Typ JP ID
Povolání 103305

Operátor bloku tepelné elektrárny

Operátor bloku tepelné elektrárny řídí a kontroluje provoz výrobních bloků a dvojbloků tepelné elektrárny.

Odborný směr: Energetika
Odborný podsměr: výroba elektrické energie
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Operátor bloku, Operátor PG (power generation), Operátor TG (turbo generation)
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu výrobního bloku v elektrárně v souladu s operativními dispečerskými plány.
 • Zajišťování provozu výrobních dvojbloků a návazných technologických úseků.
 • Zajišťování dodržování platných emisních limitů včetně monitoringu a vedení dokumentace.
 • Kontrola provozu technologických úseků navazujících na elektrárenské výrobní bloky a rozhodování o potřebných zásazích.
 • Řízení činností při likvidaci poruch a mimořádných stavů výrobních bloků.
 • Řízení činností obsluh elektrárenských výrobních bloků a navazujících technologických úseků.
 • Spolupráce na opravách, revizích a běžné údržbě zařízení.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31311 - Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie
 • 3131 - Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení všech manipulačních činností prováděných na dvojbloku o výkonu 2 * 110 až 2 * 210 MW, likvidace mimořádných stavů, přímé řízení obsluh. 7
Provádění manipulace (snížení, zvýšení parametrů) potřebné pro ustálení provozu výrobního bloku a k likvidaci poruchových stavů. 7
Řízení manipulačních činností, zajišťování bezporuchového, bezpečného a hospodárného provozu výrobních bloků v elektrárnách (K (kotel) + TG turbo generátor)) v souladu s operativními dispečerskými plány. 6
Regulace výkonu bloku podle požadavků dispečerského řízení a pokynů vedoucího bloku. 6
Sledování a vyhodnocování závad na zařízení emisního monitoringu a všech překročení emisních limitů, zodpovědnost za dodržování platných emisních limitů. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika 26-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
RVP Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26-xx-L/xx
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxL

Legislativní požadavky

 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82.Z.1911 Operativní (dispečerské) řízení provozu energetických (elektřina, plyn, teplo) zařízení a sítí 4 Nutné
e82.Z.1221 Řízení likvidace poruchových stavů energetických zařízení a sítí a operativní řízení zásahů poruchových čet, provádění opatření při mimořádných stavech 4 Nutné
e82.A.4006 Běžná údržba a opravy jednotlivých prvků, zařízení, sítí a systémů řídicí techniky v energetice 4 Nutné
e82.D.8211 Vedení technické dokumentace v energetice 4 Nutné
e82.D.2111 Stanovování množství a druhů materiálů, kontroly jakosti a technických zkoušek pro výrobu nebo provoz energetických zařízení 4 Nutné
e81.D.8080 Vedení záznamů o provozu, revizích a opravách zařízení 4 Nutné
e81.D.3003 Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82._.0071 druhy energie, jejich přenos, využívání, ztráty, účinnost 4 Nutné
e82._.0073 zařízení a systémy pro výrobu elektrické energie a jejich provoz 4 Nutné
e82._.0078 systémy a standardy jakosti a kvality v energetice 4 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 4 Nutné
e81._.0004 měření elektrických veličin 4 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 Nutné
e82._.0001 předpisy a technické normy v energetice 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce) 2
a06 Výkonnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.