Typ JP ID
Povolání 103126

Návěstní technik

Návěstní technik samostatně vykonává složité specializované práce při zajišťování technického provozu, údržby a oprav zabezpečovacích zařízení a malé sdělovací techniky na železnici.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: železniční a kolejová doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Seřízení, údržba a zajišťování technického provozu zabezpečovacích zařízení.
 • Údržba a zajišťování technického provozu telekomunikačních zařízení.
 • Seřízení, údržba a zajištění technického provozu na řídících zařízeních ovládaných počítačem.
 • Lokalizace a odstraňování závad zabezpečovacích zařízení.
 • Opravy telekomunikačních zařízení a řídících zařízení ovládaných počítačem.

CZ-ISCO

 • 83421 - Obsluha strojů a zařízení pro práce na železniční trati
 • 8342 - Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení (CZ-ISCO 8342)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Plzeňský kraj 26 544 Kč 36 317 Kč 47 995 Kč - - -
Karlovarský kraj 26 358 Kč 30 721 Kč 40 853 Kč - - -
Ústecký kraj 19 681 Kč 29 154 Kč 37 972 Kč - - -
Jihomoravský kraj 26 013 Kč 32 242 Kč 42 822 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8342 Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení 30 282 Kč 28 264 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zajištění technického provozu a údržby reléových a elektronických zabezpečovacích zařízení. 7
Samostatné zajištění technického provozu telekomunikačních zařízení, lokalizace a odstraňování závad nezjistitelných diagnostikou. 7
Zajištění technického provozu, lokalizace závad a jejich odstraňování na spojových, sdělovacích a informačních zařízeních ovládaných počítačem. 7
Odstranění závad zabezpečovacího zařízení staničního, traťového, přejezdového a zařízení po mechanizaci a automatizaci spádovišť, včetně těch částí zabezpečovacích zařízení, ve kterých jsou vazby mezi jednotlivými prvky realizovány softwarově s využitím digitální techniky. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Duševní zátěž x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26-xx-L/xx
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxL

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Návěstní technik (37-068-M)

Legislativní požadavky

 • povinné - Osoba poučená – elektrotechnická kvalifikace při činnostech na určených technických zařízeních dle odst. 3 přílohy 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace
 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 5 – Pracovníci znalí

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.A.4022 Údržba a opravy zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací, řídicí apod. techniky 4 Nutné
e81.D.3763 Kontrola stavu a fungování trakčních a zabezpečovacích vedení a zařízení, elektrických rozvodů, přístrojů a zařízení železniční dopravy 4 Nutné
e81.D.9048 Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na zabezpečovacích a sdělovacích zařízeních 4 Nutné
h22.D.1014 Orientace v zabezpečovacích, sdělovacích, telekomunikačních zařízeních a informačních systémech 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22._.0023 zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě 4 Nutné
e81._.0035 sdělovací a zabezpečovací technika a systémy 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a12 Zvládání zátěže 1
a11 Aktivní přístup 2
a10 Celoživotní učení 1
a09 Plánování a organizování práce 1
a08 Řešení problémů 2
a07 Samostatnost 2
a06 Výkonnost 2
a04 Flexibilita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 1
a13 Objevování a orientace v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.