Typ JP ID
Specializace 101709

Mistr kovárny

Mistr kovárny řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem kovárenské výroby.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: tváření kovů v hutní výrobě
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Kovárenský technik
Příbuzné specializace: Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů, Kovárenský technik technolog,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického úseku kovárenské výroby.
 • Zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením provozu.
 • Zajišťování odborného rozvoje zaměstnanců, organizace školení.
 • Používání základních měřících metod, kontrola kvality výrobků.
 • Rozhodování v případě výskytu poruch výrobních strojů a vad výkovků.
 • Evidence technických dat o průběhu směny a výsledcích práce.
 • Evidence pracovní směnnosti, zpracování podkladových materiálů pro odměňování podřízených zaměstnanců.
 • Kontrola dosažených výsledků a jejich porovnávání se stanovenými cíli.
 • Kontrola dodržování BOZP, zdravotní nezávadnosti práce, dodržování zásad ochrany životního prostředí a požární ochrany.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně pracovníků svěřeného úseku.

CZ-ISCO

 • 31223 - Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství
 • 3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) (CZ-ISCO 3122)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 885 Kč 42 011 Kč 64 281 Kč - - -
Středočeský kraj 27 222 Kč 40 241 Kč 63 908 Kč - - -
Jihočeský kraj 20 703 Kč 38 204 Kč 55 720 Kč - - -
Plzeňský kraj 31 119 Kč 42 596 Kč 61 665 Kč - - -
Karlovarský kraj 24 941 Kč 36 509 Kč 53 935 Kč - - -
Ústecký kraj 20 837 Kč 35 178 Kč 55 085 Kč - - -
Liberecký kraj 30 414 Kč 42 174 Kč 63 245 Kč - - -
Královéhradecký kraj 21 277 Kč 34 786 Kč 57 331 Kč - - -
Pardubický kraj 21 700 Kč 36 524 Kč 54 446 Kč - - -
Kraj Vysočina 23 491 Kč 36 602 Kč 52 853 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 347 Kč 35 988 Kč 54 335 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 145 Kč 35 540 Kč 50 014 Kč - - -
Zlínský kraj 23 875 Kč 35 543 Kč 51 139 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 26 797 Kč 37 387 Kč 54 392 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 39 023 Kč 34 875 Kč
31223 Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství 42 648 Kč 34 890 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení technologického úseku kovárenského provozu při realizaci náročných výrob vyžadující speciální postupy. 8
Řízení technologických úseku kovárenského provozu. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x x
Celková fyzická zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž prachem x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenská metalurgie 21-44-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxM

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce 2357H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kovárenský technik mistr (21-046-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 4 Nutné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 4 Nutné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 4 Výhodné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 4 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 4 Nutné
e71._.0007 zásady tvorby technologických postupů 4 Nutné
e75._.0008 nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství 4 Nutné
e71._.0020 základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení 4 Nutné
e72._.0031 technologie kovářství a kovárenství 4 Nutné
e71._.0054 technologie tepelného zpracování kovů 4 Nutné
e71._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě 4 Nutné
e72._.0038 technologie tváření kovů 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.D.1310 Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění kovářských operací 4 Nutné
e71.Z.1310 Řízení technologického úseku kovárenské výroby 4 Nutné
e71.D.3991 Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích kovárenské výroby 4 Nutné
e74.D.1980 Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby výrobních strojů, výrobních linek aj. výrobních zařízení 4 Nutné
e71.C.2020 Předávání pracovních pokynů obsluze strojů a zařízení, popř. instruktáž obsluhy 4 Nutné
e71.C.2061 Předávání strojů a zařízení k opravám, přejímka opravených strojů a zařízení 4 Nutné
e71.C.2111 Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro kovárenskou výrobu 4 Nutné
e71.D.8711 Vedení podkladů pro odměňování pracovníků 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.