Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30133

Vyšší soudní úředník

Vyšší soudní úředník se podílí na výkonu soudnictví vlastní nezávislou rozhodovací činností v rozsahu kompetencí stanovených zvláštním zákonem.

Odborný směr: Právo
Odborný podsměr: soudnictví, státní zastupitelství
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Rozhodování ve věcech platebních rozkazů a elektronických platebních rozkazů.
 • Řízení o úschovách.
 • Provádění smírčích řízení.
 • Provádění úkonů ve věcech péče o nezletilé a v opatrovnických věcech osob zbavených způsobilosti k právním úkonům.
 • Vyřizování dožádání.
 • Rozhodování o svědečném, znalečném, tlumočném a odměně advokáta.
 • Rozhodování o zápočtu vazby a trestu.

CZ-ISCO

 • 26122 - Vyšší soudní úředníci
 • 2612 - Soudci a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Soudci a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 2612)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 32 183 Kč 37 846 Kč 45 810 Kč
Středočeský kraj - - - 35 915 Kč 41 166 Kč 45 526 Kč
Jihočeský kraj - - - 34 025 Kč 39 586 Kč 43 656 Kč
Plzeňský kraj - - - 36 805 Kč 42 908 Kč 50 429 Kč
Karlovarský kraj - - - 39 427 Kč 44 946 Kč 48 420 Kč
Ústecký kraj - - - 36 261 Kč 41 737 Kč 47 591 Kč
Liberecký kraj - - - 33 222 Kč 37 889 Kč 43 676 Kč
Královéhradecký kraj - - - 37 029 Kč 41 185 Kč 44 893 Kč
Kraj Vysočina - - - 32 726 Kč 37 575 Kč 44 746 Kč
Jihomoravský kraj - - - 34 435 Kč 40 497 Kč 49 182 Kč
Olomoucký kraj - - - 35 910 Kč 39 656 Kč 45 432 Kč
Zlínský kraj - - - 36 048 Kč 38 728 Kč 44 914 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 36 518 Kč 40 895 Kč 47 244 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2612 Soudci a příbuzní pracovníci - 40 209 Kč
26122 Vyšší soudní úředníci - 42 694 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2612 Soudci a příbuzní pracovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C2612

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda 6805T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru právo a právní věda 6805R

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti vyššího soudního úředníka - zkouška podle zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i42.C.2021 Shromažďování důkazního materiálu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2031 Vedení jednání s klienty v rámci přípravy dalšího postupu v právních záležitostech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.9013 Sepisování návrhů smluv, právních podání, žalob, odvolání, popř. dalších listin a dokumentů souvisejících s poskytovanými právními službami 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.1001 Orientace v právních spisech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.2011 Příprava co nejefektivnějšího vedení jednotlivých právních případů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.3011 Posuzování důkazního materiálu, kontrola náležitostí právních dokumentů důležitých pro jejich platnost včetně kontroly dodržování lhůt z těchto dokumentů vyplývajících nebo souvisejících s poskytovanými právními službami 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.6011 Zpracovávání analýz, stanovisek a právních rozborů, např. k písemným úkonům účastníků řízení, k důkaznímu materiálu apod. 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.8011 Kompletace spisů a dokladů právního charakteru a jejich příprava k archivaci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.8022 Příprava a kompletace podkladů a dokladů potřebných pro poskytované právní služby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.8031 Sledování změn legislativy, aktualizace a evidence právních předpisů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0011 občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0012 pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0013 trestní právo 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0014 autorské právo, průmyslově právní ochrana 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0021 komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0022 právo v oblasti finančních a kapitálových trhů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0042 převody nemovitostí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0043 legislativa restitučních vypořádání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0051 právo pobytové a azylové 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0061 právo Evropské unie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42._.0004 advokacie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0001 právní věda, právní principy a zásady 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0016 obchodní právo 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0060 mezinárodní právo 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 5
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.