Typ JP ID
Specializace 102837

Seřizovač gumárenských zařízení

Seřizovač gumárenských zařízení provádí kontrolu, údržbu a seřizování strojních zařízení pro gumárenskou výrobu.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Gumař, Seřizovač
Nadřízené povolání: Mechanik strojů a zařízení
Příbuzné specializace: Vahař, Mechanik polygrafických strojů, Mechanik vakuových zařízení, Mechanik geologickoprůzkumných zařízení, Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, Mechanik báňské záchranné služby, Montér vzduchotechniky, Mechanik opravář, Montér točivých strojů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola parametrů strojů a zařízení pro gumárenskou výrobu.
 • Volba a používání vhodných nástrojů, nářadí, měřících přístrojů a přípravků.
 • Seřizování strojního zařízení dle platných výrobních technologických předpisů a technické dokumentace.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Seřizování hydraulických lisů do pracovní síly 5 MN na lisování výrobků z termosetů v jedno- i vícenásobných záliskových formách a vstřikovacích lisech na termoplasty o hmotnosti výrobku do 2000 g včetně zkoušení formy. 5
Seřizování výrobních linek. 5
Seřizování vytlačovacích strojů. 5
Seřizování řezacích a sekacích strojů. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zraková zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Seřizovač gumárenských zařízení (28-054-H)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Obsluha tlakových nádob a tlakových zařízení (také topičský průkaz) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003), kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • doporučené - Obsluha zdvihacích zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 19/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • doporučené - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e54.D.3048 Charakteristika gumárenské technologie, materiálů a strojního zařízení 3 Výhodné
e54.D.3047 Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu technologických procesů v gumárenské výrobě 3 Nutné
e54.B.0003 Seřizování technologických zařízení jednotlivých gumárenských procesů 3 Nutné
e54.D.3049 Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v gumárenské výrobě 3 Výhodné
e54.D.3046 Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v gumárenské výrobě 3 Nutné
e52.D.1101 Znalost předpisů pro řízení zdvihacích strojů a zařízení 2 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e54._.0003 gumárenské suroviny 3 Výhodné
e54._.0021 technologie přípravy gumárenských směsí 3 Výhodné
e54._.0022 technologie výroby gumárenských výrobků 3 Nutné
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce) 2
a04 Flexibilita 3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.