Typ JP ID
Specializace 103042

Chemicko-farmaceutický technolog

Chemicko-farmaceutický technolog řeší a organizuje změny procesů, materiálů a technologických zařízení v chemicko-farmaceutické výrobě, připravuje, zajišťuje a vyhodnocuje validační, kalibrační a technologické zkoušky, provádí kontrolní a záznamovou činnost podle předpisové dokumentace při důsledném dodržování zásad správné výrobní praxe.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Chemicko-farmaceutický provozní technolog
Nadřízené povolání: Chemicko-farmaceutický technik
Příbuzné specializace: Chemicko-farmaceutický operátor, Chemicko-farmaceutický analytik, Chemicko-farmaceutický mistr, Chemicko-farmaceutický plánovač
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování standardního průběhu výrobních procesů.
 • Řešení vzniklých provozních a technologických problémů a odchylek.
 • Optimalizace výrobních procesů.
 • Analýza rizik.
 • Návrhy na řešení nápravných a preventivních opatření včetně podkladů pro reklamace.
 • Organizování a provádění validací, kvalifikací a kalibrací.
 • Kontrola odpadních vod a environmentálních aspektů.
 • Práce se záznamovou a předpisovou dokumentací a vypracování výrobní a kontrolní dokumentace nebo její části.
 • Monitorování kvality výrobního prostředí a kvality pomocných systémů.
 • Zajištění sanitačních a dezinfekčních operací, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce podle předpisové dokumentace a platných předpisů státní autority.
 • Kontrola dodržování správné výrobní praxe.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Rozvoj, koordinace a optimalizace technologických procesů sterilních lékových forem. 7
Rozvoj, koordinace a optimalizace technologických procesů výroby nesterilních lékových forem. 7
Rozvoj, koordinace a optimalizace chemicko-farmaceutických syntéz. 7
Zajišťování technologických procesů adjustace a balení léků a chemických látek. 7
Zajišťování výroby farmaceuticky čistých vod. 7
Řízení a optimalizace mycích a sanitačních procesů. 7
Monitorování procesů, čistých prostor a pomocných systémů. 7
Mezioperační kontroly výrobních procesů. 7
Koordinace a optimalizace technologií podpůrných systémů. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Aplikovaná chemie 28-44-M/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie 29xxM

Legislativní požadavky

 • doporučené - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace - odborná způsobilost podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 3
a08 Řešení problémů 4
a11 Aktivní přístup 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k17._.0011 lékové formy, farmakologie 4 Výhodné
k17._.0023 farmaceutická technologie 4 Nutné
j16._.0002 mikrobiologie 4 Výhodné
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 4 Nutné
e53._.0013 technologie výroby farmaceutik 4 Nutné
e52._.0031 zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 4 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e53.Z.0001 Řízení farmaceutických procesů, výrobních zařízení, kvalifikace a kalibrace 4 Nutné
e53.D.0001 Orientace v zásadách správné výrobní praxe a farmaceutickém systému jakosti 4 Nutné
e53.D.0002 Provádění průběžných výrobních kontrol ve farmaceutické výrobě 2 Nutné
e53.D.0003 Dodržování zásad práce s účinnými léčivými látkami 4 Nutné
e53.D.0004 Dodržování hygienických zásad ve farmaceutické výrobě 4 Nutné
e53.D.0005 Aseptická práce a sterilizace ve výrobě sterilních léčivých přípravků 4 Nutné
e53.D.0006 Výroba nesterilních léčivých přípravků 4 Nutné
e53.D.0007 Určování čistých a definovaných prostor v chemicko-farmaceutické výrobě 4 Nutné
e53.D.0008 Práce s předpisovou a záznamovou dokumentací 4 Nutné
e53.A.0001 Příprava farmaceuticky čistých vod 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.