavu a omezením.
 • Zprostředkování vhodného zaměstnání, spolupůsobení při odstranění překážek při vstupu klienta na trh práce.
 • Komunikace při výběru vhodných asistivních pomůcek k vyrovnávání důsledků postižení a znevýhodnění.
 • Vyhledávání partnerů poskytujících vzdělávání, profesní přípravu a pracovní uplatnění pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné klienty.
 • Vyhodnocování poskytované služby, nástroje a metody kariérového poradenství pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné klienty.

CZ-ISCO

 • 33337 - Odborní profesní poradci služeb zaměstnanosti
 • 3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur (CZ-ISCO 3333)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 20 524 Kč 38 431 Kč 61 630 Kč 24 692 Kč 30 493 Kč 39 704 Kč
Jihočeský kraj - - - 22 117 Kč 28 356 Kč 33 150 Kč
Karlovarský kraj - - - 23 971 Kč 28 915 Kč 33 341 Kč
Ústecký kraj - - - 24 496 Kč 29 980 Kč 33 417 Kč
Jihomoravský kraj - - - 22 929 Kč 28 321 Kč 32 153 Kč
Moravskoslezský kraj 18 548 Kč 27 117 Kč 41 375 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3333 Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 33 120 Kč 29 499 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Poskytuje kariérové informace pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné klienty, vede jejich evidenci a doporučuje speciální podpůrná opatření. 9
Rozumí speciálním technologiím a kompenzačním pomůckám pro klienty s postižením a zvládá speciální komunikační techniky. 9
Vede individuální poradenské rozhovory zaměřené na podporu kariérového rozhodování klienta. 8
Vede skupinové poradenské rozhovory zaměřené na aktivizaci klientů při kariérovém rozhodování. 8
Zpracovává základní, studijní, profesní a zdravotní anamnézu klienta a její vyhodnocení. 8
Mentoring a vedení klienta po celou dobu studia nebo v prvním zaměstnání.Mentoring a vedení klienta po celou dobu studia nebo v prvním zaměstnání. 8
Operativně zajišťuje prezentace speciálních programů, postupů a asistivních pomůcek podporujících edukaci a laborizaci ohrožených, rizikových a znevýhodněných klientů. 7
Sestavuje informační databáze ke kariérovému poradenství pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné klienty s respektem k jejich komunikačním a pracovním limitům. 7
Organizuje zpřístupňování aktuálních informací prostřednictvím digitalizace textových informací, nabídku asistenčních služeb, artikulační tlumočení i tlumočení znakovým jazykem, osvětovou činnost. 7
Zajišťování podpůrných služeb v průběhu celého studia (např. doučování) a asistence na odborné škole např. zajištění praxe. 7
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Zajišťování agendy pro sociální integraci obtížně umístitelných uchazečů a zájemců o zaměstnání v rámci poradenských, informačních a vzdělávacích služeb (v rámci boje proti sociální exkluzi). 8
Informačně poradenská činnost pro pracovní integraci uchazečů a zájemců o zaměstnání a volbu povolání. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru specializace v pedagogice 7507R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru pedagogika 7501R
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce a sociální pedagogika 7532N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxN
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxR

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel (75-002-R)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k22._.0003 teorie kariérového poradenství 7 Nutné
k22._.0004 metody, techniky, postupy a strategie kariérového poradenství 7 Nutné
k23._.0005 metody a postupy pracovně-profesního poradenství pro specifické skupiny klientů 6 Nutné
k23._.0006 metody a postupy speciálního poradenství 6 Nutné
j31._.0001 základy psychologie 6 Nutné
j31._.0023 psychologie práce 6 Nutné
k22._.0093 základy komunikace, komunikační dovednosti, metody alternativní komunikace 6 Nutné
i52._.0031 andragogika 6 Nutné
i51._.0021 personální management 6 Nutné
k23._.0021 charakteristické rysy osobnosti (zájmy, vlastnosti, schopnosti, zdravotní stav) 6 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32.D.1001 Orientace v pracovněprávních předpisech 6 Nutné
k12.D.4801 Zjištění a vyhodnocení zdravotního stavu klienta 6 Nutné
k22.D.1002 Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství 6 Nutné
k23.D.3025 Posouzení znalostí a dovedností ohroženého, rizikového nebo znevýhodněného klienta s využitím metod základní kariérové diagnostiky 6 Nutné
k22.D.2415 Sestavení individuálních plánů pro jednotlivé uživatele (s ohledem k ohrožení, riziku nebo znevýhodnění klienta) 6 Nutné
k22.D.2015 Používání speciálních komunikačních metod pro kompenzaci příslušného ohrožení, rizika nebo znevýhodnění 6 Nutné
j41.D.6011 Analyzování karierních potřeb a zájmu klientů 6 Nutné
k23.C.1016 Vedení poradenského rozhovoru 7 Nutné
k22.D.8006 Vedení požadovaných evidencí 6 Nutné
k22.Z.5002 Organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí zaměřených na podporu a rozvoj řízení vlastní kariéry ohrožených, rizikových a znevýhodněných klientů 6 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.