Typ JP ID
Povolání 138

Tunelář

Tunelář provádí ražení tunelů, chodeb, štol, hloubení jam a jejich vystrojování ocelovou, železobetonovou nebo dřevěnou výztuží.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Tunneller, Tunelář betonář
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště, materiálů, pracovních strojů a nástrojů.
 • Provádění trhacích prací včetně samostatné přípravy.
 • Obsluha razicích, vrtacích a nakládacích strojů.
 • Těžba a nakládání vytěžené horniny.
 • Montáž a budování výztuže (ostění) a výstrojí na horizontálních a vertikálních dílech (injektáže, stříkané betony, definitivní obezdívky a vyzdívky a výztuže) a zakládání prostoru nad výztuží (ostěním).
 • Stavba provizorní výztuže (ostění).
 • Vystrojování raženého díla.
 • Řízení a provádění prací při montáži, seřízení, prohlídkách a výměně samostatných funkčních částí strojů a zařízení.
 • Obsluha tlakového čerpadla pro nástřik betonu po obvodu tunelu.

CZ-ISCO

 • 81116 - Obsluha razicích strojů, štítů, strojníci tuneláři
 • 71140 - Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci
 • 8111 - Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)
 • 7114 - Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) (CZ-ISCO 8111)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 29 709 Kč 34 648 Kč 46 999 Kč - - -
Karlovarský kraj 29 701 Kč 33 771 Kč 43 191 Kč - - -
Ústecký kraj 26 743 Kč 32 829 Kč 40 619 Kč - - -
Kraj Vysočina 27 525 Kč 34 587 Kč 49 995 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 24 054 Kč 40 667 Kč 54 592 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) 37 363 Kč -
81116 Obsluha razicích strojů, štítů, strojníci tuneláři 45 959 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení, obsluha a běžná údržba těžebních strojů pro zvláštní zemní práce (např. strojů s dálkovým ovládáním), souprav nemechanizovaných razicích štítů a souprav na protlačování potrubí s vrtným štítem. 6
Práce při rekonstrukcích podzemních objektů (rozšiřování, podchycování, změny profilu apod.). 6
Ražení a výdřeva plných výlomů, směrových a stropních štol, šikmých chodeb a dostropních zálomů ve všech geologických útvarech a podle všech tunelovacích metod. 6
Řízení a provádění ražení tunelů a štol pomocí razicích štítů (práce na čelbě). 6
Řízení a provádění ražby a rekonstrukce tunelů, šachet, jam a podzemních chodeb podle dobývacích a tunelovacích metod. 6
Ražení štol do ocelových rámů. 5
Spolupráce při ražbě tunelů pomocí mechanizovaného razicího štítu. 5
Spolupráce při obsluze rozpěrného prstence a záštitového komplexu mechanizovaného razicího štítu. 5
Obsluha tlakového čerpadla pro nástřik betonu po obvodu tunelu. 5
Spolupráce se střelmistrem při nabíjení a zabezpečování odstřelů hornin. 5
Hloubení jam nebo šachet a jejich vystrojování ocelovou nebo dřevěnou výztuží, výdřeva sypkých jam nebo šachet. 5
Montáž litinových a železobetonových tybinků při ražení v tunelech a šachtách na čelbě. 5
Vrtání a těžení hornin v šachtách, štolách a plných výlomech podle povahy rozrušení a vrstevnatosti hornin nebo rozšiřování směrových štol s dobíráním profilu načisto. 5
Přibírání profilu nahrubo sbíjecím kladivem, těžení a nakládání horniny. 5
Ražení podchytných sond s prováděním těžkého pažení pod objekty ve všech horninách. 4
Provádění provizorní nebo definitivní obezdívky tunelů, štol a podzemních chodeb stříkaným betonem suchou nebo mokrou metodou, včetně obsluhy mechanizmů. 4
Řízení, obsluha a běžná údržba pomocných strojů (plošina, pomocné vraty apod.) a čerpadel v podzemí. 4
Kladení a překládání kolejí, výhybek a točnic. 4
Provádění prací souvisejících s ražbou, vystrojováním a provizorní nebo definitivní obezdívkou podzemních prostor. 4
Přípravné práce pro ukládání tybinek prstence tunelu a zakládání zakládky za tybinky. 4
Vrtání hornin a příprava vrtů k odstřelu pod dohledem střelmistra. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce 2151H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce 3654H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce 3654E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru silničář, silničářské práce 3661H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru silničář, silničářské práce 3661E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce 2151E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce 3668H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce 3668E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Tunelář (36-061-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Hornická činnost a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 55/ 1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
 • doporučené - Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
 • doporučené - Zacházení s výbušninami - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f22._.0002 nakládání s odpady 3 Nutné
g11._.0014 podzemní stavby 3 Nutné
g11._.0033 technologie betonování 3 Nutné
g12._.0054 technologie ražení tunelů a tunelových troub 3 Nutné
l24._.0021 bezpečnost práce a požární ochrana ve strojírenství a kovovýrobě 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.B.2031 Obsluha a řízení těžebních strojů s dálkovým ovládáním pro ražení tunelů, chodeb a štol a souprav na protlačování potrubí s vrtným štítem 3 Nutné
d11.B.1032 Obsluha odvětrávacích zařízení v podzemí 3 Nutné
g11.B.1033 Obsluha pomocných strojů a čerpadel v podzemí, při ražení tunelů, chodeb a štola pro nástřik betonu 3 Nutné
d11.B.1031 Obsluha razicích, dobývacích a nakládacích strojů pro hloubení jam nebo šachet 3 Nutné
g11.A.4022 Seřizování, ošetřování a údržba strojních zařízení, tunelů, chodeb a štol 3 Nutné
g11.A.3081 Pažení a montáž různých druhů výztuží při ražení tunelů a chodeb 3 Nutné
g11.A.3082 Příprava, kladení a překládání kolejí, výhybek a točnic při ražení tunelů a chodeb 3 Nutné
g11.D.2033 Volba postupu práce a technologických podmínek pro ražení tunelů, chodeb, štol a hloubení jam podle všech tunelovacích metod 3 Nutné
g11.D.1013 Orientace v normách a stavebních výkresech pro ražení tunelů, chodeb, štol a hloubení jam 3 Nutné
g11.A.1031 Příprava dřeva na pažení, budování a odstraňování výdřevy při ražení tunelů a chodeb 3 Nutné
g11.A.2022 Povrchové úpravy obezdívky tunelů a štol stříkaným betonem, suchou nebo mokrou metodou 3 Nutné
g11.B.1001 Obsluha sbíjecích kladiv 3 Nutné
g11.D.3991 Kontrola stavu trati, vozíků a důlních lokomotiv 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.