Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102750

Interkulturní pracovník

Interkulturní pracovník poskytuje asistenci, včetně tlumočení, při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, podporuje soužití majority a migrantů, napomáhá integraci migrantů a migrantských komunit do majoritní společnosti.

Odborný směr: Sociální služby
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Alternativní názvy: Interkulturní asistent
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Poskytování asistence, včetně komunitního tlumočení, při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, nevládními organizacemi.
 • Poskytování asistence při řešení sociálních problémů migrantů.
 • Zprostředkování komunikace a napomáhání při překonávání jazykové a sociokulturní bariéry s cílem zajistit porozumění všech jednajících stran
 • Poskytování základního sociálního a právního poradenství v oblasti pobytu cizinců v českém a cizím jazyce.
 • Mapování potřeb a problémů migrantů a komunity v příslušné lokalitě.
 • Zprostředkování kontaktu mezi majoritou a migranty.
 • Podporování přátelského soužití majority a migrantů.
 • Pomoc při odbourávání předsudků a negativních stereotypů mezi migranty a majoritou.
 • Napomáhání prevenci a pozitivnímu řešení konfliktů mezi migranty a majoritou.
 • Vytváření integrační strategie a projektů k začlenění jednotlivce a komunity do společnosti ve spolupráci s dalšími odborníky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 26351 - Sociální pracovníci specialisté a další specialisté v sociální oblasti ve veřejné správě
 • 2635 - Specialisté v sociální oblasti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v sociální oblasti (CZ-ISCO 2635)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 34 430 Kč 43 025 Kč 57 581 Kč
Středočeský kraj - - - 30 838 Kč 38 039 Kč 45 798 Kč
Jihočeský kraj - - - 32 374 Kč 39 642 Kč 48 607 Kč
Plzeňský kraj 29 276 Kč 33 956 Kč 51 139 Kč 34 049 Kč 42 351 Kč 52 795 Kč
Karlovarský kraj 24 677 Kč 27 651 Kč 42 215 Kč 29 615 Kč 37 290 Kč 47 404 Kč
Ústecký kraj 28 910 Kč 37 909 Kč 51 320 Kč 29 748 Kč 40 259 Kč 49 975 Kč
Liberecký kraj - - - 28 163 Kč 36 686 Kč 49 955 Kč
Královéhradecký kraj - - - 29 781 Kč 37 248 Kč 46 310 Kč
Pardubický kraj 28 838 Kč 37 137 Kč 47 434 Kč 28 943 Kč 36 983 Kč 44 375 Kč
Kraj Vysočina - - - 31 875 Kč 38 587 Kč 48 363 Kč
Jihomoravský kraj 29 260 Kč 33 114 Kč 38 816 Kč 30 904 Kč 39 665 Kč 52 439 Kč
Olomoucký kraj 23 902 Kč 34 345 Kč 47 942 Kč 32 014 Kč 40 607 Kč 51 031 Kč
Zlínský kraj - - - 31 528 Kč 38 742 Kč 46 870 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 31 838 Kč 39 964 Kč 48 420 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2635 Specialisté v sociální oblasti 32 984 Kč 39 916 Kč
26351 Sociální pracovníci specialisté a další specialisté v sociální oblasti ve veřejné správě - 39 710 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2635 Specialisté v oblasti sociální práce a poradenství http://data.europa.eu/esco/isco/C2635

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Sociální činnost 75-41-M/01
RVP Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68-xx-M/xx
RVP Sociální činnost 75-41-L/51
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální práce a sociální pedagogika 7532M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální činnost 7541M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxM

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Gymnázium 79-41-K/41
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxN
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální politika a sociální práce 6731N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium 7941K

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31.D.8047 Vedení povinné dokumentace 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36.C.7105 Tlumočení odpovídající gramatickým pravidlům a pravidlům výslovnosti daného jazyka 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41.D.1211 Orientace v příslušné legislativě 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.C.1160 Zprostředkování účinné komunikace při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi a dalšími subjekty 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.1016 Orientace ve specifických potřebách cílové skupiny migranti v kontextu migrační reality ve světě a integrační politiky v ČR a EU 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.1013 Používání základních metod sociální práce 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.1032 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů klientů s migrantským původem 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.C.1130 Efektivní komunikace při jednání v interkulturním prostředí 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.C.1132 Poskytování základního poradenství v českém a cizím jazyce v oblasti pobytu cizinců 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.C.1158 Prevence a řešení konfliktů zejména mezi migranty a majoritou, podpora sousedského soužití a sociokulturní soudržnosti společnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.1017 Orientace v základních dokumentech tematizujících lidská práva 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.1015 Orientace v hodnotovém kontextu interkulturní práce 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.1018 Ovládání principů kulturně kompetentní interkulturní práce a schopnost přijmout opatření vedoucí k rovnému přístupu k právům 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.1019 Reflexe lidských práv v interkulturních kontextech 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0015 správní právo, správní řád 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0051 právo pobytové a azylové 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36._.0099 nespecifikovaný cizí jazyk 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j33._.0012 občan a společnost 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j33._.0013 lidská práva 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0002 metody sociální práce 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0026 sociální právo 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0008 problematika migrace, integrace 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0007 interkulturní výchova 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0005 interkulturní komunikace 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0006 interkulturní mediace 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0010 postupy vyhledávání klientů s migrantským původem v nepříznivé sociální situaci, analýz jejich potřeb a způsobů jednání v příslušných komunitách 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0009 poradenství, možnosti a postupy pomoci pro klienty s migrantským původem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.