Typ JP ID
Specializace 102503

Detektiv pro prošetřování událostí

Detektiv pro prošetřování událostí zabezpečuje část detektivních služeb spojenou s přípravou získaných informací pro použití v právním a kriminalistickém prostředí. Za použití procesu analýzy, syntézy a dedukce tvoří možné informace o důkazech použitelných v právních (správních) řízení i za podpory kriminalistických postupů, které odpovídajícím způsobem dokumentuje.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: technické bezpečnostní služby
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program
Alternativní názvy: Detektiv vyšetřovatel
Nadřízené povolání: Samostatný bezpečnostní pracovník
Příbuzné specializace: Samostatný bezpečnostní referent, Bezpečnostní systémový analytik, Detektiv specialista, Detektivní technik, Samostatný instruktor výcviku, Detektiv zpravodajský pracovník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Prošetřuje události v občansko-právních, správních a obchodně-právních kauzách a provádí s tím související zajišťování stop a dalších informací, které mohou sloužit jako důkazy.
 • Prošetřuje trestné činy na žádost klientů, a to zejména když policie nekoná nebo když dochází k mylným závěrům, o kterých zadavatel ví nebo má zadavatel podezření na neobjektivní jednání orgánů činných v trestním řízení.
 • V trestních kauzách zajišťuje informace o důkazech pro potřeby fyzických, právnických osob, zejména advokátů, v souvislosti s vedením žalob či obhajobou podezřelých, obviněných, obžalovaných a odsouzených osob.
 • V rámci ochrany ekonomických zájmů podnikatelských subjektů při odhalování latentní kriminality provádí rozkrývání tzv. interních podvodů a jejich dokumentaci, aby byla použitelná v rámci dokazovacích řízení v pracovněprávních, občanskoprávních či obchodních sporech.
 • Úzce spolupracuje s kriminalistickými odborníky a soudními znalci.

CZ-ISCO

 • 34113 - Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017

Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 26 515 Kč 35 345 Kč 49 544 Kč
Plzeňský kraj - - - 24 782 Kč 30 534 Kč 37 563 Kč
Ústecký kraj - - - 23 360 Kč 27 381 Kč 34 632 Kč
Jihomoravský kraj - - - 14 736 Kč 29 377 Kč 39 672 Kč
Zlínský kraj - - - 19 401 Kč 22 021 Kč 30 832 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 19 998 Kč 28 688 Kč 36 065 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech - 32 744 Kč

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Organizování a vedení dokumentace při provádění kontrol a auditů. 9
Prošetřování a dokumentování podezřelých pojistných událostí v pojišťovnách. 8
Dokumentování a prověřování pravdivosti vykazovaných ukazatelů výrobních, skladových a obchodních procesů. 8
Odhalování a dokumentování příčin ztrát, schodků účetních a schodků ve fyzických stavech zboží u výrobních i nevýrobních organizací. 8
Prověřování a dokumentování porušení vztahů vůči zaměstnavateli v pracovně-právních vztazích. 8
Řízení práce skupiny detektivů. 8
Zpracování získané dokumentace, její vyhodnocení a předání klientovi. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Duševní zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zraková zátěž x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxT
KKOV Magisterský studijní program v oboru inženýrská informatika 3902T
KKOV Magisterský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806T

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Detektiv pro prošetřování událostí (68-007-R)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 4
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 5
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 2
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0061 metody, prostředky a oprávnění soukromé bezpečnostní služby, soukromého detektiva 6 Nutné
l21._.0006 metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi 7 Nutné
l21._.0003 držení, nošení a používání střelných zbraní 4 Výhodné
i41._.0011 občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník 7 Nutné
i41._.0013 trestní právo 6 Nutné
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 4 Výhodné
j31._.0001 základy psychologie 4 Výhodné
j32._.0001 základy sociologie 2 Výhodné
j32._.0011 kriminologie 5 Nutné
l21._.0099 právní základy bezpečnostní činnosti 6 Nutné
l21._.0008 základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů 6 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.E.2613 Prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod a skutečností svědčících o právním zájmu klienta, shromažďování informací o důkazech, prověřování spolehlivosti osob a subjektů 6 Nutné
l21.E.2615 Zajišťování listin, předmětů, svědectví aj. důkazů pro likvidaci pojistných událostí, vedení soudních sporů či trestních řízení 6 Nutné
l21.E.2618 Technicko-taktické dokumentování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod a jiných negativních jevů, prověřování spolehlivosti osob a subjektů 6 Nutné
l21.E.2611 Pátrání po osobách a věcech s využitím kriminalistických metod a techniky a věcných bezpečnostních prostředků 6 Nutné
l21.E.2620 Zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií 6 Nutné
l21.D.3020 Prověřování osobních, rodinných a majetkových poměrů osob pro potřeby soudních civilních i trestních kauz 6 Nutné
l21.D.8616 Zpracování dokumentace, technické dokumentace a fotodokumentace pro vedení soudních sporů, trestních řízení, správních kauz apod. 6 Nutné
l21.C.2021 Předávání zjištěných skutečností, poznatků a podezření nadřízeným 6 Nutné
l21.C.2613 Zajišťování spolupráce s policií a s orgány činnými v trestním řízení 6 Nutné
i42.D.1001 Orientace v právních spisech 6 Nutné
l21.B.4550 Práce s počítačem, využití informačních a komunikačních technologií (ICT) 4 Výhodné
l21.Z.1611 Organizování práce a řízení pracovní skupiny detektivů nebo vedení malé detektivní kanceláře 4 Výhodné
l21.D.8611 Vedení evidence o případech, zpracování zpráv, fotodokumentace apod. 6 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.