Typ JP ID
Specializace 30973

Inženýr chemie manažer provozu

Inženýr chemie manažer provozu komplexně řídí jednotku chemické výroby při aplikaci současné úrovně vědeckých poznatků.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Vedoucí provozu, Vedoucí závodu, Vedoucí výrobny
Nadřízené povolání: Inženýr chemie
Příbuzné specializace: Inženýr chemie produktmanažer, Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník, Inženýr chemie procesní inženýr, Inženýr chemie analytik, Inženýr chemie pro environment, Inženýr chemie technolog,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Plánování rozvoje a koncepce provozu.
 • Rozpracovávání cílů firmy do cílů a úkolů provozu, výrobních týmů.
 • Zajišťování efektivní spolupráce s odbornými útvary a ostatními provozy.
 • Zajišťování dodržování standardních postupů práce, technologické kázně a jejich další zlepšování.
 • Definování podmínek pro rozvoj týmové práce na svěřeném úseku.
 • Koordinace zvyšování efektivity využíváním všech zdrojů (lidí, materiálu a technologického zařízení).
 • Vytváření podmínek pro odborný růst členů svého pracovního týmu.
 • Zabezpečuje bezproblémový průběh externích auditů.

CZ-ISCO

 • 31224 - Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství
 • 3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) (CZ-ISCO 3122)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 075 Kč 47 832 Kč 68 570 Kč - - -
Středočeský kraj 24 789 Kč 45 338 Kč 73 420 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 994 Kč 40 627 Kč 59 388 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 584 Kč 43 456 Kč 63 353 Kč - - -
Karlovarský kraj 29 383 Kč 42 210 Kč 59 666 Kč - - -
Ústecký kraj 24 692 Kč 43 935 Kč 65 872 Kč - - -
Liberecký kraj 22 883 Kč 40 771 Kč 65 456 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 903 Kč 41 290 Kč 70 062 Kč - - -
Pardubický kraj 24 852 Kč 41 172 Kč 60 338 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 070 Kč 40 927 Kč 61 102 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 297 Kč 39 985 Kč 58 406 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 457 Kč 37 515 Kč 52 941 Kč - - -
Zlínský kraj 25 116 Kč 38 904 Kč 57 569 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 474 Kč 40 389 Kč 58 305 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 41 212 Kč 38 518 Kč
31224 Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství 42 987 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemické a procesní inženýrství 2807T
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie 2801T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a technická chemie 2802T
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie materiálů 2808T
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie 1407T
KKOV Magisterský studijní program v oboru makromolekulární chemie 1405T
KKOV Magisterský studijní program v oboru analytická chemie 1403T
KKOV Magisterský studijní program v oboru organická chemie 1402T
KKOV Magisterský studijní program v oboru anorganická chemie 1401T
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxT
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory 14xxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e52.D.2048 Zpracování koncepcí a prognóz rozvoje provozu chemické výroby 7 Nutné
e52.D.6019 Analýza a hodnocení stavu a technické úrovně provozu z pohledu technicko-ekonomické a environmentální výkonnosti 6 Nutné
e52.D.1066 Orientace v nástrojích environmentálního managementu a metodách vedoucích k udržitelné spotřebě a výrobě 7 Nutné
e52.Z.2019 Koordinace inovačních aktivit na provozu a vytváření podmínek efektivní činnosti týmu 7 Nutné
e52.Z.2020 Vedení a řízení týmové práce 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j14._.0001 anorganická chemie 7 Nutné
j14._.0002 organická chemie 7 Nutné
j14._.0011 biochemie 6 Výhodné
j14._.0012 polymerová chemie 7 Nutné
j14._.0013 nukleární chemie 6 Výhodné
j14._.0021 analytická chemie 6 Nutné
j14._.0031 chemická metrologie 6 Nutné
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 7 Nutné
e52._.0002 laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii 7 Nutné
e54._.0011 technologie výroby plastových materiálů a výrobků 6 Výhodné
e53._.0013 technologie výroby farmaceutik 6 Výhodné
e52._.0014 technologie výroby tuků a kosmetiky 6 Výhodné
e52._.0015 technologie výroby tálového oleje, droždí a dalších vedlejších produktů papírenské výroby 6 Výhodné
e52._.0016 technologie výroby stavebních hmot, směsí a polotovarů 4 Výhodné
e51._.0017 technologie zpracování ropy 6 Výhodné
e52._.0031 zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 6 Nutné
e51._.0004 technologie výroby výbušin 4 Výhodné
e54._.0022 technologie výroby gumárenských výrobků 6 Výhodné
e52._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.