Typ JP ID
Povolání 102415

Zasazovač drahých kamenů

Zasazovač drahých kamenů navrhuje způsoby zasazování a zasazuje drahé kameny do nových šperků, galanterních a ozdobných předmětů z drahých kovů a provádí jejich opravy.

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Přijmutí zakázky od klienta a navržení postupu zhotovení zasazovačských prací a následné předání hotové práce.
 • Spolupráce s brusičem a rytcem drahých kamenů dle druhu zadané práce.
 • Příprava materiálů a pracovních nástrojů.
 • Stanovení proveditelnosti zasazení a rozhodnutí o způsobu upevnění předmětu při zasazení.
 • Zasazení kamenů do drahých kovů různými technikami včetně dokončovacích prací uměleckořemeslné povahy.
 • Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce šperků při použití historických technik zasazování kamenů.

CZ-ISCO

 • 73130 - Klenotníci, zlatníci a šperkaři
 • 7313 - Klenotníci, zlatníci a šperkaři

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Navržení pokrytí plochy vzhledem k množství kamenů, jejich tvarům a způsobu zasazení. 7
Zasazování všech druhů polodrahokamů a drahokamů nejrůznějšího tvaru, výbrusu 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zlatník a klenotník 82-51-H/03
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Zasazovač drahých kamenů (82-014-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13.D.1119 Orientace v technické dokumentaci a určení způsobu zasazení 3 Nutné
m13.D.2472 Stanovování kritérií kvalitního zasazení drahých kamenů 3 Nutné
m13.D.2163 Orientace ve způsobech zasazení drahých kamenů 3 Nutné
m13.D.3212 Posuzování proveditelnosti zasazení, upevňování šperku při zasazování 3 Nutné
m13.A.3011 Výběr a použití nářadí, nástrojů a pomůcek pro zasazování drahých kamenů 3 Nutné
m13.A.3002 Zasazování do krapen a šatonů 3 Nutné
m13.A.3003 Zasazování do obrub 3 Nutné
m13.A.3004 Zasazování granátovými technikami 3 Nutné
m13.A.3005 Zasazování klenotnickými technikami 3 Nutné
m13.A.3006 Zhotovování hladkého zasazení 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j15._.0003 mineralogie 3 Nutné
m13._.0004 uměleckořemeslné zpracování drahých kamenů a klenotů 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
m13._.0013 zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.