Typ JP ID
Specializace 102343

Technik karotáže a perforace

Technik karotáže a perforace provádí karotážní práce a trhací práce na externích pracovištích ve vrtech a sondách a při geofyzikálním průzkumu ložisek plynů, ropy a jiných druhů kapalin.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: dobývání ropy, zemního plynu
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Báňský technik pro těžbu ropy a plynu
Příbuzné specializace: Výplachový technik, Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu, Servisní technik karotážních přístrojů, Pracovník výzkumu vrtů a sond, Pracovník výplachového servisu, Technolog těžby ropy a zemního plynu, Operátor podzemního zásobníku plynu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění karotážních měření ve vrtech a sondách.
 • Provádění trhacích prací ve vrtech a sondách.
 • Geofyzikální průzkum ložisek plynů, ropy a jiných druhů kapalin.
 • Obsluha zařízení se zdroji ionizujícího záření, výbušninami.
 • Zapojení a nastavení zařízení nízkého napětí.
 • Obsluha výpočetní techniky.
 • Údržba elektronických systémů a přístrojů.
 • Řízení motorových vozidel nad 3,5 t.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31113 - Technici v oblasti geologie
 • 3111 - Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) (CZ-ISCO 3111)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 979 Kč 39 935 Kč 77 836 Kč - - -
Ústecký kraj 26 453 Kč 37 010 Kč 56 669 Kč - - -
Liberecký kraj 28 984 Kč 41 977 Kč 55 717 Kč - - -
Královéhradecký kraj 29 687 Kč 39 600 Kč 53 589 Kč - - -
Pardubický kraj 29 542 Kč 38 098 Kč 68 495 Kč - - -
Kraj Vysočina 22 485 Kč 37 944 Kč 58 826 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 813 Kč 32 462 Kč 44 598 Kč - - -
Zlínský kraj 23 707 Kč 36 338 Kč 56 997 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 579 Kč 32 539 Kč 41 288 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) 35 339 Kč 34 907 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Provádění karotážních měření (měřící práce se zdroji ionizujícího záření) 7
Provádění trhacích prací ve vrtech a sondách určených pro těžbu plynů, ropy a jiných druhů kapalin 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž ionizujícím zářením x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Geotechnika 21-42-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxL

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru užitá geologie 2141M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 21xxM

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11.D.4029 Provádění karotážních měření 4 Nutné
d11.A.3613 Provádění trhacích prací ve vrtech a sondách 4 Nutné
d11.B.4011 Nastavení zdroje ionizujícího záření 4 Nutné
d11.D.8015 Vedení provozní a technické dokumentace 4 Nutné
d11.D.1004 Orientace v právních předpisech v oblasti prací se zdroji ionizujícího záření, výbušninami a provádění hornické činnosti 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 4 Nutné
d11._.0061 technologie trhacích prací 4 Nutné
j15._.0001 geofyzika 4 Nutné
d11._.0093 výbušniny, trhaviny a třaskaviny, pyrotechnické výrobky 4 Nutné
d11._.0075 karotáž 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 5
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.