Typ JP ID
Specializace 30171

Ošetřovatel zvířat v zoo

Ošetřovatel zvířat v zoo provádí základní činnosti spojené s chovem zvířat v zoologických zahradách a obdobných chovných zařízeních.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Ošetřovatel exotických zvířat, Chovatel cizokrajných zvířat, Ošetřovatel zvířat v cirkusu, Ošetřovatel zvířat v zooprodejně, Ošetřovatel zvířat v útulku, Ošetřovatel zvířat v zoologické zahradě, Ošetřovatel zvířat, Breeder
Nadřízené povolání: Chovatel zvířat
Příbuzné specializace: Chovatel služebních zvířat, Chovatel laboratorních zvířat, Paznehtář
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava krmiv z dodávaných komponent, sledování kvality krmiva.
 • Zajištění základních potřeb chovaných zvířat (krmení, napájení, ustájení, úklid).
 • Dodržování základní zoohygieny, čištění, desinfekce ubikací, asanace výběhů, základní úklid na pracovišti a v expozicích, odběr biologických vzorků.
 • Kontrola teplotního a vlhkostního režimu v ubikacích, větrání.
 • Kontrola početního a zdravotního stavu chovaných zvířat na počátku a na konci směny.
 • Zajištění a kontrola technických prvků zamezujících možnému úniku zvířat.
 • Sledování a hlášení atypických projevů chování, sledování biologických a etologických projevů zvířat (říje, zvýšená agresivita, příznaky porodu).
 • Asistence při veterinárních zákrocích.
 • Manipulace se zvířaty a jejich odchyt, příprava zvířat na transporty.
 • Spolupráce při zajišťování umělých odchovů, základní obsluha umělých líhní.
 • Vedení denní evidence událostí a požadavků (tzv. hlášení) na pracovišti.
 • Dodržování bezpečnosti práce, hygieny práce a protipožárních předpisů.

