Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103091

Zkušební technik přepravních nádob na plyny dle předpisů ADR

Zkušební technik přepravních nádob na plyny dle předpisů ADR provádí v průběhu výroby sudů, cisteren a nádržkových kontejnerů určených k pozemní přepravě nebezpečných věcí zjišťování kvality materiálů a výrobků vizuální kontrolou, měřením, funkčními a tlakovými zkouškami.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: výroba strojů, zařízení a ostatních kovodělných výrobků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Zkušební orgán nádob na plyny dle ADR
Nadřízené povolání: Zkušební technik tlakových zařízení
Příbuzné specializace: Zkušební technik přepravních nádob na plyny dle předpisů RID,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola shody výrobní dokumentace a technologických postupů se skutečným výrobním procesem.
 • Kontrola vlastností vyrobených sudů, cisteren a nádržkových kontejnerů s požadavky předpisů ADR dle požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES, o pozemní přepravě nebezpečných věcí - Přílohy A a B.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Zkouška vyrobených sudů, cisteren a nádržkových kontejnerů zkušebním přetlakem vodou nebo vzduchem za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Tvorba protokolů a evidence technických dat zjištěných v průběhu výrobního procesu.

CZ-ISCO

 • 31156 - Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení
 • 3115 - Strojírenští technici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Strojírenští technici (CZ-ISCO 3115)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 103 Kč 41 858 Kč 61 983 Kč - - -
Středočeský kraj 25 801 Kč 45 290 Kč 70 871 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 304 Kč 37 000 Kč 58 074 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 300 Kč 41 149 Kč 60 540 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 795 Kč 36 048 Kč 50 326 Kč - - -
Ústecký kraj 26 732 Kč 41 090 Kč 63 099 Kč - - -
Liberecký kraj 28 736 Kč 40 438 Kč 64 097 Kč - - -
Královéhradecký kraj 24 844 Kč 39 486 Kč 69 415 Kč - - -
Pardubický kraj 15 310 Kč 36 530 Kč 51 656 Kč - - -
Kraj Vysočina 26 178 Kč 38 348 Kč 59 041 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 522 Kč 36 474 Kč 55 717 Kč - - -
Olomoucký kraj 26 017 Kč 36 974 Kč 52 755 Kč - - -
Zlínský kraj 23 329 Kč 35 201 Kč 52 200 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 24 148 Kč 36 269 Kč 53 128 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3115 Strojírenští technici 38 948 Kč 37 124 Kč
31156 Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení 38 957 Kč 38 068 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3115 Strojírenští technici http://data.europa.eu/esco/isco/C3115

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství a strojírenská výroba 23-xx-M/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxL

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Certifikát pro provádění vizuální kontroly dle ČSN EN 13018

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.D.8022 Vedení dokumentace o provozu, revizích a opravách potrubí, tlakových nádob a kotlů vč. vystavování osvědčení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1022 Orientace v normách a v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy potrubí, tlakových nádob a kotlů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.3032 Posuzování souladu parametrů a stavu tlakového zařízení s průvodní dokumentací a kontrola úplnosti průvodní dokumentace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.3037 Ověřování stavu tlakových nádob, stavu bezpečnostní výstroje, regulačních a blokovacích zařízení a měřicích přístrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1035 Orientace v normách a v technických podkladech pro svařování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1011 Orientace v technologickém postupu, ve strojírenských normách a v technické dokumentaci vyráběných tlakových zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1106 Orientace v obecných právních předpisech majících vztah k vyhrazeným technickým zařízením 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e75._.0060 technické parametry strojírenských výrobků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0008 nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0051 technologie svařování kovů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0065 metody měření délek a úhlů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0094 normy a směrnice ve svařování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0005 požadavky na zařízení používaná v pozemní přepravě nebezpečných věcí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Poruchy vidění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.