Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102813

Pracovník v myslivosti

Pracovník v myslivosti vykonává činnosti související s odchovem a ošetřováním zvěře ve svěřené honitbě, oboře nebo bažantnici. Staví a udržuje lovecké a krmné zařízení pomocí příslušné mechanizace.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Oborník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Chov a reprodukce zvěře.
 • Krmení zvěře, příprava, sběr a dávkování krmiva a aplikace léčiv.
 • Provádění základní veterinární péče.
 • Budování a péče o myslivecké a lesnické zařízení pomocí příslušné mechanizace.
 • Organizace lovu či odchytu živé zvěře v souladu s platnými předpisy.
 • Ošetření, skladování ulovené zvěře a zacházení dle mysliveckých zvyků.
 • Označení a předání ulovené zvěře k odkupu.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Obsluha mechanizačních prostředků potřebných k zajištění provozu myslivosti.
 • Zřizování a obdělávání políček pro zvěř.

CZ-ISCO

 • 62240 - Kvalifikovaní pracovníci v oblasti myslivosti
 • 6224 - Kvalifikovaní pracovníci v oblasti myslivosti

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
6224 Kvalifikovaní pracovníci v oblasti myslivosti http://data.europa.eu/esco/isco/C6224

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž teplem x
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lesní mechanizátor 41-56-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce 4156H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Lesnické práce 41-56-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice chovu spárkaté zvěře (41-121-H)
 • Pracovník/pracovnice chovu pernaté zvěře (41-122-H)
 • Pracovník/pracovnice pro podpůrné agrotechnické činnosti v myslivosti (41-129-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Obsluha ruční motorové řetězové pily - odborná způsobilost podle nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Obsluha křovinořezu - odborná způsobilost podle nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace - odborná způsobilost podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a směrnice 2001/45/ES
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Lovecký lístek – odborná způsobilost podle § 47 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14.A.6052 Ošetřování, skladování a expedice ulovené zvěře 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.A.8011 Příprava a dávkování krmiva pro zvěř 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.A.8013 Stavba a údržba jednoduchých typů mysliveckých a lesnických zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.A.8041 Aplikace metod péče, výchovy a výcviku loveckých psů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c14.A.1040 Chov a reprodukce zvěře 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.A.1041 Krmení zvěře, pomoc při veterinární péči, aplikace léčiv v krmivech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.B.1009 Obhospodařování políček pro zvěř 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.A.1044 Úprava a hodnocení trofejí ulovené zvěře 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.B.1010 Obsluha a údržba motorové pily, křovinořezu a traktoru včetně různého přípojného nářadí a dalšího pracovního nářadí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.1028 Vyhotovování provozní evidence a výkazů práce provozního pracovníka pro další činnosti v myslivosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.1027 Používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování BOZP při práci s motorovou pilou, křovinořezem, traktorem včetně různého přípojného nářadí a dalšího pracovního nářadí při činnostech v myslivosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.1026 Používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v chovu lesní zvěře 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.A.1042 Úklid, dezinfekce, dezinsekce a deratizace zařízení pro myslivecké hospodaření 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.A.1043 Úklid, dezinfekce, dezinsekce a deratizace zařízení pro odchov, skladování krmiv a dalších látek potřebných pro provoz odchovny užitkové zvěře 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14._.0052 metodika a zásady mysliveckého chovu zvěře, péče o biotopy zvěře a zlepšování úživnosti honiteb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0053 zoologie a etologie zvěře a volně žijících živočichů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0055 lovecké střelectví 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c14._.0057 historie a tradice myslivosti jako oboru lidské činnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0058 základy rostlinné a živočišné výroby a lesní výroby a jejich vliv na myslivecké hospodaření v různých ekosystémech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0010 druhy krmiv a dalších látek potřebných pro provoz odchovny zvěře, zásady jejich přípravy, zajištění, skladování a dávkování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0012 základy prevence a léčení běžných chorob v chovech spárkaté zvěře 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0013 základní legislativa související s chovem a lovem zvěře 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.