Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103396

Elektroinženýr investic a engineeringu

Elektroinženýr investic a engineeringu řídí zpracování komplexní agendy nejsložitějších investičních akcí v oblasti elektrotechniky, vykonává a koordinuje nejnáročnější specializované odborné činnosti ve všech fázích investiční výstavby včetně investičního a dodavatelského engineeringu.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: výroba a opravy elektrotechnických zařízení
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Electrical engineer, Specialista investiční výstavby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení a realizace přípravy strojních, stavebních a jiných investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Posuzování a vyhodnocování strojních, stavebních a jiných investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Komplexní řízení pracovních týmů při zpracování rozsáhlých a náročných investičních záměrů.
 • Metodické řízení přípravy a zpracování rozpočtů nejnáročnějších investičních akcí a kalkulace souvisejících nákladů.
 • Komplexní hodnocení ekonomické efektivnosti investic.
 • Vyhodnocování technicko-ekonomických parametrů rozsáhlých a složitých investičních akcí.
 • Projektové řízení investičních akcí v oblasti elektrotechniky.
 • Organizační zajištění správního územního a stavebního řízení.
 • Organizační zajištění odborných technických posudků.
 • Organizační zajištění výběrového řízení.
 • Zajištění kontraktace dodavatelů investičních akcí.
 • Poskytování technického poradenství.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21519 - Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici
 • 21514 - Inženýři elektrotechnici a energetici přípravy a realizace investic, inženýringu
 • 2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 263 Kč 62 124 Kč 102 138 Kč - - -
Středočeský kraj 39 796 Kč 62 889 Kč 99 289 Kč - - -
Jihočeský kraj 41 523 Kč 65 651 Kč 111 552 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 011 Kč 52 934 Kč 78 124 Kč - - -
Karlovarský kraj 37 749 Kč 50 811 Kč 81 311 Kč - - -
Ústecký kraj 35 403 Kč 58 659 Kč 92 827 Kč - - -
Královéhradecký kraj 37 700 Kč 50 772 Kč 80 840 Kč - - -
Pardubický kraj 37 851 Kč 55 469 Kč 94 954 Kč - - -
Kraj Vysočina 48 349 Kč 75 572 Kč 126 384 Kč - - -
Jihomoravský kraj 32 047 Kč 49 491 Kč 85 722 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 097 Kč 44 431 Kč 71 993 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 35 838 Kč 48 946 Kč 75 886 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici 57 070 Kč 42 816 Kč
21514 Inženýři elektrotechnici a energetici přípravy a realizace investic, inženýringu 64 308 Kč -
21519 Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici 59 245 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici http://data.europa.eu/esco/isco/C2151

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení 2608T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru energetika 3907T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnická specializace 2609T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnologie 2602T

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Autorizace autorizovaného inženýra ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - § 3 – 6

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.C.2093 Realizace výběrových řízení pro dodavatele investic 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.5620 Zpracovávání finančních rozpočtů projektových nebo investičních akcí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2720 Plánování investičních procesů v oblasti strojů, zařízení, pracovišť a systémů elektrotechnické výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2730 Stanovování způsobů realizace investic v oblasti strojů, zařízení, pracovišť a systémů elektrotechnické výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.6320 Vyhodnocování efektivnosti investic v oblasti strojů, zařízení, pracovišť a systémů elektrotechnické výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.Z.2015 Koordinace zpracovávání investičních záměrů v oblasti strojů, zařízení a pracovišť a systémů elektrotechnické výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.C.2092 Organizování účastníků investičních akcí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.3850 Kontrola investičních dodávek realizace investic, ověřování způsobilosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.C.2091 Zajišťování povolení a dalších podkladů v oblasti strojů, zařízení pracovišť a systémů elektrotechnické výroby s orgány státní správy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0042 zařízení a systémy elektronických komunikací 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
e82._.0077 metody hodnocení spotřeby elektrické energie a řízení této spotřeby 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0091 systémy a standardy jakosti a kvality v elektrotechnice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0011 vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0021 elektronika obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0033 elektronika topných a klimatizačních soustav 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0035 sdělovací a zabezpečovací technika a systémy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0004 ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0020 legislativa veřejných zakázek a pravidla hospodářské soutěže 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0076 zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0090 právní předpisy pro životní prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0009 bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.9059 dokumentace investičních záměrů v elektrotechnice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.