Typ JP ID
Povolání 103048

Metalograf

Metalograf zkoumá vnitřní strukturu kovů a slitin v makroskopickém a mikroskopickém měřítku.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava vzorků kovu nebo slitiny (dělení materiálu, broušení, leštění, leptání).
 • Příprava a nastavení světelného mikroskopu.
 • Metalografické zkoumání vzorků kovu nebo slitiny (velikost zrna, výskyt vad, klasifikace vměstků, mezivrstvy apod.).
 • Popis struktury vzorků kovu nebo slitiny.
 • Vyhodnocení struktury vzorků.
 • Zpracování závěrů a doporučení z metalografické analýzy.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Metalografické zkoumání a vyhodnocování vzorků (velikost zrna, výskyt jednotlivých fází, množství jednotlivých typů vměstků, výskyt vad apod.) kovu nebo slitin podle stanovených postupů 7
Příprava vzorků kovu nebo slitin pro makrostrukturní a mikrostrukturní rozbor. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž chemickými látkami x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Hutnictví 21-43-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru metalurgické inženýrství 2109R
KKOV Magisterský studijní program v oboru metalurgické inženýrství 2109T
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru hutní a slévárenská výroba 2131N
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru slévárenská výroba 2144M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Metalograf (21-077-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 2
a13 Objevování a orientace v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 4 Nutné
e52._.0002 laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii 4 Nutné
e52._.0032 zacházení s jedy a žíravinami 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.D.3995 Posuzování metalografických struktur a snímků mikrostruktur kovových materiálů 4 Nutné
e71.A.2081 Tepelné zpracování materiálů 4 Nutné
e71.D.3994 Posuzování snímků mikrostruktur tepelně zpracovávaných materiálů, posuzování vad tepelného zpracování kovů 4 Nutné
e71.D.1201 Práce s binárními, pseudobinárními a ternárními fázovými diagramy 4 Nutné
e71.D.1202 Práce s diagramy IRA a ARA 4 Nutné
e71.D.1011 Orientace v destruktivních a nedestruktivních zkušebních metodách kovů 4 Výhodné
e71.D.1010 Orientace v kovových materiálech a slitinách pro výrobu odlitků a v jejich zkoušení 4 Výhodné
e71.D.1038 Vyhodnocování strukturních vad zjištěných metalografickou analýzou 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.