Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103322

Poradce systému kvality

Poradce systému kvality poskytuje poradenské služby v oblasti nastavení procesů a řízení kvality, pomáhá organizacím nastavit celkový systém řízení tak, aby se zabránilo negativním jevům (nestandardním výrobkům, chybám, rizikům, nákladům) při dosažení co největší efektivitě výkonu.

Odborný směr: Management
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Konzultant systému kvality, Konzultant procesů a řízení kvality, Poradce systému managementu kvality
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Strategické a operativní poradenství v oblasti nastavení procesů a řízení kvality.
 • Analýza procesů a systému řízení kvality organizace a návrh jeho změn.
 • Identifikace možností a spolupráce při zavádění nejlepších praktických zkušeností (Best Practices).
 • Řízení optimalizace procesů managementu kvality s využitím technik a nástrojů (neustálého) zlepšování.
 • Tvorba, řízení a zlepšování systému kvality dle norem kvality nebo oborových standardů.
 • Příprava organizace k certifikaci dle vybrané normy.
 • Plánování, organizace a provádění interních a externích auditů systému managementu kvality podle požadavků normy.
 • Identifikace neshod dle norem řízení kvality a návrh nápravných opatření a doporučení ke zvýšení efektivity procesů.
 • Metodické vedení a konzultace při implementaci požadavků a povinností vyplývajících ze standardů řízení kvality.
 • Sledování a kontrola plnění nápravných opatření.
 • Tvorba, revize podnikové dokumentace dle požadavků standardů a související legislativy.
 • Poradenství v dodržování platné legislativy a předpisů.
 • Školení managementu na všech úrovních s cílem udržení a zdokonalování systému kvality v organizaci.
 • Školení k vedení systémové dokumentace.
 • Konzultace/Provádění školení zaměstnanců dle požadavků normy.

CZ-ISCO

 • 21412 - Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
 • 2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 2141)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 976 Kč 50 671 Kč 94 537 Kč 38 574 Kč 51 976 Kč 71 530 Kč
Středočeský kraj 32 985 Kč 50 794 Kč 88 641 Kč 29 269 Kč 38 079 Kč 49 540 Kč
Jihočeský kraj 32 839 Kč 45 799 Kč 70 024 Kč - - -
Plzeňský kraj 32 721 Kč 43 859 Kč 65 596 Kč 29 321 Kč 36 550 Kč 44 422 Kč
Karlovarský kraj 38 782 Kč 52 429 Kč 81 375 Kč - - -
Ústecký kraj 32 922 Kč 46 263 Kč 78 157 Kč 35 240 Kč 42 414 Kč 52 617 Kč
Liberecký kraj 27 320 Kč 45 275 Kč 74 915 Kč 30 358 Kč 38 839 Kč 52 429 Kč
Královéhradecký kraj 35 820 Kč 45 809 Kč 73 594 Kč - - -
Pardubický kraj 32 859 Kč 42 808 Kč 64 059 Kč - - -
Kraj Vysočina 34 182 Kč 47 123 Kč 88 506 Kč - - -
Jihomoravský kraj 31 338 Kč 44 184 Kč 75 933 Kč 32 751 Kč 40 466 Kč 58 021 Kč
Olomoucký kraj 32 694 Kč 44 895 Kč 67 070 Kč 32 560 Kč 43 558 Kč 58 325 Kč
Zlínský kraj 31 014 Kč 45 173 Kč 67 481 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 33 648 Kč 45 378 Kč 80 835 Kč 33 943 Kč 42 737 Kč 58 355 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 47 229 Kč 45 152 Kč
21412 Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) 52 128 Kč 46 148 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2141 Inženýři v průmyslu a ve výrobě http://data.europa.eu/esco/isco/C2141

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie 29xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru procesní inženýrství 3909T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie 2801T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení 2305T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů biologické obory 15xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory 14xxT
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i54.D.1079 Provádění kontrol kvality a auditů dle norem kvality 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.D.2235 Zpracování plánů řízení kvality v organizaci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.Z.2124 Řízení procesu budování, udržování a rozvoje systému kvality organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.D.2234 Stanovení metod hodnocení kvality v organizaci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.Z.2236 Stanovování a optimalizace procesů řízení kvality v organizaci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.D.6132 Vyhodnocování systémů řízení kvality v organizaci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.D.2237 Aplikace nástrojů managementu kvality 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.2041 Organizace systému managementu kvality 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.D.6134 Analyzování příčin snížené kvality produkce a navrhování opatření k nápravě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.D.6232 Analyzování a vyhodnocování systému řízení kvality a stanovování operativních metod a činností ke splnění požadavků na kvalitu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i54._.0023 management kvality 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54._.0021 standardy pro řízení kvality 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0044 management rizik 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53._.0001 procesní řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0029 integrované systémy řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0001 management obecně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0025 krizový management 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0028 environmentální management 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54._.0027 procesní přístupy k auditování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0003 metody a postupy individuálního pracovně-profesního poradenství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0007 etika poradenství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0001 bezpečnost práce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0024 projektový management 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i32._.0001 ekonomika podnikatelského subjektu obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.