Typ JP ID
Specializace 103036

Operátor zpracování dílů z kompozitů

Operátor zpracování dílů z kompozitů řídí a kontroluje jednoduché nebo dílčí technologické operace podle standardních postupů pro zpracování dílů z kompozitu.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Chemik
Příbuzné specializace: Chemik pro obsluhu zařízení, Chemik pro vzorkování, Chemik laborant,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů prostředků a metod pro zpracování dílů z kompozitu.
 • Posouzení hodnot a případná úprava podmínek technologického procesu k dosažení požadovaného výsledku pro zpracování dílů z kompozitu.
 • Volba technologických podmínek a parametrů pro obsluhu technologických procesů výroby kompozitních materiálů.
 • Příprava výstupů z kompozitních materiálů a jejich kontrola.

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik 28-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě 2852H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě 2852E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e52.D.2051 Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v chemické výrobě 3 Nutné
e52.A.6002 Manipulace s běžným a nebezpečným odpadem 3 Výhodné
e52.D.3011 Posuzování hodnot a parametrů při obsluze a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů, samostatné provádění výstupní kontroly a vyhodnocování závad 3 Nutné
e52.A.3017 Příprava a úprava chemických látek pro proces výroby kompozitních materiálů 3 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e52._.0003 technologie zpracování kompozitních materiálů 3 Nutné
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.