Typ JP ID
Specializace 30871

Vizážistka

Vizážistka provádí zkrášlování a úpravu pleti, líčení pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo, včetně fantazijního líčení a tvorby speciálních masek.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: péče o tělo
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Stylista, Vizážista
Nadřízené povolání: Kosmetička, vizážistka
Příbuzné specializace: Kosmetička
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Odborné posouzení typu, tvaru obličeje a účelu nalíčení.
 • Úprava a modeláž obočí
 • Aplikace kosmetických přípravků.
 • Barvení řas a obočí.
 • Lepení řas.
 • Odborné denní a večerní líčení.
 • Poradenské služby pro kosmetické ošetřování pleti.
 • Poradenství barevné typologie.
 • Testování a vyhodnocování nových přípravků.
 • Prodej pěstících, kosmetických přípravků a dekorativní kosmetiky.
 • Líčení pro modeling a fotografii.
 • Tvorba fantazijního líčení a speciálních masek např. pro film, divadlo a televizi.
 • Kosmetická korekce vzhledových vad.

CZ-ISCO

 • 51421 - Kosmetici a maskéři

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5142 Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech 16 760 Kč 20 448 Kč
51421 Kosmetici a maskéři - 22 651 Kč

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Ovládání fantazijního líčení, líčení pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo. 6
Poradenství v dekorativní kosmetice a barevné typologii - vizážistika. 6
Korekce vzhledových vad. 5
Poradenské služby v kosmetickém ošetřování a úpravě pleti, používání vhodných přípravků podle stavu pleti, věku i pracovního prostředí včetně prodeje. 5
Barvení řas a obočí, korekce obočí. 5
Úprava pleti podle příležitosti (denní aj.). 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru osobní služby 6941M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru osobní služby 6941L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Vizážistka (69-035-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h41._.0011 kosmetika 4 Výhodné
h41._.0012 líčení 4 Nutné
h41._.0051 vizážistika 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h41.D.3911 Posuzování stavu pleti 4 Nutné
h41.C.2012 Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o pleť 3 Nutné
h41.C.4001 Provádění vyúčtování služeb 3 Nutné
h41.C.1013 Poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky a vizážistiky 4 Nutné
h41.A.2009 Provádění povrchového čištění pleti 4 Nutné
h41.D.3910 Zhodnocování tvaru obličeje, jeho jednotlivých částí a navrhování korekce vzhledových nedostatků 4 Nutné
h41.A.1101 Posuzování a úprava obočí 4 Nutné
h41.A.2121 Provádění denního a večerního líčení 4 Nutné
h41.A.1017 Provádění aplikace umělých řas 4 Nutné
h41.A.2122 Navrhování a provádění líčení pro modeling, fotografii a soutěžní (fantazijní) líčení 4 Nutné
h41.D.2901 Dodržování hygienických zásad při použití kosmetických nástrojů a pomůcek 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.