Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102416

Umělecký pozlacovač

Umělecký pozlacovač pozlacuje umělecké předměty z různých materiálů, provádí pozlacovačské práce a konzervaci uměleckých předmětů a historických památek včetně lakování a polychromie.

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Gilder
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Přijmutí zakázky od klienta a navržení postupu zhotovení pozlacovačckých prací a následné předání hotové práce.
 • Spolupráce s uměleckým truhlářem, štukatérem nebo kovářem dle zadané zakázky.
 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytvoření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.
 • Restaurování a konzervace uměleckořemeslných předmětů a historických památek.

CZ-ISCO

 • 73130 - Klenotníci, zlatníci a šperkaři
 • 7313 - Klenotníci, zlatníci a šperkaři

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7313 Klenotníci, zlatníci a šperkaři http://data.europa.eu/esco/isco/C7313

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Zátěž chladem x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Umělecký pozlacovač 82-51-H/07
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Umělecký pozlacovač / umělecká pozlacovačka (82-012-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13.D.1118 Orientace v technické dokumentaci, volba postupu práce, způsobu zpracování, materiálů a pracovních pomůcek pro pozlacování uměleckořemeslných předmětů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.2326 Příprava a úprava podkladů ploch pro zlacení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.2327 Zlacení na lesk a na mat předmětů ze dřeva, kovu, kamene, sádry a plastických hmot 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.2139 Povrchové úpravy zlacených dekorativních a uměleckých předmětů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.2328 Zlacení předmětů náhražkami drahých kovů, pokládání kovových fólií, zlacení práškovými kovy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.2009 Patinování zlacených předmětů a použití technik imitovaných materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13._.0013 zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13._.0012 technologie pozlacování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.