CZ-ISCO

 • 51641 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zoo
 • 5164 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 5164)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 842 Kč 30 040 Kč 40 298 Kč 24 412 Kč 34 019 Kč 43 406 Kč
Středočeský kraj 22 469 Kč 29 077 Kč 35 291 Kč - - -
Ústecký kraj - - - 21 719 Kč 28 703 Kč 34 482 Kč
Jihomoravský kraj 23 394 Kč 30 871 Kč 35 397 Kč 24 118 Kč 27 992 Kč 35 485 Kč
Zlínský kraj - - - 19 812 Kč 26 840 Kč 31 532 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 22 693 Kč 28 649 Kč 37 855 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5164 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci 29 106 Kč 29 922 Kč
51641 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zoo - 29 514 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Diferencovaná péče o vzácné, ohrožené a obtížně odchovatelné druhy zvířat a samostatné provádění jednoduchých veterinárních úkonů. 6
Ošetřování vzácných a ohrožených druhů zvířat a umělý odchov a líhnutí mláďat včetně řízení transportů a manipulace se zvířaty. 6
Ověřování vhodnosti nových typů krmiv a krmných aditiv a možností jejich využití pro zlepšení kondice zvířat a stimulaci rozmnožování. 6
Biologické testování krmiv na zvířatech v testačních stanicích včetně sledování zdravotního stavu zvířete. 6
Asistence při veterinárních zákrocích a léčení podle veterinárních pokynů. 5
Dodržování stanovených úprav expozic zvířat, např. světelných a tepelných podmínek, prostorové úpravy dle pokynů. 5
Chov laboratorních zvířat ve specializovaných biologických a šlechtitelských chovech včetně výkazů o expedici. 5
Péče o zvířata ve specializovaných chovných zařízeních (útulky, stanice pro handicapovaná zvířata). 5
Provádění základních epizootologických opatření, odběr biologických vzorků pro laboratorní vyšetření dle instrukcí nadřízeného. 5
Sledování životních projevů a zdravotního stavu zvířat, hlášení podezření na onemocnění. 5
Zajišťování péče o zvlášť ohrožená a cenná zvířata včetně zvířat cizokrajných, konzultace při onemocnění a úrazech chovaných zvířat a odborná pomoc při veterinárních zákrocích. 5
Příprava krmných dávek podle stáří a zdravotního stavu zvířete. 4
Základní péče o zvířata v zookoutcích, chovných stanicích, zájmových a komerčních chovech. 4
Základní chovatelské práce ve speciálních chovech laboratorních zvířat při dodržování pokynů pro způsob plemenitby pro potřebnou homogenitu zvířat. 4
Práce související s produkcí biologického krmiva (pěstírny hmyzu, produkce myších a potkaních mláďat, chov králíků). 4
Expedice zvířat do komerčních a zájmových chovů podle stanovených kritérií a požadavků odběratelů. 4
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Ošetřování vzácných a ohrožených druhů zvířat a umělý odchov jejich mláďat včetně řízení transportů a manipulace se zvířaty. 6
Zajišťování péče o zvlášť ohrožená a chráněná zvířata včetně zvířat cizokrajných, poskytování péče při onemocnění a po úrazech a odborná pomoc při veterinárních zákrocích. 6
Samostatné provádění odborných ošetřovatelských prací zvlášť ohrožených a chráněných zvířat včetně zvířat cizokrajných. 5
Provádění základních úprav expozic zvířat, např. světelných a tepelných podmínek, prostorové úpravy. 5
Příprava krmných dávek pro určité období (den, týden) podle zdravotního stavu cizokrajných, zvlášť ohrožených a chráněných zvířat. 4
Péče o zvlášť ohrožená, chráněná nebo cizokrajná zvířata, například krmení, přípravy krmiva, napájení, hygienická péče a pomoc při obsluze sterilizačních zařízení. 4
Základní ošetřovatelské práce při chovu zvířat včetně zvlášť ohrožených a chráněných. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chovatel cizokrajných zvířat 41-43-L/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153E

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j18.A.5001 Čištění a údržba klecí, stájí, výběhů a dalších prostor pro cizokrajné, ohrožené a vzácné druhy zvěře 3 Nutné
j18.A.8022 Napájení, krmení a pasení cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 3 Nutné
j18.E.3011 Provádění odchytů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře, jejich přemisťování a transport. 3 Výhodné
j18.B.4001 Obsluha zařízení pro nastavování prostředí pro cizokrajné, ohrožené a vzácné druhy zvěře (teplota, vlhkost, větrání aj.) 3 Výhodné
j18.D.3952 Sledování základních biologických a etologických projevů zvířat a využití poznatků pro vytvoření optimálního prostředí pro jejich chov 3 Nutné
j18.A.8041 Vedení porodů nebo asistence při porodech cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 3 Nutné
j18.A.8021 Příprava, dávkování a sledování kvality krmiva pro cizokrajné, ohrožené a vzácné druhy zvěře 3 Nutné
j18.A.8031 Péče o cizokrajné, ohrožené a vzácné druhy zvěře v době jejich nemocí podle veterinárních zásad 3 Nutné
j18.A.8032 Péče o narozená mláďata cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře včetně jejich umělého odchovu a základní obsluhy umělých líhní 3 Nutné
j18.D.3951 Sledování a posuzování zdravotního stavu cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře, sledování doby říje, průběžné sledování březích samic 3 Nutné
c11.D.8114 Vedení základní chovatelské dokumentace 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c16._.0005 epizootologie a parazitologie 3 Nutné
c16._.0002 postupy vyšetřování zvířat 3 Výhodné
c11._.0084 krmení cizokrajných zvířat 3 Nutné
c16._.0006 možnosti očkování a postupy v prevenci nakažlivých chorob a jejich léčení 3 Výhodné
c11._.0028 charakter a povahové vlastnosti cizokrajných zvířat 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 2
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.