Typ JP ID
Specializace 30737

Skenerista retušér

Skenerista retušér zpracovává obrazová tisková data a vytváří tak podklady pro zhotovení tiskové formy ve výrobních fázích skenování předloh, retuše a barevné úpravy naskenovaných či externích obrazových datových souborů a dokumentů.

Odborný směr: Polygrafie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Grafik
Nadřízené povolání: Grafik pro média
Příbuzné specializace: Správce tiskových dat, Operátor zhotovení tiskových forem, Operátor DTP, Art grafik
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem a kontrola obrazových předloh pro reprodukci, externích obrazových datových souborů, stanovení pracovních postupů a jejich mezioperační kontrola podle platných předpisů a norem.
 • Příjem elektronických dat z Internetu a přenosných médií za pomoci příslušných programů.
 • Vyhledávání a zpracování obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Kalibrace monitorů.
 • Vytvoření definovaného základního stavu pro skenování.
 • Nastavení parametrů snímání odrazových a transparentních předloh na bubnových a plošných skenerech.
 • Vymezení pracovního prostoru ICC profilu.
 • Barevné úpravy - práce v různých barvových prostorech.
 • Černobílé a barevné úpravy a retuše provedených skenů a externích datových obrazových dokumentů (obrazová data z fotobanky a digitálních kamer a fotoaparátů) v příslušných programech platforem PC a Mac (Photoshop) podle specifických zvláštností tiskových technik.
 • Sjednocování tónového rozsahu černobílých a barevných obrazových podkladů v příslušných programech platforem PC a Mac (Photoshop).
 • Aplikace metod UCR a GCR pro úpravu procentuálního podílu barevné vrstvy ve čtyřbarvotisku.
 • Digitální měření barev, denzitometrická a kolorimetrická měření.
 • Mezioperační kontrola - černobílý a barevný digitální náhled na kalibrované obrazovce monitoru, na věrohodném digitálním nátisku.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Záznam technických údajů a výsledků práce.

CZ-ISCO

 • 73210 - Pracovníci přípravy tisku
 • 7321 - Pracovníci přípravy tisku

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci přípravy tisku (CZ-ISCO 7321)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 22 630 Kč 26 376 Kč 38 459 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 255 Kč 41 199 Kč 61 344 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7321 Pracovníci přípravy tisku 27 143 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Černobílé a barevné úpravy, retuše a barevné sjednocení provedených skenů jako bitmapových souborů v příslušném počítačovém programu platforem PC a Mac (Photoshop). 8
Černobílé a barevné úpravy, retuše a barevné sjednocení externích datových obrazových dokumentů (obrazová data z fotobanky a digitálních kamer a fotoaparátů) jako bitmapových souborů v příslušném počítačovém programu platforem PC a Mac (Photoshop). 8
Prezentace barevných nátisků zadavateli zakázky při procesu schvalování připravených podkladů pro tisk s ohledem na věrnou barevnost. Využívání platných norem. 8
Kalibrace monitorů a nátiskových zařízení v DTP studiu s pomocí příslušných softwarů. 8
Příjem datových souborů v elektronické formě (programy FTP, Outlook, média CD-ROM a další), příjem originálů pro reprodukci a jejich hodnocení z hlediska vhodnosti pro reprodukci. Komunikace s grafickými studii a zákazníky. Vyhledávání a zpracování obrazových dokumentů na serveru a v archivu zakázek. 7
Vymezení pracovního prostoru ICC barevných profilů obrazových tiskových předloh při převodu z barevného prostoru RGB do CMYK, podle odpovídajících norem ISO nebo na základě údajů ICC profilu tiskového stroje v příslušném počítačovém programu platforem PC a Mac (Photoshop). 7
Nastavení parametrů snímání pro obrazové nebo transparentní předlohy. Nastavení rozlišovací schopnosti skenu a výstupu se znalostí požadavků na reprodukci v průběhu dalšího zpracování dat a jejich použití pro tiskové technologie (ofset, flexotisk, sítotisk, digitální tisk). 7
Aplikace metod UCR a GCR pro úpravu procentuálního podílu barevné vrstvy ve čtyřbarvotisku pro novinový a časopisecký tisk podle příslušných norem a v příslušném počítačovém programu platforem PC a Mac (Photoshop). 7
Mezioperační kontrola skenů, barevných retuší a úprav na kalibrované obrazovce monitoru a na věrohodném kalibrovaném digitálním náhledu. 7
Provádění verifikovaného digitálního nátisku pro schvalovací proces (imprimatur zákazníka). Tisk na příslušných digitálních tiskových zařízeních. 7
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Barevná úprava skenovaných obrazových předloh a elektronických fotosouborů, provádění uměleckých retuší, výřezů a elektronických montáží. 10
Pořizování kopií obrazových a transparentních obrazových předloh na plochých skenerech včetně korekce barevného posunu. 9
Obsluha řídicí a osvitové jednotky a provádění systémových operací (diagnostiky a úpravy databází). 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž vibracemi x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Reprodukční grafik 34-53-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce 3453H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru polygrafie 3441M
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie 3431N
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce 3453L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Skenerista retušér (34-016-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.D.3040 Vstupní kontrola obrazových podkladů na přenosných médiích, originálů pro reprodukci z hlediska normativů pro reprodukci a zpracování v DTP studiu 3 Nutné
m16.D.1011 Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem ve všech tiskových technikách (ofset, hlubotisk, flexotisk, sítotisk), s využitím moderní výpočetní techniky 3 Nutné
m16.B.2058 Základní úpravy digitálních obrazových záznamů pomocí grafických programů 3 Nutné
m16.B.2011 Zpracování barevných a černobílých předloh na skenerech a digitálních kamerách 3 Nutné
m16.B.2016 Úprava barevných hodnot a gradace, barevné sjednocování, retuše, práce v barvových prostorech s využitím grafických počítačových programů 3 Nutné
m16.B.2017 Zhotovování kontrolního náhledu a verifikovaného nátisku pomocí laserových, inkjetových tiskáren a velkoplošných plotterů 3 Nutné
m16.A.4085 Koordinace a kalibrování skenerů, digitálních nátiskových zařízení a zařízení pro přímé zhotovení tiskových forem s využitím příslušných softwarů a norem 3 Nutné
m16.B.2009 Obsluha fotomechanického a elektronického zařízení (např. skenerů, kamer, zvětšovacích, kopírovacích přístrojů a vyvolávacích automatů) 1 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0001 integrované zpracování obrazu a textu 4 Výhodné
m16._.0014 reprodukční fotografie 4 Výhodné
m16._.0002 technologická příprava výrobních podkladů v polygrafii 4 Výhodné
m16._.0013 počítačové zpracování digitální fotografie 3 Výhodné
m16._.0021 polygrafické materiály 4 Nutné
m16._.0036 litografie a reprodukční grafika 4 Výhodné
m16._.0032 technologie zhotovování tiskových forem 3 Nutné
m16._.0097 denzitometrické a kolorimetrické měření barev 3 Nutné
m16._.0052 normy jakosti a kvality v polygrafii 4 Nutné
m16._.0098 koordinace a kalibrace přístrojů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 2
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.