Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 5120

Samostatný technik zvuku

Samostatný technik zvuku vykonává činnosti spojené s návrhem ozvučení scén (divadelních, či snímaných televizní nebo filmovou kamerou), připravuje a realizuje potřebné zvukové efekty ve spolupráci s kameramanem a režisérem snímku.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: výroba a opravy elektronických zařízení
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Electrical engineer, Zvukař, Mistr zvuku, Diplomovaný elektrotechnik mistr zvuku, Mistr scénického zvuku, Samostatný technik ozvučení scény
Nadřízené povolání: Samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení
Příbuzné specializace: Samostatný technik scénického osvětlení
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolutvorba technického scénáře audiovizuálního díla.
 • Ve spolupráci s režisérem a v případě snímků i s kameramanem příprava a realizace audiovizuálního díla.
 • Návrh a realizace rozmístění snímací a reprodukční zvukové techniky a jejího propojení do elektrických signálových cest.
 • Návrh a realizace zvukových záznamů, ozvučení a reprodukce, efektů a střihů bezprostředně na scéně i postsynchronně.
 • Zajištění a provádění údržby a revizí zvukové aparatury, mixážních a záznamových zařízení.
 • Dodržování bezpečnosti práce při činnostech souvisejících s návrhem, přípravou a realizací jednotlivých scén.
 • Sledování vývoje moderní zvukové techniky a ovládání moderních softwarových nástrojů pro zpracování zvuku.
 • Zajišťování dodržování autorských práv použitých zvukových děl.

CZ-ISCO

 • 35211 - Zvukaři a osvětlovači
 • 3521 - Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů (CZ-ISCO 3521)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 257 Kč 38 516 Kč 52 097 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 050 Kč 34 475 Kč 45 199 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3521 Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů 36 760 Kč 31 003 Kč
35211 Zvukaři a osvětlovači 32 961 Kč 30 776 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3521 Technici vysílání a obsluha záznamu zvuku http://data.europa.eu/esco/isco/C3521

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika 26-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnická specializace 2609R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnická specializace 2609R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru elektrotechnika 2641N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru elektronika 2643N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru automatizace 2644N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru aplikovaná elektronika 2646N

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m15.F.2116 Práce na zvukových efektech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.F.2117 Zvukové střihové práce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.F.2113 Návrh rozmístění zvukových měničů a jejich zapojení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.D.2160 Volba vhodného technického měniče zvuku 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.A.3050 Samotné zapojení snímačů zvuku, záznamových zařízení zvuku, korekčních a mixážních aparatur do funkčních signálových cest 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
m15.A.3052 Propojení a nastavení zvukových částí audiovizuálních zařízení při natáčení kontaktního zvuku 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.F.2111 Odhad zvukových charakteristik natáčecího prostředí (interiér, exteriér, míra pohltivosti a odrazu, parazitní ruchy), výběr a přizpůsobení použití techniky podmínkám provozu 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
m15.A.3051 Propojení všech zařízení do mixážního stolu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.D.4016 Průběžné měření úrovní signálů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.F.2110 Kontrola souladu zvuku s obrazem 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.4015 Výroba a oprava propojovacích kabelů do elektrických ovládacích obvodů a signálových cest 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.D.4024 Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1018 Čtení technické dokumentace, výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.D.9732 Zpracování zvukových signálů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.D.2046 Návrh a realizace zvukových záznamů, ozvučení a reprodukce pro dabing a postsynchronní záznam (filmová a televizní tvorba) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m15._.0062 zvuková technika, postupy ozvučování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0021 elektronika obecně 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15._.0066 možnosti a postupy tvorby zvukových efektů 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0014 autorské právo, průmyslově právní ochrana 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0003 akustika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15._.0083 technologie tvorby zvukových nahrávek a produkcí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15._.0090 formátové normy záznamů, vysílaných signálů (analogově i digitálně) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15._.0085 digitalizace a komprese záznamů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0009 bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0046 technická a technologická dokumentace v elektrotechnice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b05 Právní povědomí 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.