Typ JP ID
Specializace 100920

Pěstitel základních plodin

Pěstitel základních plodin provádí mechanizované práce spojené s pěstováním, ošetřováním, sklizní a posklizňovými úpravami hlavních zemědělských plodin (obilovin, okopanin, luštěnin, olejnin, pícnin a technických plodin).

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Traktorista, Kombajnér
Nadřízené povolání: Pěstitel plodin
Příbuzné specializace: Pěstitel polní zeleniny, Pěstitel chmele, Pěstitel léčivých rostlin
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Základní zpracování půdy.
 • Mechanizované setí a sázení zemědělských plodin.
 • Hnojení a ochrana půdy a rostlin.
 • Ošetřování a ochrana plodin během vegetace.
 • Sklizeň, posklizňové úpravy a skladování plodin.
 • Zajišťování vnitropodnikové dopravy a provádění mechanizovaných prací v zemědělství.
 • Obsluha zemědělské mechanizace v rostlinné výrobě.
 • Seřizování zemědělských strojů a zařízení.
 • Základní údržba traktorů, zemědělských strojů a zařízení.
 • Jednoduché opravy traktorů, zemědělských strojů a zařízení.

CZ-ISCO

 • 61110 - Pěstitelé zemědělských plodin
 • 6111 - Pěstitelé zemědělských plodin

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Pěstitelé zemědělských plodin (CZ-ISCO 6111)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihomoravský kraj - - - 16 588 Kč 20 730 Kč 24 928 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6111 Pěstitelé zemědělských plodin - 20 430 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Kombajnová sklizeň řepky ozimé. 7
Denní údržba a seřízení samochodné řezačky. 6
Chemické ošetřování obilovin herbicidy. 5
Hnojení půdy statkovými hnojivy pro pěstování kukuřice. 5
Setí máku. 5
Meziřádková kultivace brambor. 4
Předseťová příprava půdy pro luskoviny. 4
Doprava pohonných hmot ke sklízecím strojům. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Pracovní doba, směnnost x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělec - farmář 41-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělské práce 41-51-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pěstitel základních plodin (41-043-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • povinné - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • povinné - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • povinné - Řízení motorových vozidel s přívěsem - řidičský průkaz sk. E podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.D.8002 Vedení prvotní evidence 3 Nutné
c12.A.7009 Setí a sázení zemědělských plodin 3 Nutné
c12.A.7036 Hnojení a ochrana rostlin 3 Nutné
c12.A.1010 Ošetřování rostlin během vegetace 3 Nutné
c12.A.4029 Sklizeň, konzervace a posklizňová úprava zemědělských plodin 3 Nutné
c12.B.5009 Zpracování půdy 3 Nutné
c11.B.5019 Zemědělská doprava, údržba a drobné opravy zemědělské mechanizace 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0018 stroje, zařízení a technologie v rostlinné výrobě 3 Nutné
c12._.0005 zásady pěstování zemědělských plodin, sklizeň, posklizňová úprava a skladování 3 Nutné
c12._.0001 postupy mechanického zpracování půdy pro danou pěstební činnost 3 Nutné
c12._.0003 zásady správné zemědělské praxe při pěstování zemědělských plodin 3 Nutné
c12._.0004 zemědělské plodiny a plevele 3 Nutné
c12._.0012 osevní postupy 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.