Typ JP ID
Povolání 30604

Vozmistr

Vozmistr zabezpečuje technické a přepravní prohlídky železničních vozů a odborné přepravní práce související s odjezdem a sestavou vlaku ve stanici.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování technických a přepravních prohlídek železničních vozů ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě.
 • Provádění drobných oprav poškozených vozů a zkoušek brzd vlaků (včetně vyhodnocování spolehlivosti kotoučových brzd a protismykových zařízení).
 • Provádění výběru vozů pro nakládku.
 • Zabezpečování odborných prací souvisejících s odjezdem a sestavou vlaku ve stanici.
 • Zpracování komplexní dokumentace pro bezpečný a včasný odjezd vlaku.
 • Kontrola a zkoušení všech brzdových zařízení na vozech nových konstrukcí a na vozech zahraničních železnic.
 • Kontrola brzdových a klimatizačních zařízení u osobních železničních vozů.
 • Vedení příslušné evidence a podkladů pomocí výpočetní techniky.

CZ-ISCO

 • 43233 - Provozní technici v dopravě
 • 4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Pracovníci v dopravě a přepravě (CZ-ISCO 4323)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 206 Kč 36 156 Kč 51 939 Kč 28 688 Kč 34 586 Kč 46 619 Kč
Středočeský kraj 22 978 Kč 36 887 Kč 47 116 Kč 26 647 Kč 39 292 Kč 44 539 Kč
Jihočeský kraj 16 649 Kč 37 845 Kč 44 483 Kč 30 188 Kč 37 490 Kč 47 396 Kč
Plzeňský kraj 17 144 Kč 34 315 Kč 47 159 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 178 Kč 37 519 Kč 43 675 Kč - - -
Ústecký kraj 21 095 Kč 35 046 Kč 44 084 Kč 25 574 Kč 32 745 Kč 38 229 Kč
Liberecký kraj 25 801 Kč 36 496 Kč 46 125 Kč - - -
Královéhradecký kraj 21 456 Kč 34 841 Kč 42 375 Kč - - -
Pardubický kraj 24 032 Kč 36 387 Kč 45 207 Kč - - -
Kraj Vysočina 25 998 Kč 36 004 Kč 46 410 Kč 24 003 Kč 31 966 Kč 42 048 Kč
Jihomoravský kraj 21 203 Kč 34 548 Kč 46 037 Kč 25 774 Kč 35 510 Kč 45 445 Kč
Olomoucký kraj 20 686 Kč 34 460 Kč 46 105 Kč 27 723 Kč 34 163 Kč 44 837 Kč
Zlínský kraj 25 779 Kč 35 715 Kč 43 175 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 14 745 Kč 26 904 Kč 42 068 Kč 25 312 Kč 31 973 Kč 38 374 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4323 Pracovníci v dopravě a přepravě 36 597 Kč 35 192 Kč
43233 Provozní technici v dopravě 33 505 Kč 35 234 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Komplexní technická prohlídka železničních tažených vozidel v pohraničních přechodových stanicích a ve stanicích, kde končí nebo jsou výchozí vlaky mezistátního provozu předávané na sousední železnice bez dalších technických prohlídek (tzv. na důvěru) ve zvláštním režimu. 8
Provádění komplexních předávek a přejímek do a z oprav včetně elektrovýzbroje a kontroly dodržování technologických postupů dle předpisů a návodů výrobců ŽKV. 8
Provádění technické kontroly na vozech nových konstrukcí. 8
Provádění zkoušek brzd vlaků, soupis a sestava nutných podkladů pro odjezd vlaku včetně výpočtu brzdicích procent vlaku. 8
Zabezpečování odborných přepravních, dopravních a technických prací souvisejících se sestavou, příjezdem a odjezdem vlaku. 8
Technická prohlídka železničních tažených vozidel se zásilkami nebezpečných věcí RID, mimořádných a vojenských přeprav. 8
Provádění výběru vozů pro nakládku, přejímku a předávku vozů a vozových zásilek. 7
Provádění zkoušek brzd vlaků, soupis a sestava nutných podkladů pro odjezd vlaku včetně výpočtu brzdicích procent vlaku. 7
Technické prohlídky a zkoušení tažených vozidel, jejich brzdových zařízení s elektrotechnickou, elektromagnetickou a elektropneumatickou výzbrojí nebo zařízením k automatickému nastavení brzdicí váhy. 7
Provádění drobných oprav poškozených vozů a zkoušek brzd vlaků (včetně vyhodnocování spolehlivosti kotoučových brzd a protismykových zařízení). 6
Technické prohlídky železničních osobních a nákladních vozů všech typů konstrukce ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě. 6
Zabezpečování odborných přepravních, dopravních a technických prací souvisejících se sestavou, příjezdem a odjezdem vlaku. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x x
Zátěž vibracemi x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Vozmistr (37-046-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22._.0002 předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace 4 Nutné
h22._.0001 struktura a organizace železniční dopravy a přepravy 4 Nutné
h22._.0003 podmínky přepravy osob a nákladu na železnici 4 Nutné
h22._.0004 dopravní zeměpis (železniční sítě, elektrizované tratě, úzkorozchodné tratě, přechodové stanice) 4 Nutné
h22._.0021 zásady a pravidla sestavování vlakových souprav 4 Nutné
h22._.0041 pravidla revizí určených technických zařízení na dráze 4 Nutné
h22._.0042 pravidla inspekčních prohlídek určených technických zařízení na dráze 4 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 4 Nutné
e74._.0016 části kolejových vozidel 4 Nutné
e74._.0075 technologie oprav a seřizování kolejových vozidel 4 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.D.1011 Orientace v normách a v technické dokumentaci železničních vozidel 4 Nutné
h22.D.1001 Provádění posunu v dopravním obvodu s ručně ovládanými výhybkami a výkolejkami 4 Nutné
h22.D.1003 Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel 4 Nutné
h22.A.4010 Provádění drobných oprav poškozených vozů 4 Nutné
h22.D.8032 Zpracovávání dokumentace pro odjezd vlaku 4 Nutné
h22.D.8027 Zpracovávání komplexní dokumentace pro bezpečný a včasný odjezd vlaků 4 Nutné
h22.D.3411 Vyhodnocování spolehlivosti kotoučových brzd a protismykových zařízení na základě výsledků zkoušek 4 Nutné
h22.D.3413 Provádění kontrol dodržování technologických postupů dle předpisů a návodů výrobců ŽK 4 Nutné
h22.D.3421 Provádění technických prohlídek železničních vozů všech typů ve vnitrostátním i mezinárodním provozu 4 Nutné
h22.B.4411 Provádění zkoušek účinnosti brzdných systémů vlaků 4 Nutné
h22.D.5003 Zpracovávání výpočtů brzdicích procent vlaku 4 Nutné
h22.D.8211 Provádění výběru vozů pro nakládku, přejímku a předávku vozů a vozových zásilek 4 Nutné
h22.D.8421 Vedení požadované dokumentace v oblasti prohlídek železničních vozů 4 Nutné
h22.C.2411 Komplexní zajišťování předávek poškozených vozů do opravy a příjem vozů po opravách 4 Nutné
h22.A.4411 Provádění drobnějších oprav drážních vozů včetně seřizování a nastavování potřebných parametrů brzdných systémů 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.