Typ JP ID
Specializace 7519

Kontrolor vozby

Kontrolor vozby provádí kontrolní, výcvikovou a školicí činnost v oblasti výkonu služby provozních pracovníků dep.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program
Nadřízené povolání: Samostatný technik železniční dopravy
Příbuzné specializace: Strojmistr železniční dopravy, Výpravčí, Dispečer železniční dopravy,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola technického stavu železničních kolejových vozidel včetně kontroly kvality a kultury cestování.
 • Kontrola práce provozních pracovníků.
 • Výcviková a školicí činnost v oblasti výkonu služby provozních zaměstnanců DKV (Depo kolejových vozidel).
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 43236 - Dozorčí přepravy a depa
 • 4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Pracovníci v dopravě a přepravě (CZ-ISCO 4323)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 206 Kč 36 156 Kč 51 939 Kč 28 688 Kč 34 586 Kč 46 619 Kč
Středočeský kraj 22 978 Kč 36 887 Kč 47 116 Kč 26 647 Kč 39 292 Kč 44 539 Kč
Jihočeský kraj 16 649 Kč 37 845 Kč 44 483 Kč 30 188 Kč 37 490 Kč 47 396 Kč
Plzeňský kraj 17 144 Kč 34 315 Kč 47 159 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 178 Kč 37 519 Kč 43 675 Kč - - -
Ústecký kraj 21 095 Kč 35 046 Kč 44 084 Kč 25 574 Kč 32 745 Kč 38 229 Kč
Liberecký kraj 25 801 Kč 36 496 Kč 46 125 Kč - - -
Královéhradecký kraj 21 456 Kč 34 841 Kč 42 375 Kč - - -
Pardubický kraj 24 032 Kč 36 387 Kč 45 207 Kč - - -
Kraj Vysočina 25 998 Kč 36 004 Kč 46 410 Kč 24 003 Kč 31 966 Kč 42 048 Kč
Jihomoravský kraj 21 203 Kč 34 548 Kč 46 037 Kč 25 774 Kč 35 510 Kč 45 445 Kč
Olomoucký kraj 20 686 Kč 34 460 Kč 46 105 Kč 27 723 Kč 34 163 Kč 44 837 Kč
Zlínský kraj 25 779 Kč 35 715 Kč 43 175 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 14 745 Kč 26 904 Kč 42 068 Kč 25 312 Kč 31 973 Kč 38 374 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4323 Pracovníci v dopravě a přepravě 36 597 Kč 35 192 Kč
43236 Dozorčí přepravy a depa 42 743 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Kontrola dodržování technologických postupů a předpisů při výkonu práce provozních zaměstnanců. 9
Provádění kontroly práce provozních zaměstnanců, technického stavu železničních kolejových vozidel včetně kontroly kvality a kultury cestování. 9
Školení s odpovědností za přípravu a výcvik nových zaměstnanců a pedagogická činnost při zavádění nové techniky a uplatňování nových technologií. 9
Odborné a periodické přezkušování zaměstnanců. 9
Provádění specializovaných školení (zdravotnické, elektrotechnické). 9

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zraková zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž vibracemi x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Doprava 37-41-N/xx
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741N
KKOV Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích 3707R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOV Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M
KKOV Bakalářský studijní program xxxxR

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kontrolor vozby (37-062-N)

Další vhodné kvalifikace

 • povinné - Odborná způsobilost k příslušným činnostem podle předpisů dopravce nebo Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 4
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 2
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22._.0002 předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace 6 Nutné
h22._.0001 struktura a organizace železniční dopravy a přepravy 6 Nutné
h22._.0003 podmínky přepravy osob a nákladu na železnici 4 Nutné
h22._.0021 zásady a pravidla sestavování vlakových souprav 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.D.1011 Orientace v normách a v technické dokumentaci železničních vozidel 4 Nutné
h22.C.6001 Zaškolování provozních zaměstnanců železničního dopravce 6 Nutné
h22.D.8013 Vedení dokumentace technických prohlídek železničních vozidel 4 Nutné
h22.D.3913 Kontrola dodržování technologických postupů a předpisů v železničním depu 6 Nutné
h22.D.3712 Kontrola stavu železničních vagonů a jejich výběr pro vlakové soupravy 6 Nutné
h22.B.4301 Provádění zkoušek vlakových brzd 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.