Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 7594

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl restauruje a konzervuje figurální a nefigurální malířská díla na plátně, dřevěných a kovových deskách, na papíře, pergamenu, skle a jiných nestavebních materiálech, nástěnné malby, figurální sgrafita a polychromie na sochařských a uměleckořemeslných dílech.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: péče o památky, muzejnictví
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Nadřízené povolání: Konzervátor a restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl
Příbuzné specializace: Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve dřevě, Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve skle, keramice a porcelánu, Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kovu, Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v textilu, Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni, Preparátor restaurátor,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Stanovení postupů prací pro restaurování, konzervování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl a obnovu jejich původního stavu a vzhledu.
 • Konzervace uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií, směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, včetně zpracování zpráv a dokumentace.
 • Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.

CZ-ISCO

 • 26514 - Umělečtí konzervátoři, restaurátoři a preparátoři
 • 2651 - Výtvarní umělci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Výtvarní umělci (CZ-ISCO 2651)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 30 482 Kč 38 812 Kč 54 748 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2651 Výtvarní umělci 37 692 Kč 33 161 Kč
26514 Umělečtí konzervátoři, restaurátoři a preparátoři - 32 208 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2651 Výtvarní umělci http://data.europa.eu/esco/isco/C2651

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Konzervátorství a restaurátorství 82-42-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru konzervátorství a restaurátorství 8242N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru výtvarná umění 8206R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13.D.9190 Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.D.2431 Stanovování technologických postupů pro restaurování, konzervování a obnovu uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.D.2531 Navrhování a ověřování a aplikace nových metod restaurování, konzervování a obnovu uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.D.6131 Analýza uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl z hlediska použitých technik, technologií a materiálů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.A.2131 Odborné ošetřování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.A.2231 Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.A.2331 Zhotovování kopií uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.A.2431 Konzervování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.D.2231 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů při konzervování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.D.2131 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů při restaurování a obnově původního stavu uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.D.2331 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů při zhotovování kopií uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13._.0021 postupy konzervování a preparování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0001 umělecká malba 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0011 dějiny umění 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13._.0013 zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.