Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103436

Manažer velkoobchodního skladu

Manažer velkoobchodního skladu řídí efektivní fungování celého velkoobchodního skladu a zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými odděleními.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Manažer velkoobchodu, Anglický ekvivalent: Wholesale Manager
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Navrhování a tvorba obchodních strategií na dané období.
 • Průběžné kontrolování dodržování finančního plánu velkoskladu a návrh případných opatření k jeho dosažení.
 • Koordinace činnosti jednotlivých oddělení a komunikace s vedoucími či jejich zástupci v rámci jednotlivých oddělení velkoskladu.
 • Prezentování firmy na trhu v českém a cizím jazyce.
 • Navrhování a realizace změn v rámci organizační a personální struktury firmy.
 • Podílení se na marketingových aktivitách firmy.
 • Vyhodnocení efektivnosti logistiky firmy (např. optimalizace distribučních cest).
 • Optimalizace finančního zdraví podniku.
 • Navrhování a realizace investičních záměrů firmy.
 • Spolupráce při navrhování a realizaci strategií pro zajištění budoucího vývoje firmy.
 • Vyhledávání možných příležitostí k posílení pozice na trhu.

CZ-ISCO

 • 13242 - Řídící pracovníci v oblasti skladování
 • 1324 - Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech (CZ-ISCO 1324)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 530 Kč 74 580 Kč 162 091 Kč 48 549 Kč 79 439 Kč 120 049 Kč
Středočeský kraj 37 617 Kč 62 371 Kč 141 664 Kč - - -
Jihočeský kraj 30 105 Kč 55 796 Kč 127 604 Kč 39 048 Kč 52 863 Kč 66 024 Kč
Plzeňský kraj 33 150 Kč 54 574 Kč 104 614 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 232 Kč 50 732 Kč 81 283 Kč - - -
Ústecký kraj 30 881 Kč 58 115 Kč 123 848 Kč - - -
Liberecký kraj 20 110 Kč 56 246 Kč 121 147 Kč - - -
Královéhradecký kraj 36 279 Kč 60 535 Kč 113 889 Kč - - -
Pardubický kraj 28 567 Kč 45 032 Kč 90 964 Kč - - -
Kraj Vysočina 34 415 Kč 49 165 Kč 124 414 Kč 35 862 Kč 53 431 Kč 65 986 Kč
Jihomoravský kraj 32 754 Kč 55 718 Kč 105 150 Kč - - -
Olomoucký kraj 36 881 Kč 53 130 Kč 115 980 Kč - - -
Zlínský kraj 17 015 Kč 44 282 Kč 101 108 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 30 182 Kč 55 331 Kč 113 039 Kč 32 682 Kč 51 410 Kč 71 385 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
1324 Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech 58 567 Kč 54 826 Kč
13242 Řídící pracovníci v oblasti skladování 43 159 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
1324 Vedoucí a řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C1324

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Management 64-31-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41.D.1160 Orientace v obchodním právu a související legislativě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.3012 Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.2013 Zpracování marketingové strategie podniku a definování podnikových cílů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.6311 Analyzování tržních a dodacích podmínek a výsledků rozborů trhu v rámci řízení logistických a distribučních procesů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.C.2015 Projednávání rozpočtů a rozpočtových změn s jednotlivými rozpočtovými místy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.C.2016 Projednávání plánů a jejich změn s jednotlivými organizačními celky organizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.C.2027 Spolupráce při tvorbě strategických finančních plánů, zpracovávání prognóz efektivnosti všech druhů investic a vývoje na kapitálových trzích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.C.8083 Spolupráce s finančními úřady při provádění kontrol a revizí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.2028 Sestavování finančních plánů a navrhování nejvhodnějších způsobů a metod k zajištění potřebného objemu finančních prostředků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.6395 Ekonomické vyhodnocování projektů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.Z.2001 Metodické řízení tvorby rozpočtů, organizace a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.C.2016 Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci celkového řízení organizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.C.5131 Reprezentace zájmů organizace v rámci udržování a rozvíjení dobrých vztahů se strategickými partnery 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.2421 Koncipování strategických plánů a podnikatelských záměrů organizace pro delší časové období v rámci jejího celkového řízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.3424 Posuzování a rozhodování o obchodní a marketingové politice organizace v rámci jejího celkového řízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52.D.1102 Orientace ve vnitropodnikové kultuře, procesech a pracovním prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0016 obchodní právo 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0001 provoz velkoobchodu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0001 marketing obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0002 trh, jeho subjekty a chování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0031 logistika obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0001 ekonomika podnikatelského subjektu obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0002 základní ekonomické ukazatele 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0003 principy hospodaření podnikatelského subjektu, hospodářský výsledek 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0004 ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0005 postupy tvorby kalkulací, rozpočtů, ekonomické rozvahy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0007 cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0012 technika kontroly mzdového vývoje a plánu mezd 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0021 finanční plánování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0026 podmínky, přijatelnost a výše finančních rizik 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0001 management obecně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0003 zásady vedení porad 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0014 management pro top manažery 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52._.0003 postupy výběru zaměstnanců, konkursní řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.