Typ JP ID
Specializace 5255

Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti

Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti se zabývá vývojem systémů řízení jakosti a koordinací činností při jejich zavádění do struktury polygrafického podniku.

Odborný směr: Polygrafie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Inženýr kvality a jakosti, Manager řízení kvality, Quality Manager, Manažer kvality, Manažer jakosti, Metodik řízení jakosti
Nadřízené povolání: Polygrafický inženýr
Příbuzné specializace: Polygrafický inženýr péče o základní fondy a investice, Polygrafický inženýr technolog, Polygrafický inženýr vedoucí výroby, Polygrafický inženýr vedoucí závodu, Polygrafický inženýr výzkumný a vývojový pracovník,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Příprava integrovaného systému řízení jakosti.
 • Dohled nad kvalitou procesů ve firmě - vnitřní reklamace.
 • Vydávání a udržování dokumentace systému managementu jakosti.
 • Řízení procesu vstupní kontroly u všech základních surovin, kooperačních dodávek a materiálů potřebných k polygrafické výrobě.
 • Řízení mezioperační kontroly kvality polygrafické výroby, včetně kontrolního protokolu.
 • Vyhodnocení mezioperačních kontrol s uvedením prognóz a opatření ke zvyšování kvality všech stupňů polygrafické výroby.
 • Koordinace mezioperační kontroly kvality prováděné na vstupu nebo na výstupu výrobních operací.
 • Řízení a vyhodnocení výstupní kontroly.
 • Projednání případných reklamací a přijímání opatření k odstranění nekvalitní produkce.
 • Stanovování metod a způsobů hodnocení a třídění jakosti.
 • Koordinace procesu řízení jakosti polygrafické výroby, normalizace, metrologie a zkušebnictví.
 • Aplikace nových polygrafických norem.

CZ-ISCO

 • 21495 - Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních oborech
 • 2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech (CZ-ISCO 2149)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 36 771 Kč 55 711 Kč 101 157 Kč - - -
Středočeský kraj 35 274 Kč 50 164 Kč 86 043 Kč - - -
Jihočeský kraj 33 472 Kč 51 273 Kč 92 142 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 144 Kč 55 888 Kč 79 752 Kč - - -
Karlovarský kraj 37 609 Kč 58 341 Kč 100 162 Kč - - -
Ústecký kraj 34 839 Kč 54 861 Kč 108 940 Kč - - -
Liberecký kraj 35 648 Kč 50 034 Kč 88 646 Kč - - -
Královéhradecký kraj 35 729 Kč 52 842 Kč 74 238 Kč - - -
Pardubický kraj 30 910 Kč 38 194 Kč 54 482 Kč - - -
Kraj Vysočina 31 658 Kč 46 838 Kč 63 182 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 126 Kč 51 912 Kč 84 855 Kč - - -
Olomoucký kraj 32 408 Kč 48 225 Kč 76 260 Kč - - -
Zlínský kraj 30 219 Kč 42 904 Kč 69 924 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 35 785 Kč 49 034 Kč 74 062 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2149 Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 51 244 Kč 45 457 Kč
21495 Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních oborech 47 643 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zpracovávání plánů a provádění určitých systémových opatření nutných pro dosahování stanovených nebo sjednaných požadavků na jakost polygrafických výrobků. 10
Zpracovávání plánů jakosti nových polygrafických materiálů, výrobků, služeb nebo procesů (cílů, odpovědnosti a pravomoci). 10
Zpracovávání příruček kvality platných pro sortiment polygrafických výrobků a služeb. 10
Prověřování a vyhodnocování jednotlivých prvků systému jakosti v polygrafické výrobě (postupů, organizačních struktur, zdrojů a jejich užívání, produktů, dokumentů a záznamů). 9
Stanovování operativních metod a činností používaných ke splnění požadavků na jakost. 9
Zajišťování uplatňování norem příslušnými uživateli, včetně kontroly a dozoru. 9
Zajišťování, případně provádění školení zaměstnanců v oblasti integrovaného systému řízení jakosti. 9

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru polygrafie 3441T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Manažer/manažerka řízení jakosti v polygrafii (34-042-T)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.Z.2540 Koordinace řízení jakosti, normalizace a zkušebnictví v polygrafické výrobě 7 Nutné
m16.Z.2530 Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v polygrafické výrobě 7 Nutné
m16.D.2520 Zpracování plánů řízení jakosti nových výrobků a procesů v polygrafické výrobě 7 Nutné
m16.D.6130 Zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz jakosti v polygrafické výrobě 7 Nutné
m16.Z.2570 Koordinace zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz jakosti v polygrafické výrobě 7 Nutné
m16.Z.2580 Metodické řízení normalizace, metrologie a zkušebnictví v polygrafické výrobě 7 Nutné
m16.D.6140 Zjišťování příčin snížené kvality polygrafických výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality 7 Nutné
m16.D.2570 Stanovování způsobů hodnocení a třídění jakosti a přejímacích podmínek v polygrafické výrobě 7 Nutné
m16.D.6430 Vyhodnocování systémů řízení jakosti v organizaci polygrafické výroby 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0001 integrované zpracování obrazu a textu 7 Nutné
m16._.0002 technologická příprava výrobních podkladů v polygrafii 7 Nutné
m16._.0021 polygrafické materiály 7 Nutné
m16._.0022 ofsetový tisk 7 Nutné
m16._.0023 sítotisk 7 Nutné
m16._.0024 hlubotisk 7 Nutné
m16._.0025 flexografický tisk 7 Nutné
m16._.0032 technologie zhotovování tiskových forem 7 Výhodné
m16._.0046 dokončovací zpracování v polygrafii 6 Nutné
m16._.0052 normy jakosti a kvality v polygrafii 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a12 Zvládání zátěže 4
a11 Aktivní přístup 4
a10 Celoživotní učení 4
a09 Plánování a organizování práce 5
a08 Řešení problémů 5
a07 Samostatnost 5
a06 Výkonnost 5
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 4
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.