Typ JP ID
Specializace 102686

Instruktor plavání

Instruktor plavání připravuje, realizuje a vyhodnocuje lekce plavání pro děti, mládež i dospělé s cílem rozvíjet jejich základní plavecké dovednosti a plaveckou lokomoci.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: sport
Další odborné podsměry: péče o tělo
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Učitel plavání III. třídy, Učitel plavání II. třídy, Cvičitel plavání III. třídy, Cvičitel plavání II. třídy
Nadřízené povolání: Instruktor pohybových aktivit ve vodě
Příbuzné specializace: Instruktor dětského plavání,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení základních didaktických postupů a metod k výuce plaveckých dovedností u účastníků kurzu.
 • Příprava, organizace a vedení lekce plavání pro děti, mládež i dospělé.
 • Zajišťování bezpečných podmínek pro plaveckou výuku.
 • Předvádění technik plavání.
 • Zajišťování kontaktní dopomoci při výuce na suchu i ve vodě.
 • Poskytování zpětné informace o průběhu pohybového učení ve vodě.
 • Evidence průběhu pohybového učení ve vodě.

CZ-ISCO

 • 34230 - Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech
 • 3423 - Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Volba strategie pohybového učení ve vodě. 7
Realizace a řízení lekce plavání pro děti, mládež i dospělé. 7
Kontrola dodržování zásad bezpečnosti v průběhu lekce plavání. 7
Předvedvádění správné techniky plavání. 7
Evidence průběhu pohybového učení ve vodě. 7
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytujících dílčí odborné znalosti a dovednosti. 9
Provádění vzdělávací činnosti v kurzech zájmového vzdělávání pro veřejnost. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství 5341M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxL

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru tělesná výchova a sport 7401R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru kinantropologie 7403R
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 7531M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Instruktor plavání (74-010-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11.D.1115 Orientace v anatomii a fyziologii člověka pro potřeby instruktorů plavání 4 Nutné
m31.D.7004 Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk klientů 5 Nutné
m31.C.6021 Vysvětlení a předvedení technik plavání 4 Nutné
m31.D.6012 Hodnocení plavecké úrovně 4 Nutné
m31.D.6011 Hodnocení plaveckých způsobů a korekce při nesprávném předvedení 5 Nutné
m31.C.6051 Nácvik základních plaveckých dovedností 4 Nutné
m31.C.6052 Nácvik plaveckých způsobů 4 Nutné
m31.E.4085 Vedení lekce skupinové výuky plavání 4 Nutné
l23.D.2311 Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce 3 Nutné
m31.D.1012 Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů plavání 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11._.0007 první pomoc 3 Nutné
j41._.0001 obecná pedagogika 4 Nutné
k13._.0069 základy somatologie 4 Nutné
k11._.0028 kineziologie 4 Nutné
m31._.0014 didaktika plavání 4 Nutné
m31._.0015 technika plaveckých způsobů 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 2
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 4
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.