Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101615

Překladatel odborných textů

Překladatel odborných textů překládá odborné a technické texty z jednoho jazyka do druhého.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: tlumočení, překladatelství
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Translator
Nadřízené povolání: Tlumočník, překladatel
Příbuzné specializace: Tlumočník, Tlumočník znakové řeči, Překladatel uměleckých textů, Soudní tlumočník a překladatel, Překladatel, Konsekutivní tlumočník, Simultánní tlumočník,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení předlohy s cílem pochopit ji po odborné stránce.
 • Písemný překlad odborných textů – ekonomických, právnických, technických, vědeckých, počítačových, lékařských apod..
 • Konzultace s odborníkem z daného oboru (zajištění technické korektury).
 • Příprava odborných materiálů pro realizaci vlastní překladatelské činnosti.
 • Studium jazykové a odborné literatury s cílem zabezpečit správnost překladu.
 • Kontrolní čtení přeloženého textu zaměřené na odstranění nepřesností a případných věcných a jazykových chyb v překladu.
 • Prezentace přeloženého textu zadavateli/odběrateli překladu.

CZ-ISCO

 • 26431 - Překladatelé a tlumočníci
 • 2643 - Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2643 Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci http://data.europa.eu/esco/isco/C2643

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j36.D.9511 Vyhotovování písemných překladů různorodých odborných textů vyžadujících znalost odborné terminologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36.D.9105 Využívání  odborné jazykové literatury – slovníky (překladové, terminologické, atd.) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36.D.9104 Využívání odborné literatury související s překládaným textem 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36.D.9103 Tvorba terminologického glosáře 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36.D.2200 Porozumění základním principům překládaného textu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6902 Interpretace překládaného textu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36.D.9102 Dodržování kritéria správnosti, přesnosti a odbornosti při překládání textů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j36._.0051 jazyk vybrané země 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36._.0061 kultura vybrané země 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j37._.0003 lingvistika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j37._.0004 sémantika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf