Typ JP ID
Povolání 30015

Učitel druhého stupně základní školy

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel druhého stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování směřující k získávání vědomostí a dovedností žáků na druhém stupni základní školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, popřípadě ve třídách a školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: základní, střední a vyšší vzdělávání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Pedagog, Učitel
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výchova a vzdělávání zaměřené na získávání vědomostí a dovedností žáků v rámci školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílí.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace nebo tvorba a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů pro druhý stupeň základní školy.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do vzdělávání, popř. do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Vzdělávání formou speciální pedagogiky, které odpovídá úrovni znevýhodnění žáka, s využitím speciálních metod, postupů, forem vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek.
 • Vzdělávání nadaných žáků a podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a třídním učitelem a poskytování konzultací žákům, příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání.
 • Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.
 • Komplexní vzdělávací a výchovná činnost, popř. specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie.

CZ-ISCO

 • 23303 - Učitelé na 2. stupni základních škol
 • 23522 - Učitelé na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 2330 - Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol
 • 2352 - Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol (CZ-ISCO 2330)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 31 494 Kč 37 678 Kč 44 700 Kč
Středočeský kraj - - - 30 389 Kč 35 569 Kč 42 192 Kč
Jihočeský kraj - - - 29 970 Kč 34 734 Kč 39 436 Kč
Plzeňský kraj - - - 30 690 Kč 35 872 Kč 41 585 Kč
Karlovarský kraj - - - 29 915 Kč 35 062 Kč 40 517 Kč
Ústecký kraj - - - 30 649 Kč 35 953 Kč 41 930 Kč
Liberecký kraj - - - 30 850 Kč 35 891 Kč 41 915 Kč
Královéhradecký kraj - - - 29 736 Kč 34 807 Kč 40 313 Kč
Pardubický kraj - - - 30 004 Kč 34 349 Kč 39 831 Kč
Kraj Vysočina - - - 30 103 Kč 34 795 Kč 39 903 Kč
Jihomoravský kraj - - - 30 657 Kč 35 785 Kč 41 797 Kč
Olomoucký kraj - - - 30 574 Kč 35 045 Kč 40 638 Kč
Zlínský kraj - - - 29 761 Kč 34 348 Kč 39 681 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 30 921 Kč 35 778 Kč 41 076 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2330 Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol 36 799 Kč 38 065 Kč
23303 Učitelé na 2. stupni základních škol - 37 509 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem. 13
Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti, nebo činnost spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů. 12
Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dle dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie. 11

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru učitelství pro základní školy 7503T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru pedagogika 7501T
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxT
KKOV Magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika 7506T

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 5
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 5
a08 Řešení problémů 5
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 5
a11 Aktivní přístup 5
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 4
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41._.0001 obecná pedagogika 7 Nutné
j41._.0012 vzdělávání a výchova v základním školství 7 Nutné
j41._.0014 výuka všeobecně vzdělávacích disciplin 7 Nutné
j41._.0021 řešení výchovných problémů 7 Nutné
j41._.0022 řešení studijních problémů 7 Nutné
j41._.0061 výchova a vzdělávání zvlášť nadaných dětí 7 Nutné
j41._.0066 integrace postižených dětí mezi děti nepostižené 7 Nutné
j42._.0001 didaktika a didaktická technika 7 Nutné
j41._.0067 vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení 7 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.Z.5231 Spolupráce s výchovným poradcem 7 Nutné
j41.Z.5221 Vedení třídních schůzek a další spolupráce a komunikace s rodiči 7 Nutné
j41.C.6212 Vyučování formou příkladů, problémových situací, vedení k vlastnímu objevování, organizace samostatné činnosti žáků (studentů) 7 Nutné
j41.D.2211 Rozložení učebních osnov a vzdělávacích cílů do jednotlivých témat a úkonů 7 Nutné
j41.D.2212 Rozpracování vyučovacích témat a úkonů do příprav pro jednotlivé vyučovací hodiny 7 Nutné
j41.D.7211 Úpravy obsahu učiva podle změn ve vývoji vědy a techniky, podle zaměření podniků v místě školy, apod. 7 Nutné
j41.C.6211 Provádění výkladu nové látky, jeho přizpůsobení schopnostem žáků 7 Nutné
j41.C.6221 Motivování k zájmu o učivo 7 Nutné
j41.C.6311 Zjišťování, jak žáci (studenti) pochopili učivo 7 Nutné
j41.C.6312 Ústní zkoušení žáků (studentů) 7 Nutné
j41.C.6321 Příprava písemných prací žáků (studentů) 7 Nutné
j41.C.6322 Opravování a hodnocení písemných prací žáků (studentů) 7 Nutné
j41.C.6411 Řízení diskuzí 7 Nutné
j41.C.6511 Řešení kázeňských přestupků 7 Nutné
j41.C.6521 Vykonávání služeb v rámci provozu školy 7 Nutné
j41.C.6911 Třídnictví 7 Nutné
j41.C.6218 Vedení výuky se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby žáků (studentů) 7 Nutné
j41.D.1201 Orientace v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech 7 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.