Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30901

Samostatný textilní technik desinatér

Samostatný textilní technik desinatér rozpracovává složité výtvarné návrhy do náročných a složitých textilních vazebních konstrukcí pro textilní výrobu.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba textilií a textilních výrobků
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Designér, Textile designer
Nadřízené povolání: Samostatný textilní technik
Příbuzné specializace: Samostatný textilní technik manažer, Samostatný textilní technik technolog
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava návrhů na nové výrobky, desény, varianty podle předlohy.
 • Konstrukční řešení textilních výrobků - tkanin.
 • Vedení skupiny pracovníků při přípravě nebo realizaci návrhů.
 • Zpracování konstrukčních podkladů pro textilní výrobky.
 • Technické zpracování návrhů.
 • Spolupráce na realizaci návrhů ve výrobě.
 • Zajišťování technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21631 - Průmysloví a produktoví designéři
 • 2163 - Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři (CZ-ISCO 2163)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 34 985 Kč 84 650 Kč 155 920 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2163 Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři 39 283 Kč 34 960 Kč
21631 Průmysloví a produktoví designéři 40 029 Kč 34 960 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2163 Návrháři výrobků a produktů http://data.europa.eu/esco/isco/C2163

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Textilnictví 31-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru textil 3107R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví 31xxN

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.D.1001 Orientace v normách a v technických podkladech v textilní a oděvní výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.7210 Vytváření textilních tvarů, střihů a nomenklaturních výrobků včetně dalších přípravků do výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.2110 Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro textilní výrobu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.2610 Zpracování dokumentace pro výrobu textilií (spotřební normy, postupy pro finální úpravu a zpracování) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.5210 Zpracování výpočtů pro tvorbu nových modelů textilií 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.5310 Spolupráce při vytváření podkladů pro tvorbu cen 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.7310 Vypracování konstrukční dokumentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0005 základy textilních technologií, základní druhy strojů a zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0041 textilní návrhářství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0061 systémy a standardy kvality v textilu a oděvnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.